Tairseacha Ioncaim Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Fochéimithe

Tá cistiú Deontas Cothabhála agus Deontas Táillí ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa laistigh den Stát.

Deontas Cothabhála:

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla. Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime (tá na tairseacha faoi chló trom).

Íoctar deontais chothabhála ar ráta cóngarach agus neamhchóngarach.Ní mór go mbíonn gnáthchónaí ar mhic léinn breis agus 45km ón áit a mbeartaíonn siad staidéar a dhéanamh ann go mbeidh siad incháilithe don ráta neamhchóngarach.

Deontas Táillí:

Tá na trí ghné a leanas sa deontas táillí:

  • Táille Theagaisc
  • Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn
  • Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh

I ndiaidh go gcláraítear mac léinn ar a rogha cúrsa, deimhneoidh a gcoláiste cé acu an mbeidh nó nach mbeidh feidhm ag na Scéimeanna Táillí in Aisce leis an gcúrsa faoina bhfuiltear ag tabhairt agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an mac léinn incháilithe do tháillí in aisce faoi na scéimeanna siúd, agus ina dhiaidh sin, deimhneofar cé acu an gcumhdóidh nó nach gcumhdóidh an Deontas Táillí Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn Táillí Teagaisc, mar seo a leanas:

  • Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn €3,000 sa chás go mbaineann an Scéim Táillí in Aisce le Táillí in Aisce i leith teorainn uasta
    • €6,270 sa chás nach gcumhdaíonn na Scéimeanna Táillí in Aisce an cúrsa,
    • Méid iomlán 100% de ráta AE den táille don chúrsa sa chás go mbaineann na Scéimeanna Táillí in Aisce leis an gcúrsa

I roinnt cásanna, beidh mac léinn incháilithe do Chostais Turais Éigeantaigh Allamuigh má bhaineann sé lena gcúrsa agus má tá dóthain cistiú fágtha ann ón deontas iomlán a bronnadh.

Tréimhse éigeantach an staidéir thar lear/Tréimhse an staidéir ar Erasmus:

Leanfaidh mic léinn a mbíonn tréimhse éigeantach staidéir thar lear san áireamh ina gcúrsa staidéir, agus iad siúd atá cláraithe in institiúidí rannpháirteacha ardoideachais a roghnaíonn chun páirt a ghlacadh i dtréimhse staidéir nó oibre ar Erasmus, chun a n-íocaíochtaí deontas cothabhála a fháil, sa chás gurb infheidhme.

 

Ráta
Níos lú ná 4 leanaí cleithiúnacha

Idir 4 agus 7 leanaí cleithiúnacha

8 leanaí nó níos mó ag brath
Méadú Tairseach Ioncaim in aghaidh an duine sa bhreis i gcoláiste
Ráta Speisialta cothabhála
tairseach
+ Allamuigh Eilimint Turas + 100% táillí teagaisc nó
ranníocaíocht mhic léinn 100%
€22,703
€22,703
€22,703
Ráta Cóngarach speisialta deontais Ráta Cothabhála ar fail (45km nó faoi)

€2375

€2375

€2375
Ráta Speisialta cóngarach Neamh
deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100% Deontais Ráta Cothabhála + Allamuigh Eilimint Turas+100% táillí teagaisc nó ranníocaíocht mhic léinn 100%


€39,875


€43,810


€47,575


+€4,830
100% Thadlach Deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(45 km nó faoi)
€1,215€1,215€1,215
100% Rata Neamh aice Deontais Ráta Cothabhála ar fáil (Níos mó ná 45 km)€3,025€3025€3,025
75% Deontais Ráta Cothabhála + Allamuigh Eilimint Turas+100% táillí teagaisc nó ranníocaíocht mhic léinn 100%


€40,970


€45,025


€48,890


+€4,670
75% Thadlach Deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(45 km nó faoi)
€910€910€910
75% Rata Neamh aice Deontais Ráta Cothabhála ar fáil (Níos mó ná 45 km)€2,270€2,270€2,270
50% Deontais Ráta Cothabhála + Allamuigh Eilimint Turas+100% táillí teagaisc nó ranníocaíocht mhic léinn 100%


€43,380


€47,670


€51,760


+€4,670
50% Thadlach Deontais Ráta Cothabhála ar fail
(45 km nó faoi)
€605€605€605
50% Rata Neamh aice Deontais Ráta Cothabhála ar fáil (Níos mó ná 45 km)€1,515€1,515€1,515
25% Deontais Ráta Cothabhála + Allamuigh Eilimint Turas+100% táillí teagaisc nó ranníocaíocht mhic léinn 100%


€45,790


€50,325


€54,630


+€4,670
25% Thadlach Deontais Ráta Cothabhála ar fail
(45 km nó faoi)
€305€305€305
25% Rata Neamh aice Deontais Ráta Cothabhála ar fáil (Níos mó ná 45 km)€755€755€755
Aon chothabháil, 50% táillí teagaisc nó ranníocaíocht mac léinn 100%€49,840
€54,765
€59,455
+€4,830
Aon chothabháil, ranníocaíocht an mhic léinn 50%€54,240
€59,595
€64,700
+€4,830

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.