Ráiteas Cosanta Sonraí SUSI

Tá meas ag SUSI ar cheart an duine aonair chun príobháideachais agus déanann sé sonraí pearsanta a phróiseáil go slán agus faoi rún, i gcomhréir le reachtaíocht um chosaint sonraí.

Agus iarratas ar dheontas a dhéanamh, ba chóir d’iarratasóirí agus do pháirtithe eile atá bainteach lena n-iarratais, a dheimhniú gur léigh siad agus gur thuig siad Ráiteas SUSI um Chosaint Sonraí.

Cé Muid?  

Tá an Scéim Deontas Mac Léinn, á riar ag Aonad SUSI de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB), an t-údarás bronnta deontas, atá sonraithe ag An Aire Oideachais agus Scileanna, de réir an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011. Is comhrialaitheoir sonraí é an CDETB i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, ar iarratais ar dheontais mhac léinn faoin Scéim Deontas Mac Léinn.

An t-Eolas a Chuireann tú faoinár mBráid: an dóigh a n-úsáideann muid é agus cé leo a roinntear é

Déanann SUSI próiseáil ar eolas, lena n-áirítear sonraí pearsanta a chuireann iarratasóirí ar dheontais faoinár mbráid, fúthu féin agus faoi pháirtithe eile ábhartha dá gcuid iarratas (a chuimsíonn tuismitheoirí, caomhnóirí dlíthiúla, céilí, páirtithe sibhialta, comhchónaitheoirí, leanaí cleithiúnacha agus daoine ábhartha eile) d’fhonn cáilitheacht iarratasóirí do dheontas mac léinn, a mheas.

Seo a leanas na catagóirí sonraí pearsanta ar a dhéanann SUSI próiseáil:

 • Ainm
 • Seoladh
 • Seoladh ríomhphoist
 • Uimhir ghutháin
 • Dáta breithe
 • Sloinne roimh phósadh
 • Uimhir PPS
 • Stádas pósta, pearsanta agus teaghlaigh
 • Saoránacht
 • Náisiúntacht
 • Cónaitheacht
 • Cúlra acadúil go dtí seo/oideachas reatha/oideachas sa todhchaí
 • Sonraí fostaíochta
 • Cúinsí sláinte/pearsanta
 • Taifid bháis
 • Sonraí bainc

 

Comhroinnt Sonraí

Déanann SUSI sonraí a chomhroinnt le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi réir chomhaontuithe próiseála sonraí. Próiseáiltear na sonraí seo le haghaidh –

 • Eolas a chuirtear ar fáil in iarratais ar dheontais, a dheimhniú agus a bhailíochtú,
 • Iarratais ar dheontais agus íocaíochtaí a riar
 • Clárúchán mac léinn agus freastal ar institiúidí, a dheimhniú
 • Athbhreithnithe i gcás achomhairc
 • Iniúchadh agus deimhniú ar phróiseas riaracháin na ndeontas
 • Calaois a chosc agus a aimsiú agus tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó ionchúisimh
Gníomhaireacht/ ComhlachtCuspóirEolas a chomhroinntear Leagan amach
An Phríomh-Oifig Chlárúcháin (GRO)Bailíochtú Náisiúntachta, Dáta Breithe,
agus taifid bháis
Uimh. Thag. SUSI
Uimh. PPS
Céad ainm
Sloinne
Dáta Breithe
Ainm na máthar roimh phósadh

DOB
Mother’s maiden name
Baisc
An Roinn Oideachais agus ScileannaBailíochtú Chónaitheachta (Bunachar Daltaí Meánscoile)
Cáilitheacht do dheontas a shoiléiriú
Léirmhíniú agus feidhmiú cruinn a chinntiú I dtaca leis an scéim deontais
Soláthar Tacaíocht chuí airgeadais, a chinntiú Calaois a chosc agus a aimsiú, lena n-airítear soláthar faisnéise chun tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó le hionchúisimh
Iniúchtaí a éascú
Gach eolas a bhaineann leis an iarratasBaisce agus Rochtain Dhíreach
Na Coimisinéirí IoncaimBailíochtú Ioncaim
Calaois a chosc agus a aimsiú, lena n-airítear soláthar faisnéise chun tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó le hionchúisimh
Uimh. PPS
Ainm
BLIAIN
Sonraí Ioncaim

