Seomra na Meán

PREASRÁITEAS

DÁTA:   An 22 Aibreán 2021

Tá SUSI oscailte d’Iarratais ar Dheontas do Mhic Léinn don Bhliain Acadúil 2021/22

Osclaíonn SUSI, an t-údarás náisiúnta dámhachtana deontas, d’iarratais nua ar dheontais do mhic léinn don bhliain acadúil 2021/22 inniu, Déardaoin an 22 Aibreán 2021.

Moltar do mhic léinn iarratas a dhéanamh go luath ag www.susi.ie, mar go bhfuiltear ag súil le líon ard iarratas sna míonna amach romhainn.

Dúirt Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí SUSI: “Tá SUSI anois ag glacadh le hiarratais ar mhaoiniú do mhic léinn don bhliain acadúil 2021/22. Má tá tú ag pleanáil freastal ar bhreisoideachas nó ardoideachas sa chéad bhliain acadúil eile, logáil isteach chuig www.susi.ie agus féach ar ár nÁiritheoir Incháilitheachta. Is bealach gasta éasca é seo féachaint an bhféadfá a bheith incháilithe do mhaoiniú.”

Dúirt sí: “Táimid ag súil le líon ard iarratas i mbliana agus mar sin déan cinnte d’iarratas a chur isteach roimh na dátaí próiseála tosaíochta agus déan cinnte go bhfaighidh tú measúnú tosaíochta. Agus ná déan dearmad, má fuair tú maoiniú sa bhliain acadúil 2020/21 agus má tá tú ag dul ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile de do chúrsa, ní mór duit iarratas athnuachana a chur isteach.”

Osclaíodh SUSI d’iarratais athnuachana an 31 Márta 2021 agus go dtí seo, tá níos mó ná 19,000 iarratas athnuachana faighte aige. Tá sé mar aidhm ag SUSI cinneadh a dhéanamh leis an oiread iarratasóirí agus is féidir roimh thús na bliana acadúla nua agus gheobhaidh iarratais a gheofar ar na dátaí próiseála tosaíochta nó roimhe sin measúnú tosaíochta. Is iad na dátaí próiseála tosaíochta ná an 10 Meitheamh 2021 d’iarratais athnuachana agus an 8 Iúil 2021 d’iarratais nua.

Ní gá go mbeadh torthaí an Ardteistiméireachta ag mic léinn nó go mbeadh cúrsa glactha acu chun iarratas a dhéanamh. Is féidir leo sonraí an chúrsa a bhfuil súil acu staidéar a dhéanamh air a sholáthar agus a rogha cúrsa a nuashonrú ar líne níos déanaí.

Ba chóir do mhic léinn atá ag smaoineamh ar chúrsa iarchéime féachaint ar na tairseacha ioncaim nua atá méadaithe i mbliana. Mar shampla, le bheith incháilithe don Ranníocaíocht Táille Iarchéime, tá an tairseach ioncaim méadaithe ó €31,500 go €54,240 i gcás go bhfuil níos lú ná ceathrar leanbh cleithiúnach sa teaghlach. Tá méadú tagtha ar an Ranníocaíocht Táille Iarchéime ó €2,000 go €3,500 chomh maith.

Tháinig méadú cúig faoin gcéad ar iarratais SUSI sa bhliain acadúil 2020/21 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Fuarthas níos mó ná 100,000 iarratas agus bronnadh maoiniú ar níos mó ná 79,000 mac léinn.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar iarratas a dhéanamh, is féidir le mic léinn féachaint ar www.susi.ie. Féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh freisin le Deasc Tacaíochta tiomnaithe SUSI ar an bhfón, trí ríomhphost nó ar Twitter agus Facebook.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Preasoifig SUSI ag: media@susi.ie

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 29 Deireadh Fómhair 2020

Glao deiridh ar iarratais ar dheontais mic léinn fógartha ag SUSI

Tá glao deireanach curtha amach inniu ag SUSI, an foras náisiúnta um dheontais mic léinn a bhronnadh, dóibh siúd ar mhian leo iarratas a chur isteach ar dheontas mic léinn don bhliain acadúil reatha 2020-21. Dúnfaidh iarratais ar líne Déardaoin an 5 Samhain 2020.

