Tairseacha Ioncaim Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Fochéimithe Bliain Acadúil 2021/22

Tá cistiú Deontas Cothabhála agus Deontas Táillí ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa laistigh den Stát.

Deontas Cothabhála:

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla. Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime (tá na tairseacha faoi chló trom).

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 45km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 45km óna ngnátháit chónaithe.

Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta (tá na tairseacha faoi chló trom).

Deontas Táillí:

Tá na trí ghné a leanas sa deontas táillí:

  • Táille Theagaisc
  • Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn
  • Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh

I ndiaidh mac léinn a chlárú ar a rogha cúrsa, deimhneoidh an coláiste cé acu an mbeidh nó nach mbeidh feidhm ag na Scéimeanna Táillí in Aisce leis an gcúrsa faoina bhfuiltear ag tabhairt agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an mac léinn incháilithe do tháillí in aisce faoi na scéimeanna siúd, agus ina dhiaidh sin, deimhneofar cé acu an gcumhdóidh nó nach gcumhdóidh an Deontas Táillí Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn Táillí Teagaisc, mar seo a leanas:

  • Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn €3,000 sa chás go mbaineann an Scéim Táillí in Aisce le Táillí in Aisce i leith teorainn uasta
    • €6,270 sa chás nach gcumhdaíonn na Scéimeanna Táillí in Aisce an cúrsa,
    • Méid iomlán 100% de ráta AE den táille don chúrsa sa chás go mbaineann na Scéimeanna Táillí in Aisce leis an gcúrsa

I roinnt cásanna, beidh mac léinn incháilithe do Chostais Turais Éigeantaigh Allamuigh má bhaineann sé lena gcúrsa agus má tá dóthain cistiú fágtha ann ón deontas iomlán a bronnadh.

Tréimhse éigeantach an staidéir thar lear/Tréimhse an staidéir ar Erasmus:

Leanfaidh mic léinn a mbíonn tréimhse éigeantach staidéir thar lear san áireamh ina gcúrsa staidéir, agus iad siúd atá cláraithe in institiúidí rannpháirteacha ardoideachais a roghnaíonn chun páirt a ghlacadh i dtréimhse staidéir nó oibre ar Erasmus, chun a n-íocaíochtaí deontas cothabhála a fháil, sa chás gurb infheidhme.

 

Tairseacha Ioncaim Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Fochéimithe Bliain Acadúil 2021/22

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ráta speisialta den deontas cothaithe+ gné an turais allamuighRáta speisialta den deontas cothaithe + Turas allamuigh
+ 100% táillí teagaisc nó
100% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)


€2375


€2375


€2375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€5,915€5,915€5,915
100% ráta cothaithe + Gné an turais allamuigh
+100% táillí teagaisc nó
100% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€39,875
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,810
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,575
+€4,830
100% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€1,215€1,215€1,215
100% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€3,025€3025€3,025
75% ráta cothaithe + Gné an turais allamuigh
+100% táillí teagaisc nó
100% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,970
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,025
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,890+€4,670
75% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€910€910€910
75% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€2,270€2,270€2,270
50% ráta cothaithe + Gné an turais allamuigh
+100% táillí teagaisc nó
100% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,380
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,670
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,760
+€4,670
50% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€605€605€605
50% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€1,515€1,515€1,515
25% ráta cothaithe + Gné an turais allamuigh
+100% táillí teagaisc nó
100% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,790
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,325
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,630
+€4,670
25% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€305€305€305
25% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€755€755€755
Gan aon chothú
50% táillí teagaisc nó 100% íocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€49,840
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€54,765
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€59,455
+€4,830

Gan aon chothú
50% ranníocaíocht mic léinn
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€54,240
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€59,595
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi
€64,700
+€4,830