Ráiteas Cosanta Sonraí SUSI

Tá meas ag SUSI ar cheart an duine aonair chun príobháideachais agus déanann sé sonraí pearsanta a phróiseáil go slán agus faoi rún, i gcomhréir le reachtaíocht um chosaint sonraí.

Agus iarratas ar dheontas a dhéanamh, ba chóir d’iarratasóirí agus do pháirtithe eile atá bainteach lena n-iarratais, a dheimhniú gur léigh siad agus gur thuig siad Ráiteas SUSI um Chosaint Sonraí.

Cé Muid?  

Tá an Scéim Deontas Mac Léinn, á riar ag Aonad SUSI de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB), an t-údarás bronnta deontas, atá sonraithe ag An Aire Oideachais agus Scileanna, de réir an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011. Is comhrialaitheoir sonraí é an CDETB i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, ar iarratais ar dheontais mhac léinn faoin Scéim Deontas Mac Léinn.

An t-Eolas a Chuireann tú faoinár mBráid: an dóigh a n-úsáideann muid é agus cé leo a roinntear é

Déanann SUSI próiseáil ar eolas, lena n-áirítear sonraí pearsanta a chuireann iarratasóirí ar dheontais faoinár mbráid, fúthu féin agus faoi pháirtithe eile ábhartha dá gcuid iarratas (a chuimsíonn tuismitheoirí, caomhnóirí dlíthiúla, céilí, páirtithe sibhialta, comhchónaitheoirí, leanaí cleithiúnacha agus daoine ábhartha eile) d’fhonn cáilitheacht iarratasóirí do dheontas mac léinn, a mheas.

Seo a leanas na catagóirí sonraí pearsanta ar a dhéanann SUSI próiseáil:

 • Ainm
 • Seoladh
 • Seoladh ríomhphoist
 • Uimhir ghutháin
 • Dáta breithe
 • Sloinne roimh phósadh
 • Uimhir PPS
 • Stádas pósta, pearsanta agus teaghlaigh
 • Saoránacht
 • Náisiúntacht
 • Cónaitheacht
 • Cúlra acadúil go dtí seo/oideachas reatha/oideachas sa todhchaí
 • Sonraí fostaíochta
 • Cúinsí sláinte/pearsanta
 • Taifid bháis
 • Sonraí bainc

 

Comhroinnt Sonraí

Déanann SUSI sonraí a chomhroinnt le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi réir chomhaontuithe próiseála sonraí. Próiseáiltear na sonraí seo le haghaidh –

 • Eolas a chuirtear ar fáil in iarratais ar dheontais, a dheimhniú agus a bhailíochtú,
 • Iarratais ar dheontais agus íocaíochtaí a riar
 • Clárúchán mac léinn agus freastal ar institiúidí, a dheimhniú
 • Athbhreithnithe i gcás achomhairc
 • Iniúchadh agus deimhniú ar phróiseas riaracháin na ndeontas
 • Calaois a chosc agus a aimsiú agus tacú le fiosrúcháin choiriúlachta nó ionchúisimh
Gníomhaireacht / ComhlachtCuspóirFaisnéis arna malartúFormáid
An Phríomh-Oifig ChlárúcháinNáisiúntacht, dáta breithe agus taifid básanna a bhailíochtú Tagairt SUSI
UPSP
Céadainm
Sloinne
Dáta breithe
Sloinne na máthar roimh phósadh
Cnuas
An Roinn Oideachais agus ScileannaCónaitheacht a bhailíochtú (Bunachar Sonraí na nDaltaí Iar-bhunscoile)
Incháilitheacht le haghaidh deontais a shoiléiriú
Léirmhíniú agus feidhmiú cruinn an scéim deontais a chinntiú
Soláthar thacaíocht oiriúnach airgid a chinntiú
An chalaois a chosc agus a bhrath, lena n-áirítear faisnéis a chur ar fáil le tacú le himscrúduithe cóiriúla nó ionchúisimh
Iniúchtaí a éascú
Gach eolas a bhaineann leis an iarratasCnuas agus Rochtain Díreach
Na Coimisinéirí IoncaimBailíochtú ioncaim
An chalaois a chosc agus a bhrath, lena n-áirítear faisnéis a chur ar fáil le tacú le himscrúduithe cóiriúla nó ionchúisimh
UPSP
Ainm
BLIAIN
Sonraí ioncaim