Bhí an chomhairle seo a leanas ag Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí SUSI: “Dúnfaidh iarratais ar líne le haghaidh deontas mic léinn don bhliain acadúil 2020-21 ag meánoíche ar an 5 Samhain 2020. Déan deimhin de go mbeidh d’iarratas críochnaithe ar líne ag susi.ie agus go mbeidh sé curtha ar aghaidh go SUSI le haghaidh measúnaithe roimh an dáta sin. Má tá tús curtha agat le hiarratas nach bhfuil críochnaithe go fóill, críochnaigh roimh an dáta deiridh é. Beidh ríomhphoist faighte agat ó SUSI le cúpla seachtain anuas agus nod ann d’iarratas a chríochnú.

Ar an 27 Deireadh Fómhair 2020, bhí níos mó ná 99,000 iarratas faighte ag SUSI, agus bhí níos mó ná 93,000 acu siúd críochnaithe. As na 93,000 iarratas sin, bronnadh deontas ar 76,000 acu, agus níor glacadh le 17,000, nó cuireadh ar ceall iad.

Impím ar mhic léinn atá ag fanacht go bhfaomhfar a gcuid iarratais aon dhoiciméid a d’iarr SUSI uathu a chur ar fáil a luaithe agus is féidir, chun go mbeidh SUSI in ann a n-iarratais a phróiseáil go hiomlán.

Ar an 30 Deireadh Fómhair, bhí a gcéad íocaíocht deontais chothaithe don bhliain 2020-21 faighte ag níos mó ná 55,000 mac léinn, agus tá SUSI ag leanúint leis na híocaíochtaí sin gach seachtain chun deimhin a dhéanamh de go bhfaighidh an oiread mic léinn agus is féidir na híocaíochtaí deontais chothaithe sin atá ag teastáil uathu.”

Nótaí:

Tá SUSI naoi mbliain ar an bhfód i mbliana. Anuraidh, phróiseáil an foras náisiúnta um dheontais mic léinn a bhronnadh beagnach 96,000 iarratas agus tugadh deontas do níos mó ná 76,000 mac léinn don bhliain acadúil 2019-20.

Sonraí Teagmhála na Preasoifige

Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí, SUSI

R-phost: media@susi.ie

Tacaíocht SUSI

Teil: 0761 08 7874, R-phost: support@susi.ie Facebook: @susisupport Twitter: @susihelpdesk

 

 

Ráiteas Meáin

6ú Iúil 2020

Tá an Dáta Deiridh Tionscnaíochta d’Iarratais SUSI Ag Teacht Gan Mhoill

Tá SUSI, an t-údarás náisiúnta dámhachtana deontas mac léinn, ag impí ar mhic léinn nár chuir isteach a n-iarratas ar mhaoiniú mac léinn sa bhliain acadúil 2020-21 é sin a dhéanamh anois trí iarratas a dhéanamh ar líne ag www.susi.ie Is é an dáta deiridh tionscnaíochta d’iarratais nua ná Déardaoin, 9ú Iúil.

“Molaim do gach mac léinn breisoideachais agus ardoideachais a bhfuil sé ar intinn acu cur isteach ar mhaoiniú don bhliain acadúil nua féachaint ar susi.ie agus an próiseas a thosú anois. Gheobhaidh mic léinn a chuireann a n-iarratais isteach ar nó roimh 9ú Iúil próiseáil tosaíochta,” a mhol Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí SUSI.

“Is í an aidhm atá againn an oiread cinntí agus is féidir maidir le hiarratais ar dheontais a dhéanamh le mic léinn roimh thús na bliana acadúla. Dá luaithe a gheobhaimid an t-iarratas, is luaithe a gheobhaidh mac léinn an toradh” a dúirt sí freisin.

Ní gá do mhic léinn a torthaí Ardteistiméireachta a bheith acu, nó a bheith tar éis glacadh le cúrsa, chun iarratas a dhéanamh. Ní gá dóibh ach sonraí an chúrsa ar mhian leo staidéar a dhéanamh air a chur isteach agus a rogha deireanach maidir le cúrsa a nuashonrú ar líne níos déanaí.

