Turais Allamuigh Éigeantacha

Mar chuid dá staidéir, d’fhéadfadh go mbeadh ar mhic léinn tabhairt faoi thuras allamuigh éigeantach. D’fhéadfadh mic léinn a fuair deontas don bhliain acadúil 2022/2023 a bheith incháilithe le haghaidh aisíocaíochta maidir le costais shonracha a tabhaíodh ar thuras éigeantach allamuigh den saghas sin.

Cad is Turas Éigeantach Allamuigh ann?

Is é an sainmhíniú a thugtar ar thuras éigeantach allamuigh ná turas allamuigh atá mar chuid lárnach de chúrsa. Déantar an turas ar mhaithe le fíricí a aimsiú nó ar mhaithe le cuspóirí taighde, agus ní féidir leis an mac léinn céim a bhaint amach ná leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile dá chúrsa gan freastal ar an turas.

Cé a d’fhéadfadh a bheith incháilithe le haghaidh Deontais do Thuras Éigeantach Allamuigh?

  • Mic léinn atá incháilithe le haghaidh deontais chothaithe;
  • Mic léinn a bhfuil liúntas acu chun Filleadh ar an Oideachas i gcomhair dheontas táille amháin;
  • Mic Léinn Teagaisc atá incháilithe le haghaidh dheontas táille amháin faoi Scéim Deontas do Mhic Léinn na bliana reatha chun freastal ar chúrsa fochéime faofa sa Stát; agus
  • Mic Léinn Iarchéime a bhfuil Ráta Speisialta á fháil acu.

I ngach cás, ní mór gur cuid éigeantach den chúrsa an turas allamuigh, i.e. mura dtabharfaidh mic léinn faoin turas allamuigh, ní bhainfidh siad céim amach nó ní dhéanfaidh siad dul chun cinn ina gcúrsa.

Cén leibhéal de dheontas um Thuras Éigeantach Allamuigh atá ar fáil?

Braitheann an ráta iníoctha (más ann dó) ar cé acu an sáraíonn nó nach sáraíonn costas an táille teagaisc (is cuma cé acu ar maoiníodh nó nár maoiníodh an costas sin faoin Scéim Deontas do Mhic Léinn nó faoi Scéim na dTáillí in Aisce), anuas ar ghné ranníocaíocht an mhic léinn, an teorainn uasta táillí de €6,270.

Mír Costais Sampla 1 Sampla 2
Costas an Táille Teagaisc€2,000€3,500
Ranníocaíocht Mic Léinn€3,000€3,000
Iomlán€5,000€6,500
Uasteorainn Táille€6,270€6,270
Uasmhéid fágtha le haghaidh Turais Allamuigh
(Uasteorainn Táille lúide an tIomlán)
€1,2700

Cad a chlúdaíonn an Deontas um Thuras Éigeantach Allamuigh?

  • Costas an iompair agus na cóiríochta (amháin), agus é sin tabhaithe go réasúnta, a bhfuil fáltais ann maidir leis agus a bhaineann go díreach leis an turas allamuigh
  • Ní mór cártaí bordála eitleáin (eitilt amach/isteach) a sholáthar.
  • Tabhair do d’aire nach costas inlamhála é breosla gluaisteáin mar gheall nach gceadaítear ach costais a thabhaítear ar iompar poiblí.

 Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar Aisíocaíocht as Turas Éigeantach Allamuigh?

Céim 1: Iarratas ar Aisíocaíocht Costas a bhaineann le Turas Éigeantach Allamuigh.

Féadfaidh tú an tIarratas ar Aisíocaíocht Costas a bhaineann le Turas Éigeantach Allamuigh a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh ar ais Foirm Iarratas ar Aisíocaíocht Costas as Turas Éigeantach Allamuigh. nach mór a chur faoi bhráid SUSI roimh an turas allamuigh. Déanfaidh SUSI measúnú ar an iarratas agus deimhneoidh sé cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t-iarratasóir incháilithe le haghaidh aisíocaíochta.

Céim 2: Iarratas ar Aisíocaíocht Costas as Turas Éigeantach Allamuigh.

(Tabhair do d’aire nach mór duit Céim 1 a bheith curtha i gcrích agat agus dearbhú a bheith faighte agat ó SUSI sula leanann tú ar aghaidh chuig Céim 2.)

Féadfaidh tú an Fhoirm Iarratais ar Íocaíocht Costas as Turas Éigeantach Allamuigh a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh ar ais Foirm 2 Iarratas ar Íocaíocht Costas as Turas Éigeantach Allamuigh, nach mór a sheoladh ar ais chuig SUSI i ndiaidh an turais allamuigh, anuas ar na fáltais/cáipéisí cuí.

Cá seolfaidh mé m’Fhoirm Iarratais ar Thuras Éigeantach Allamuigh?

Ba cheart d’fhoirm chomhlánaithe agus do chuid fáltas/cáipéisí a sheoladh chuig fieldtrips@susi.ie .