Cnuas
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce SóisialaíBailíochtú ioncaim
An chalaois a chosc agus a bhrath, lena n-áirítear faisnéis a chur ar fáil le tacú le himscrúduithe cóiriúla nó ionchúisimh
UPSP
Dáta breithe
BLIAIN
Ainm na híocaíochta
Teidlíochtaí
Sonraí liúntais
Rochtain Dhíreach
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí – MyGovIDCéannacht a fhíorú
Clárú agus logáil isteach ar chuntas ar líne SUSI a éascú
Teagmháil a dhéanamh le hiarratasóir chun críche iarratas ar dheontas mic léinn a phróiseáil
UPSP
Dáta breithe
Céadainm
Sloinne
Seoladh ríomhphoist
Uimhir theileafóin
Seirbhís Shlán Cheadchomhartha (STS) agus Comhéadan Feidhmchláir (API) fíor-ama
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus MaraEolas a bhailíochtú i gcásanna ina bhfuil ioncam á fháil ag iarratasóirí ó fheirmeoireacht
An chalaois a chosc agus a bhrath, lena n-áirítear faisnéis a chur ar fáil le tacú le himscrúduithe cóiriúla nó ionchúisimh
Uimhir Aitheantóra an Ghnólachta
UPSP
Bliain thagartha
Ainm na híocaíochta
Dátaí na n-íocaíochtaí
Cnuas
An Roinn Dlí agus Cirt agus ComhionannaisSaoránacht agus náisiúntacht a bhailíochtúID an Duine
Tagairt SUSI
ID an Iarratais
Uimh. Oidhreachta
Cead chun fanacht sa Stát
Ceadú dáta bailí go dtí
Iarratais cás ar chás
An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais ÁitiúilÍocaíochtaí áirithe Stáit a bhailíochtúAinm(neacha)
Tagairt SUSI
Seoladh
UPSP
Sonraí na n-íocaíochtaí
Iarratais cás ar chás
QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann)Cáilíochtaí agus/nó coibhéis cáilíochtaí ó dhlínsí eile a bhailíochtúUimh. an iarratais
Teideal iomlán an chúrsa
Ainm na hInstitiúide Bronnta Ábhartha
Bliain an Bhronnta
Sonraí an tsocrúcháin
Sonraí na ceiste
Cóip den cháilíocht
Leibhéal CNC
Iarratais Cás ar Chás
An tÚdarás um Ard-Oideachas (ÚAOSonraí stair acadúil an iarratasóra roimhe seo a fhíorú agus a bhailíochtúUPSP SUSI
Tagairt SUSI
Dáta breithe
Leibhéal CNC an chúrsa
Teideal an Chúrsa
Bliain fhillte
Bliain bhronnta
Institiúid Bhronnta
Cnuas
Údaráis eile bronnta deontais (Údaráis Áitiúla agus Boird Oideachais agus Oiliúna)Stair tacaíochta deontais roimhe seo a fhíorú agus a bhailíochtúAinm
Dáta Breithe
UPSP
Méid agus ainm na híocaíochta
Cnuas agus Iarratais Cás ar Chás
FSS (TUSLA – an ghníomhaireacht um leanaí agus teaghlach)Íocaíochtaí áirithe Stáit a bhailíochtúAinm
Dáta breithe
Tagairt SUSI
Eolas ar cháipéisí atá de dhíth
Cnuas
CAO- Lár-Oifig IontrálaÁiteanna ollscoile arna nglacadh a fhógairtUimh. iarratais CAO
Sloinne an Iarratasóra
Céadainm an Iarratasóra
Dáta Breithe an Iarratasóra
Cód CAO an chúrsa
Leibhéal an chúrsa
Ainm an chúrsa
Ainm na hInstitiúide
Cnuas
Institiúidí Faofa Breisoideachais agus ArdoideachaisClárú an mhic léinn ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa agus a fhreastal nó a freastal leanúnach air a fhíorúTagairt SUSI
Cód an Choláiste
Uimhir CAO
UPSP
Sloinne
Ainm
Dáta breithe
Cineál an Chéimí
ID Mic Léinn
Cód an chúrsa
Cur Síos ar an gCúrsa
Cúrsa na Bliana Seo Caite
Cúrsa na Bliana Seo
Cineál an Chúrsa
Leibhéal an Chúrsa
Incháilithe le haghaidh Táillí in Aisce
Ráta roimhe seo
Ráta faoi láthair
Céatadán Táillí Iníoctha
Luach na dTáillí Iníoctha
Cláraithe agus ag Dul Chun Cinn
Freastal an Mhic Léinn
Maoiniú eile
ID an Chomhaid
Cnuas
An Bord Achomhairc i leith Dheontas Mic LéinnAon achomharc a dhéantar don Bhord Achomhairc i leith Deontas Mic Léinn a phróiseáil agus a bhreithniúGach eolas a bhaineann leis an iarratas. Cnuas
SOLASStair acadúil an iarratasóra roimhe seo a fhíorú agus a bhailíochtú UPSP
Céadainm
Sloinne
Dáta Breithe
Ainm an tSoláthróra
Teideal Áitiúil an Chúrsa
Leibhéal na Dámhachtana Sprice
Foras Bronnta
Cineál Cúrsa Lánaimseartha/Páirtaimseartha
Dáta Tosaigh an Fhoghlaimeora
Dáta Deiridh an Fhoghlaimeora
Cnuas
Abtran - Soláthraí seirbhíse seachfhoinsithe ar conradh SUSIIarratais ar dheontas agus íocaíochtaí, post isteach/amach, cruachóipeanna de cháipéisí, litreacha, r-phoist, na meáin shóisialta agus glaonna gutháin a fho-phróiseáil.Gach eolas a bhaineann leis an iarratas.Iarratais Chnuais, Rochtana Díri agus iarratais Cáis ar Chás