D’oscail SUSI, atá ina naoú bliain d’oibríochtaí, d’iarratas don bhliain acadúil 2020-21 ar 23ú Aibreán. Go dtí seo fuarthas níos mó ná 77,000 iarratas ó mhic léinn nua agus ó mhic léinn atá ag filleadh agus tá maoiniú bronnta cheana féin ar níos mó ná 43,000 mac léinn.

Leanfaidh SUSI ag glacadh le hiarratais ar mhaoiniú mac léinn tar éis an 9ú Iúil ach ní bhfaighidh na hiarratais seo próiseáil tionscnaíochta. Ar an meán, tógfaidh sé thart ar 5 seachtaine chun iarratas a phróiseáil. Is féidir le mic léinn a bhfuil iarratas déanta acu ar mhaoiniú dul chun cinn a n-iarratais a rianú ar líne trína gcuntas SUSI.

Sa bhliain acadúil seo caite, phróiseáil SUSI beagnach 96,000 iarratas agus bronnadh maoiniú ar os cionn 76,000 mac léinn.

 

PREASEISIÚINT

Preasráiteas

 An 23 Aibreán 2020   

                                                                 

An Córas Iarratais ar Dheontais Mhic Léinn don Bhliain Acadúil 2020-21 oscailte ag SUSI

Tá a chóras iarratais ar líne ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 2020-21 á oscailt ag SUSI, an t-údarás náisiúnta bronnta deontas, ar an Déardaoin, an 23 Aibreán 2020.

De bhrí go bhfuil SUSI ag súil le líon mór iarratas a fháil sna míonna amach romhainn, moltar do mhic léinn iarratas a dhéanamh ar líne ag www.susi.ie a luaithe is féidir. Ní gá go mbeadh a dtorthaí Ardteistiméireachta ag mic léinn, nó ní gá go mbeadh glactha acu le háit ar chúrsa chun iarratas a dhéanamh. Is féidir leo mionsonraí an chúrsa a bhfuil sé beartaithe acu a roghnú a chur ar fáil agus is féidir leo a rogha cúrsa a nuashonrú ar líne amach anseo.

Sula ndéanann siad iarratas, moltar do mhic léinn úsáid a bhaint as áiritheoir incháilitheachta ar líne SUSI chun tuairim a fháil maidir lena n-incháilitheacht do dheontas mic léinn.

Ní mór d’iarratasóirí nua cuntas SUSI ar líne a chruthú roimh an t-iarratas a chomhlánú agus a sheoladh isteach. Is é an dáta próiseála tosaíochta d’iarratais nua an 9 Iúil 2020. Déanfar measúnú tosaíochta ar iarratasóirí nua a sheolann a n-iarratais isteach ar nó roimh an dáta seo. Anuraidh, fuair SUSI 80% d’iarratais nua roimh an dáta tosaíochta próiseála.

Meabhraítear do mhic léinn atá ag leanúint ar aghaidh chuig an gcéad bhliain eile dá gcúrsa nach mór dóibh a ndeontas a athnuachan gach bliain. Sheol SUSI ríomhphost chuig mic léinn athnuachana le seachtainí beaga anuas ag míniú an phróisis athnuachana dóibh. Is é an 11 Meitheamh 2020 an dáta tosaíochta próiseála le haghaidh iarratas athnuachana agus déanfar measúnú tosaíochta ar iarratasóirí athnuachana a sheolann a n-iarratas isteach ar nó roimh an dáta seo.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí do Chustaiméirí, SUSI: “Molaim do gach mac léinn cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin www.susi.ie agus úsáid a bhaint as ár n-áiritheoir incháilitheachta tapa roimh iarratas a dhéanamh. Tugann sé leid mhaith maidir le hincháilitheacht mic léinn le haghaidh maoinithe.”

Agus bhí an méid seo a leanas le rá aici chomh maith: “Tá SUSI tiomanta d’iarratas a phróiseáil go héifeachtúil agus d’fhonn tacú leis seo, iarraimid ar mhic léinn a n-iarratas a dhéanamh ar líne a luaithe is féidir. Ní gá go mbeadh a dtorthaí Ardteistiméireachta ag mic léinn, nó ní gá go mbeadh glactha acu le háit ar chúrsa chun iarratas a dhéanamh. Is féidir leo na sonraí seo a nuashonrú níos déanaí.”