Baisce
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Bailíochtú Ioncaim
Calaois a chosc agus a aimsiú, lena n-airítear soláthar faisnéise chun tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó le hionchúisimh
Uimh. PPS
Data Breithe
BLIAIN
Teideal na hÍocaíochta
Teidlíochtaí
Eolas faoi Liúntais
Rochtain Dhíreach
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí – MyGovIDFéiniúlacht a Dheimhniú
Clárúchán agus rochtain ar chuntas SUSI ar líne a chur ar fáil
Teagmháil le h-iarratasóir chun iarratas ar dheontas mac léinn a phróiseáil
Uimh. PPS
Dáta Breithe
Céad ainm
Sloinne
Seoladh Ríomhphoist
Uimh. Ghuthai
Seirbhís Céadchomhartha Fíordheimhniúcháin (STS) agus Comhéadan Feidhmchláir fíor-ama (API)
An Roinn Talmhaíochta Bia agus MaraBailíochtú eolais nuair atá iarratasóirí ag fáil ioncam ón bhfeirmeoireacht
Calaois a chosc agus a aimsiú, lena n-airítear soláthar eolais chun tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó le hionchúisimh
Uimh. Aitheantais an Ghnó
Uimh. PPS
Bliain Thagartha
Teideal na híocaíochta
Dátaí na n-íocaíochtaí
Baisce
An Roinn Dlí agus Cirt agus ComhionannaisBailíochtú Saoránachta agus náisiúntachta Ainm
Uimh. Thag. SUSI
ID Pearsanta
ID Iarratais
Uimh. Leagáide
Cead fanacht sa Stát
Dáta éaga an Cheada
Iarratais cás ar chás
An Roinn Tithíochta Pleanála agus Rialtas ÁitiúilBailíochtú íocaíochtaí airithe StáitAinm
Uimh. Thag SUSI
Seoladh
Uimh. PPS
Sonraí na n-Íocaíochtaí
Iarratais cás ar Chás
QQI (Dearbhú Cáilíochta gus Cáilíochtaí Éireann)Dearbhú Cáilíochtaí agus/nó cáilíochtaí ionann ó dhlínsí eileUimh. Iarratais
Teideal iomlán an chúrsa
Ainm na hInstitiúide Bronnta
Bliain a bhronnta
Sonraí an Cheangaltáin
Sonraí na ceiste
Cóip den cháilíocht
Leibhéal NFQ
Iarratais cás ar chás
An tÚdarás um Ardoideachas(HEA)Bailíochtú agus dearbhú sonraí faoi chúlra acadúla an mhic léinnUimh. PPS
Uimh. Thag. SUSI
Dáta Breithe
Leibhéal NFQ an chúrsa
Teideal an chúrsa
Bliain aisfhillte
Bliain Bhronnadh na Céime
An institiúid a bhronn an chéim
Baisce
Údaráis eile a bhronnann deontais (Údaráis Áitiúla agus Boird Oideachais agus Oiliúna)Dearbhú agus bailíochtú maidir le tacaíocht dheontais roimheAinm
Dáta Breithe
Uimh. PPS
Méid na híocaíochta agus ainm
Baisce agus iarratais cas ar chás
HSE (TUSLA – an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach)Bailíochtú íocaíochtaí áirithe Stáit Ainm
Dáta Breithe
Uimh. Thag SUSI
Eolas faoi dhoiciméid atá riachtanach
Baisce
CAO- Lár-Oifig Iontrála Fógra faoi áiteanna ar glacadh leo i gcoláistíUimh. Iarratais CAO
Sloinne an Iarratasóra
Céad ainm an iarratasóra
Dáta Breithe an iarratasóra
Cód CAO an chúrsa
Leibhéal an Chúrsa
Teideal an Chúrsa
Ainm na hInstitiúide
Baisce
Institiúidí Faofa Breisoideachais agus ArdoideachaisDearbhú go bhfuil an mac léinn cláraithe ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa agus go bhfuil sé ag freastal air Uimh. Thag. SUSI
Cód an Choláiste
Uimh. CAO
Uimh. PPS
Sloinne
Céad ainm
Dáta Breithe
Aicme Céimí
ID an mhic léinn
Cód an chúrsa
Sainchuntas an chúrsa
Bliain an Chúrsa (anuraidh)
Bliain an Chúrsa (I mbliana)
Saghas Cúrsa
Leibhéal an Chúrsa
Incháilithe do Tháillí Saor in Aisce
Ráta anuraidh
Ráta i mbliana
Ceatadán na dtáillí iníoctha
Luach na dtáillí iníoctha
Cláraithe agus ag dul ar aghaidh
tinreamh an mhic léinn
Baisce
An Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn

Achomhairc chuig an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn a phróiseáil agus a mheas
An t-eolas ar fad a bhaineann leis an iarratas
.
Baisce
SOLASBailíochtú agus dearbhú sonraí faoi chúlra acadúla an mhic léinnUimh. PPS
Céad Ainm
Sloinne
Dáta Breithe
Ainm an tSoláthróra
Teideal an Chúrsa
Spriocleibhéal an ghradaim
Comhlacht Bronnadh an Cháilíochta
Saghas Cúrsa
Lánaimseartha/Páirtaimseartha
Dáta tosaigh an fhoghlaimeora
Dáta deiridh an fhoghlaimeora
Baisce
Abtran – soláthróir seirbhíse conartha seachfhoinseach do SUSIFo-phróiseáil ar iarratais ar dheontais agus ar íocaíochtaí, post isteach/amach, cóip chrua a dhéanamh de dhoiciméid, litreacha, ríomhphoist, meáin shóisialta agus glaonna teileafóin An fhaisnéis ar fad a bhaineann leis an iarratas Baisce, Rochtain Dhíreach agus iarratais cás ar chás

Teagmháil

Úsáideann SUSI sonraí teagmhála agus aitheantais de chuid iarratasóirí ar dheontais agus de chuid pháirtithe eile bainteacha, chun na críche seo a leanas:

 • Iarradh ar iarratasóirí aon eolas a chur ar fáil, a bhaineann leo féin agus le páirtithe eile atá bainteach lena n-iarratais, atá riachtanach chun a n-iarratais a phróiseáil
 • Cinntí maidir lena gcuid iarratas, a chur in iúl d’iarratasóirí chomh maith leis an bonn atá leis na cinntí sin
 • Plé a dhéanamh le hiarratasóirí, le páirtithe eile bainteacha don iarratas agus le tríú páirtithe eile atá údaraithe ag iarratasóirí agus páirtithe eile, maidir le stádas iarratais agus le haon fhianaise dhoiciméadach nó le gníomhaíochtaí atá ag teastáil chun é a chur chun cinn
 • Iarratas a riar
 • Íocaíochtaí deontais a riar

Cead

Níl cead de dhíth ar SUSI ó iarratasóirí nó ó dhaoine ábhartha eile d’iarratas, chun próiseáil a dhéanamh ar a gcuid sonraí, do chuspóir an bhonn reachtúil ar a ndéantar iarratais á riar.

Ní dhéanann SUSI cumarsáid dhíreach ach amháin le h-iarratasóirí ar dheontais, le haghaidh na cuspóirí seo agus is féidir go ndéanann siad cumarsáid chomh maith le h-iarratasóirí maidir le sonraí pearsanta na ndaoine eile ábhartha don iarratas.

Má bhíonn gá le duine eile ábhartha d’iarratas, nó le tríú páirtí, cumarsáid a dhéanamh le SUSI maidir leis na sonraí pearsanta seo, is féidir leis an iarratasóir agus le gach páirtí ábhartha eile, é sin a cheadú faoi mar a léirítear thíos maidir le láimhseáil fiosrúcháin.