Teagmháil

Úsáideann SUSI sonraí teagmhála agus aitheantais de chuid iarratasóirí ar dheontais agus de chuid pháirtithe eile bainteacha, chun na críche seo a leanas:

 • Iarradh ar iarratasóirí aon eolas a chur ar fáil, a bhaineann leo féin agus le páirtithe eile atá bainteach lena n-iarratais, atá riachtanach chun a n-iarratais a phróiseáil
 • Cinntí maidir lena gcuid iarratas, a chur in iúl d’iarratasóirí chomh maith leis an bonn atá leis na cinntí sin
 • Plé a dhéanamh le hiarratasóirí, le páirtithe eile bainteacha don iarratas agus le tríú páirtithe eile atá údaraithe ag iarratasóirí agus páirtithe eile, maidir le stádas iarratais agus le haon fhianaise dhoiciméadach nó le gníomhaíochtaí atá ag teastáil chun é a chur chun cinn
 • Iarratas a riar
 • Íocaíochtaí deontais a riar

Cead

Níl cead de dhíth ar SUSI ó iarratasóirí nó ó dhaoine ábhartha eile d’iarratas, chun próiseáil a dhéanamh ar a gcuid sonraí, do chuspóir an bhonn reachtúil ar a ndéantar iarratais á riar.

Déanann SUSI cumarsáid dhíreach le hiarratasóirí deontais, agus leo siúd amháin, ar na cuspóirí seo, ar aon dul le riachtanas ar leith na Scéime Deontais Mic Léinn go gcuirfidh iarratasóir an t-eolas agus an fhianaise sin ar áil d’údarás bronnta a iarrann sé lena dheimhniú an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe chun deontas a fháil.

Nuair is gá do pháirtí eile le hiarratas cumarsáid a dhéanamh le SUSI faoi na sonraí pearsanta seo, is féidir leis an iarratasóir agus gach páirtí eile lena n-iarratas toiliú a thabhairt dó seo nuair a dhéanann siad iarratas ar líne agus ina dhiaidh sin i gcuntas ar líne SUSI an iarratasóra.