Fuair SUSI beagnach 96,000 iarratas sa bhliain acadúil 2019-20 agus bronnadh maoiniú ar bhreis is 76,000 mac léinn.

Tá tuilleadh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh le fáil ar www.susi.ie. Chomh maith leis sin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Deasc Tacaíochta tiomnaithe SUSI tríd an teileafón nó ríomhphost, nó teagmháil a dhéanamh le SUSI ar Twitter nó Facebook.

PREASEISIÚINT

DÁTA: 23 Deireadh Fómhair 2019

Eisíonn SUSI glao deiridh le haghaidh iarratais ar dheontais mac léinn

Tá SUSI, an t-údarás náisiúnta bronnta deontas mac léinn, ag eisiúint glao deiridh inniu orthusan ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas mac léinn don bhliain acadúil reatha, 2019/20. Dúnfar na hiarratais ar líne Dé hAoine, an 1 Samhain 2019.

Dúirt Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí SUSI, agus í ag tabhairt comhairle a leasa: “Dúnfar na hiarratais ar líne le haghaidh deontas mac léinn don bhliain acadúil 19/20 ag meán oíche ar an 1 Samhain 2019. Bí cinnte de go bhfuil d’iarratas críochnaithe agat ar líne ag susi.ie roimh an dáta seo, agus curtha isteach chuig SUSI le bheith measúnaithe. Más rud é go bhfuil tús curtha agat le hiarratas a dhéanamh ach nach bhfuil sé críochnaithe agat fós, bí cinnte é a chríochnú, mura miste, roimh an dáta deiridh. Ba cheart go mbeidh ríomhphost faighte agat ó SUSI le cúpla seachtaine anuas inar ngríosaíodh ort d’iarratas a dhéanamh.

Go dtí seo le linn na bliana acadúil seo, tá beagnach 95,000 iarratas as 96,500 cinn ionchais faighte ag SUSI agus táthar tar éis cinneadh a dhéanamh i ndáil le breis is 89,000 ceann. As an líon sin, rinneadh 73,000 díobh a bhronnadh agus cuireadh 16,000 ar ceal, é sin nó diúltaíodh iad.

Iarraim ar mhic léinn nach bhfuil cinneadh déanta i leith a n-iarratas go dtí seo aon doiciméid ar iarr SUSI orthu a chur isteach a aighniú a luaithe is gur féidir ionas gur féidir le SUSI críoch a chur le próiseáil a n-iarratais.

Fágtar, mar gheall ar go bhfuil chóras atá iomlán ar líne againn, chomh maith le baill foirne a bhfuil taithí acu, go bhfuil na mic léinn a fhaigheann deontas cothabhála míosúil tar éis leas a bhaint as cinntí deontais, agus dátaí íocaíochta tosaigh chomh maith, a bheith déanta ina leith níos luaithe ná mar a rinneadh riamh go dtí seo. Tá breis is 64,000 mac léinn ann a bhfuil an chéad íocaíocht faighte acu cheanna agus tá SUSI ag leanúint ar aghaidh dá n-íoc go seachtainiúil chun a chinntiú go bhfaigheann an oiread mac léinn agus is féidir na chéad íocaíochtaí deontais, a bhíonn géarghá leo i gcónaí.”

Nótaí:

Tá SUSI i mbun an ochtú bliain dó a bheith ag feidhmiú. Anuraidh, phróiseáil an t-údarás dámhachtana náisiúnta breis is 99,000 iarratas agus fuair thart ar 80,000 mac léinn maoiniú don bhliain acadúil sin, 2018-19.

Tacaíocht SUSI

Teil: 0761 08 7874, R: support@susi.ie Facebook @susisupport  Twitter: @susihelpdesk

PREASRÁITEAS

DÁTÁ 10ú Iúil 2019

Tá SUSI, an foras cáiliúcháin náisiúnta deontas mic léinn, ag moladh do mhic léinn nach bhfuil a n-iarratais ar dheontas mic léinn curtha isteach acu don bhliain acadúil 2019/20 fós, iarratas a dhéanamh ar líne anois ag susi.ie.