Má bhíonn gá le hiarratasóir nó le páirtí eile ábhartha don iarratas, sonraí pearsanta a chur ar fáil do SUSI a bhaineann le duine nach bhfuil ábhartha don iarratas, ní mór don duine sin cead a thabhairt go díreach do SUSI trí fhoirm Údaraithe Tríú Páirtí (faoi mar a léirítear thíos maidir le láimhseáil fiosrúcháin) a chur isteach.

 

Má chuireann iarratasóir eolas ar fáil go bhfuil duine ábhartha don iarratas ina iarratasóir chomh maith, agus má cheadaíonn an dá iarratasóir do chrostagairt maidir lena gcuid iarratas sa chomhthéacs seo, déanfaidh SUSI crostagairt idir an dá iarratas, lena chinntiú go n-íocfaí aon teidlíocht mhéadaithe ar dheontas agus chun éifeachtacht agus seasmhacht a chinntiú maidir le próiseáil iarratas ar dheontais.

Féadann SUSI crostagairt a dhéanamh idir iarratais ar dheontais go ginearálta agus gan cead, d’fhonn iniúchta agus d’fhonn cosc agus aimsiú coiriúlachta.

Láimhseáil Fiosrúcháin

Stádas Iarratais, agus araile, Fiosrúcháin

Is féidir le hiarratasóirí agus le páirtithe ábhartha eile dul i dteagmháil lenár Deasc Tacaíochta do Mhic Léinn, chun stádas iarratais a fhiosrú agus chun a fháil amach faoi dhoiciméid nó faoi ghníomhaíochtaí atá riachtanach chun é a chur chun cinn.

Más rud é nach dteastaíonn ó pháirtí, faisnéis dá leithéid a nochtadh le páirtí eile, ní mór d’iarratasóirí é seo a chur in iúl do SUSI ionas gur féidir srianta cuí a chur i bhfeidhm ar bhonn cás ar chás.

Chun fiosrúcháin dá leithéid a éascú, déanfaidh SUSI plé leis na daoine bainteacha, maidir le stádas iarratais agus faoi dhoiciméid nó gníomhaíochtaí atá ag teastáil chun próiseáil a dhéanamh air. Cuirfidh foireann Deasc Tacaíochta SUSI ceisteanna dearbhaithe chun a chinntiú nach roinneann SUSI faisnéis ach amháin le páirtí ábhartha.

Sonraí Pearsanta a Phlé

Ní dhéanfaidh SUSI sonraí pearsanta de chuid páirtí ábhartha a phlé, le páirtithe ábhartha eile, nó le tríú páirtí lasmuigh den iarratas, gan cead uathu.

Má bhíonn gá le páirtí ábhartha eile d’iarratas nó tríú páirtí lasmuigh den iarratas, cumarsáid a dhéanamh le SUSI maidir leis na sonraí pearsanta seo, is féidir leis an iarratasóir agus le gach páirtí eile é seo a cheadú :

 • Nuair a dhéanann siad iarratas ar líne agus ina dhiaidh sin, i gcuntas SUSI an iarratasóra ar líne nó
 • Tríd an ríomhphost nó tríd an phost, ach foirm Údaraithe Tríú Páirtí atá ar fáil ag www.susi.ie, a íoslódáil agus a chur isteach

Rochtain, Ceartúchán, agus Léirscriosadh

De bhun reachtaíocht cosanta sonraí, is féidir le hindibhidiúil cóip dá gcuid sonraí pearsanta a choimeádann SUSI a rochtain nó a iarradh, nó is féidir leo iarradh ar SUSI ceartúchán a dhéanamh orthu, tríd an fhoirm um Iarratas Duine ar a Shonraí, a íoslódáil, a chomhlánú agus a chur isteach.

De réir riachtanais coimeádta sonraí, is féidir le hindibhidiúil iarradh ar SUSI na sonraí ata á gcóiméad acu a scrios sa chás nach bhfuil feidhm leo níos mó do na cuspóirí ar a ndearnadh próiseáil orthu.