Faoi chúinsí ina n-iarrann tríú páirtí (nach páirtí é/í leis an iarratas) ar eolas faoi iarratas, ní roinnfear sonraí pearsanta mura bhfuarthas toiliú ó ábhar an eolais. Sa chás seo, caithfidh an t-iarratasóir agus gach páirtí eile lena n-iarratas toiliú a thabhairt dó seo cibé acu:

 • nuair a dhéantar iarratas ar líne agus ina dhiaidh sin i gcuntas ar líne SUSI an iarratasóra.

Má chuireann iarratasóir eolas ar fáil go bhfuil duine ábhartha don iarratas ina iarratasóir chomh maith, agus má cheadaíonn an dá iarratasóir do chrostagairt maidir lena gcuid iarratas sa chomhthéacs seo, déanfaidh SUSI crostagairt idir an dá iarratas, lena chinntiú go n-íocfaí aon teidlíocht mhéadaithe ar dheontas agus chun éifeachtacht agus seasmhacht a chinntiú maidir le próiseáil iarratas ar dheontais.

Féadann SUSI crostagairt a dhéanamh idir iarratais ar dheontais go ginearálta agus gan cead, d’fhonn iniúchta agus d’fhonn cosc agus aimsiú coiriúlachta.

Láimhseáil Fiosrúcháin

Stádas Iarratais, agus araile, Fiosrúcháin

Is féidir le hiarratasóirí agus le páirtithe ábhartha eile dul i dteagmháil lenár Deasc Tacaíochta do Mhic Léinn, chun stádas iarratais a fhiosrú agus chun a fháil amach faoi dhoiciméid nó faoi ghníomhaíochtaí atá riachtanach chun é a chur chun cinn.

Más rud é nach dteastaíonn ó pháirtí, faisnéis dá leithéid a nochtadh le páirtí eile, ní mór d’iarratasóirí é seo a chur in iúl do SUSI ionas gur féidir srianta cuí a chur i bhfeidhm ar bhonn cás ar chás.

Chun fiosrúcháin dá leithéid a éascú, déanfaidh SUSI plé leis na daoine bainteacha, maidir le stádas iarratais agus faoi dhoiciméid nó gníomhaíochtaí atá ag teastáil chun próiseáil a dhéanamh air. Cuirfidh foireann Deasc Tacaíochta SUSI ceisteanna dearbhaithe chun a chinntiú nach roinneann SUSI faisnéis ach amháin le páirtí ábhartha.

Sonraí Pearsanta a Phlé

Ní dhéanfaidh SUSI sonraí pearsanta de chuid páirtí ábhartha a phlé, le páirtithe ábhartha eile, nó le tríú páirtí lasmuigh den iarratas, gan cead uathu.

Má bhíonn gá le páirtí ábhartha eile d’iarratas nó tríú páirtí lasmuigh den iarratas, cumarsáid a dhéanamh le SUSI maidir leis na sonraí pearsanta seo, is féidir leis an iarratasóir agus le gach páirtí eile é seo a cheadú :

 • Nuair a dhéanann siad iarratas ar líne agus ina dhiaidh sin, i gcuntas SUSI an iarratasóra ar líne nó
 • Tríd an ríomhphost nó tríd an phost, ach foirm Údaraithe Tríú Páirtí atá ar fáil ag www.susi.ie, a íoslódáil agus a chur isteach

Rochtain, Ceartúchán, agus Léirscriosadh

De bhun reachtaíocht cosanta sonraí, is féidir le hindibhidiúil cóip dá gcuid sonraí pearsanta a choimeádann SUSI a rochtain nó a iarradh, nó is féidir leo iarradh ar SUSI ceartúchán a dhéanamh orthu, tríd an fhoirm um Iarratas Duine ar a Shonraí, a íoslódáil, a chomhlánú agus a chur isteach.