Is é an spriocdháta tosaíochta i mbliana, Déardaoin, an 11ú Iúil.

Go dtí seo, tá 77,000 as 99,000 iarratas deontais réamh-mheasta faighte ag SUSI do mhic léinn fhillteacha don bhliain acadúil 2019/20.

Molann Aoife Greene, Bainisteoir Cumarsáide & Seirbhísí Faisnéise SUSI, do mhic léinn tús a chur leis an bpróiseas iarratais: “Is é an aidhm atá againn an oiread cinntí agus is féidir maidir le hiarratas deontais a eisiúint do mhic léinn roimh an mbliain acadúil. Chuige sin, mholfainn do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán Gréasáin, www.susi.ie, áit a bhfuil an fhaisnéis riachtanach ar fad maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheontas.

“Tá deontais bronnta ag SUSI ar bhreis is 41,000 mac léinn don bhliain acadúil 2019/20 cheana féin, lena n-áirítear 12,000 mac léinn nua. Ag an tráth seo, áfach, níl ach dhá trian de na hiarratais nua faighte againn a bhfuilimid ag súil leo agus ba bhreá linn dá mbeadh neart iarratas eile faighte againn roimh ár spriocdháta tosaíochta, an 11ú Iúil.

“Ní theastaíonn a dtorthaí nó an cúrsa atá roghnaithe acu ó mhic léinn ardteistiméireachta chun iarratas a dhéanamh. Mholfainn dóibh a n-uimhir PPS a bheith acu agus uimhir PPS páirtithe eile atá luaite ar an iarratas cosúil le tuismitheoirí, céilí, etc.; faisnéis maidir le hioncam do 2018 laistigh de theaghlach; agus sonraí maidir lena rogha cúrsa nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh acu.

“Tá sé mar aidhm ag SUSI a sheirbhís a fheabhsú go leanúnach agus ní bhíonn air ach níos lú ná leath de na hiarratasóirí ar fad doiciméid bhreise a chur ar fáil; déantar an chuid eile a phróiseáil go hiomlán ar líne. Mholfainn má tá doiciméid thacaíochta á lorg ag SUSI go gcuirtear na doiciméid sin ar fáil a luaithe agus is féidir lena chinntiú go bpróiseáiltear an t-iarratas go tráthúil.

Chomh maith leis sin, meabhraíonn Aoife Greene, “gur féidir le mic léinn a rinne iarratas ó osclaíodh SUSI in Aibreán dul chun cinn a n-iarratas a rianú agus a dheimhniú go bhfuil na doiciméid faighte trí rianairí iarratais ar líne SUSI féin. Is féidir teacht air seo trí logáil isteach ina gcuntas SUSI féin.

“Táimid ag súil le cabhrú le hiarratasóirí lena chinntiú gur féidir gach iarratas don bhliain acadúil 2019/20 a phróiseáil chomh héifeachtach agus is féidir.”

DEIREADH

Nótaí:

 •  Glacfaidh SUSI le hiarratais ar líne i ndiaidh an 11ú Iúil ach ní phróiseálfar iad ar bhonn tosaíochta.
 •   Is é seo an t-ochtú bliain a bhfuil SUSI i mbun oibre. Anuraidh phróiseáil an foras cáiliúcháin náisiúnta 98,800 iarratas agus fuair 79,800 maoiniú don bhliain acadúil 2018-19.
 • Déan iarratas ar líne ag www.susi.ie
 • Dátaí tábhachtacha:
  an 25ú Aibreán 2019 – Iarratais ar líne oscailte
  an 13ú Meitheamh 2019 – Spriocdháta tosaíochta do mhic léinn a bhfuil iarratais á n-athnuachan acu
  an 11ú Iúil 2019 – Spriocdháta tosaíochta d’iarratais nua

Dáta eisiúna thorthaí na hArdteistiméireachta – Dé Máirt, an 13ú Lúnasa

PREASRÁITEAS

DÁTÁ 24ú Aibreán 2019

Fógraíonn SUSI oscailt Chóras Iarratais Deontas Mic Léinn 2019/2020

 

Tá sé fógartha ag SUSI, an foras cáiliúcháin náisiúnta deontas mic léinn, go bhfuil a chóras iarratais ar líne don bhliain acadúil 2019/20 oscailte anois, an 25ú Aibreán.