Coiméad Sonraí agus Próiseáil

Coimeádann SUSI sonraí go slán, d’fhonn deontais a riar, d’fhonn iniúchta agus athbhreithnithe ar chásanna agus ní choimeádann siad sonraí níos faide ná mar is gá/ agus nó mar a éilíonn an dlí.

Is féidir go gcomhroinneann SUSI sonraí pearsanta le gníomhairí údaraithe nó le tríú páirtithe ar próiseálaithe sonraí iad a fheidhmíonn thar ceann SUSI d’fhonn deontais a riar, agus a dhéanann sonraí a phróiseáil go slán de réir a dtreoracha, trí ghaol conartha agus faoi réir chomhaontuithe próiseála sonraí. Leanann CDETB de bheith ina rialaitheoir sonraí ar na sonraí seo.

Is féidir le hiarratasóirí agus le páirtithe ábhartha eile dá n-iarratas, dul i dteagmháil le SUSI, nó le gníomhairí a fheidhmíonn ar a shon, ar an teileafón. Ar mhaithe le seirbhís ardchaighdeánach do chustaiméirí, a chinntiú, taifeadtar comhráití teileafóin d’fhonn traenáil foirne agus rialú cáilíochta agus chun sonraí na gcomhráite le SUSI a athbhreithniú agus a dhearbhú, más gá.

Má thoilíonn iarratasóirí nó páirtithe ábhartha eile dá n-iarratais, má ghlacann siad leis nó má iarrann siad ar SUSI dul i dteagmháil leo tríd an ríomhphost, is iad féin amháin atá freagrach as soláthar, slándáil agus sláine a gcuntas ríomhphoist a chinntiú. Ní bhíonn tarchur faisnéise via an idirlíon go hiomlán slán, agus dá bharr sin, cé go bhfuil bearta slándála réasúnta i bhfeidhm ag SUSI, ní féidir príobháideachas nó rúndacht eolais a sheoltar tríd an ríomhphost, a dhearbhú.

Slándáil

Stóráiltear sonraí a choimeádann SUSI, in áiseanna daingne, lena n-áirítear taifid ríomhaire agus páipéir. Cuireann SUSI cleachtais slándála cuí i bhfeidhm in éadan rochtain neamhúdaraithe ar, nó athrú, nó nochtadh nó léirscriosadh sonraí agus in éadan caillteanas nó léirscriosadh trí thimpiste. Cuirtear riachtanais slándála agus na bearta a theastaíonn chun na sonraí a chomhroinntear a chosaint, san áireamh sna comhaontuithe próiseála sonraí a dhéanann SUSI leis na daoine nó leis na comhlachtaí lena gcomhroinneann siad sonraí

Úsaid Fianáin

Is éard is fianáin ann ná comhaid bheaga téacs a chuirtear ar ríomhaire úsáideora nuair a thugann sé cuairt ar shuíomh gréasáin le haghaidh cuspóirí éagsúla. Féach See AllAboutCookies.org le haghaidh tuilleadh eolais faoi fhianáin agus conas iad a smachtú. Ní mór cead a fháil nuair nach mbíonn na fianáin riachtanach do sheirbhís aois na faisnéise atá á húsáid.

Úsáidtear fianáin ar shuíomh gréasáin SUSI agus ar an gcóras um iarratais ar dheontais. Tar éis d’úsáideoirí na leathanaigh slána d’iarratais https://grantsonline.ie), a rochtain, bíonn na fianáin a scríobhtar, riachtanach don tseirbhís aois faisnéise a chuireann SUSI ar fáil. Rialaíonn siad slándáil seisiúin na n-úsáideoirí, tacaíonn siad le socruithe rochtana d’úsáideoirí a bhfuil lagú radhairc orthu agus tacaíonn siad le haistriúchán ar an gcomhéadan úsáideora d’iarratais i nGaeilge.

 

 

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.