De réir riachtanais coimeádta sonraí, is féidir le hindibhidiúil iarradh ar SUSI na sonraí ata á gcóiméad acu a scrios sa chás nach bhfuil feidhm leo níos mó do na cuspóirí ar a ndearnadh próiseáil orthu.

Coiméad Sonraí agus Próiseáil

Coimeádann SUSI sonraí go slán, d’fhonn deontais a riar, d’fhonn iniúchta agus athbhreithnithe ar chásanna agus ní choimeádann siad sonraí níos faide ná mar is gá/ agus nó mar a éilíonn an dlí.

Is féidir go gcomhroinneann SUSI sonraí pearsanta le gníomhairí údaraithe nó le tríú páirtithe ar próiseálaithe sonraí iad a fheidhmíonn thar ceann SUSI d’fhonn deontais a riar, agus a dhéanann sonraí a phróiseáil go slán de réir a dtreoracha, trí ghaol conartha agus faoi réir chomhaontuithe próiseála sonraí. Leanann CDETB de bheith ina rialaitheoir sonraí ar na sonraí seo.

Is féidir le hiarratasóirí agus le páirtithe ábhartha eile dá n-iarratas, dul i dteagmháil le SUSI, nó le gníomhairí a fheidhmíonn ar a shon, ar an teileafón. Ar mhaithe le seirbhís ardchaighdeánach do chustaiméirí, a chinntiú, taifeadtar comhráití teileafóin d’fhonn traenáil foirne agus rialú cáilíochta agus chun sonraí na gcomhráite le SUSI a athbhreithniú agus a dhearbhú, más gá.

Má thoilíonn iarratasóirí nó páirtithe ábhartha eile dá n-iarratais, má ghlacann siad leis nó má iarrann siad ar SUSI dul i dteagmháil leo tríd an ríomhphost, is iad féin amháin atá freagrach as soláthar, slándáil agus sláine a gcuntas ríomhphoist a chinntiú. Ní bhíonn tarchur faisnéise via an idirlíon go hiomlán slán, agus dá bharr sin, cé go bhfuil bearta slándála réasúnta i bhfeidhm ag SUSI, ní féidir príobháideachas nó rúndacht eolais a sheoltar tríd an ríomhphost, a dhearbhú.

Slándáil

Stóráiltear sonraí a choimeádann SUSI, in áiseanna daingne, lena n-áirítear taifid ríomhaire agus páipéir. Cuireann SUSI cleachtais slándála cuí i bhfeidhm in éadan rochtain neamhúdaraithe ar, nó athrú, nó nochtadh nó léirscriosadh sonraí agus in éadan caillteanas nó léirscriosadh trí thimpiste. Cuirtear riachtanais slándála agus na bearta a theastaíonn chun na sonraí a chomhroinntear a chosaint, san áireamh sna comhaontuithe próiseála sonraí a dhéanann SUSI leis na daoine nó leis na comhlachtaí lena gcomhroinneann siad sonraí

Úsaid Fianáin

Is éard is fianáin ann ná comhaid bheaga téacs a chuirtear ar ríomhaire úsáideora nuair a thugann sé cuairt ar shuíomh gréasáin le haghaidh cuspóirí éagsúla. Féach See AllAboutCookies.org le haghaidh tuilleadh eolais faoi fhianáin agus conas iad a smachtú. Ní mór cead a fháil nuair nach mbíonn na fianáin riachtanach do sheirbhís aois na faisnéise atá á húsáid.

Úsáidtear fianáin ar shuíomh gréasáin SUSI agus ar an gcóras um iarratais ar dheontais. Tar éis d’úsáideoirí na leathanaigh slána d’iarratais https://grantsonline.ie), a rochtain, bíonn na fianáin a scríobhtar, riachtanach don tseirbhís aois faisnéise a chuireann SUSI ar fáil. Rialaíonn siad slándáil seisiúin na n-úsáideoirí, tacaíonn siad le socruithe rochtana d’úsáideoirí a bhfuil lagú radhairc orthu agus tacaíonn siad le haistriúchán ar an gcomhéadan úsáideora d’iarratais i nGaeilge.

 

 

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.