De bhrí go bhfuil SUSI ag súil le suas le 99,000 iarratas a fháil sna míonna amach romhainn, moltar do mhic léinn iarratas a dhéanamh ar líne trí láithreán Gréasáin SUSI a luaithe agus is féidir.

Thug Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise SUSI, Aoife Greene, an chomhairle seo a leanas, “Ba cheart do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán Gréasáin www.susi.ie agus úsáid a bhaint as an Áiritheoir Incháilitheachta ar líne atá éasca le húsáid roimh a n-iarratas a dhéanamh. Tabharfaidh sé seo eolas dóibh maidir lena n-incháilitheacht do dheontas mic léinn. Tá an t-eolas agus an chomhairle riachtanach ar fad le fáil ar ár láithreán Gréasáin agus meáin shóisialta, lena n-áirítear físeáin agus nótaí treorach mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh. Tá deasc tacaíochta freagrúil teileafóin agus ríomhphoist againn freisin a bheidh in ann déileáil le haon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag mic léinn.

“Tá sé tábhachtach a mheabhrú do mhic léinn atá ag leanúint ar aghaidh chuig an gcéad bhliain eile dá gcúrsa go gcaithfidh siad a ndeontais a athnuachan gach bliain agus tá ríomhphost seolta againn chuig na mic léinn sin cheana féin chun an próiseas athnuachana a mheabhrú dóibh. Is é an 13ú Meitheamh 2019 an spriocdháta tosaíochta chun iarratais athnuachana a dhéanamh.

“Maidir le hiarratasóirí nua, anuraidh bhí breis is 80% d’iarratais nua bronnta againn faoi dheireadh Mheán Fómhair, rud a chiallaigh go raibh mic léinn níos cinnte nuair a bhí roghanna coláiste á ndéanamh acu agus nuair a bhí siad ag glacadh le tairiscintí. Ní gá go mbeadh a dtorthaí ardteistiméireachta ag mic léinn, nó go mbeadh siad tar éis glacadh le cúrsa chun iarratas a dhéanamh – ní gá ach sonraí an chúrsa ar mhaith leo tabhairt faoi a chur ar fáil. Is féidir leo a roghanna cúrsa a nuashonrú ina dhiaidh sin ina gcuntais ar líne más gá agus cuireann an CAO SUSI ar an eolas maidir le háiteanna coláiste ar ghlac mic léinn leo a bhfuil cead tugtha acu don CAO an t-eolas seo a roinnt le SUSI. Is é an 11 Meitheamh 2019 an spriocdháta tosaíochta d’iarratais nua.”

Lena chois sin, dúirt Aoife Greene, “go bhfuil sé mar aidhm ag SUSI an tseirbhís atá á cur ar fáil aici a fheabhsú go leanúnach agus nach mbeidh ar bhreis is leath de na hiarratasóirí aon doiciméid a chur ar fáil le tacú lena n-iarratas. Maidir leis na mic léinn sin a n-iarrann SUSI orthu doiciméid thacaíochta a chur ar fáil, mholfainn dóibh gach doiciméad iarrtha a chur ar fáil le chéile a luaithe agus is féidir agus teagmháil a dhéanamh le deasc tacaíochta SUSI sa chás go mbeidh moill ann doiciméid áirithe a chur ar fáil.

“Is féidir le mic léinn dul chun cinn a n-iarratas féin a rianú agus a dheimhniú go bhfuil na doiciméid faighte trína Rianairí Iarratais Ar Líne SUSI. Is féidir teacht air seo trí logáil isteach ina gcuntas SUSI féin.

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 28 Deireadh Fómhair, 2018

An fógra deireanach le haghaidh iarratas ar dheontais do mhic léinn le heisiúint ag SUSI

Tá SUSI, an t-údarás náisiúnta um bronnadh deontas do mhic léinn, chun an fógra deireanach a eisiúint inniu dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn don bhliain acadúil reatha 2018/19. Dúnfar na hiarratais ar líne ar an Déardaoin, 1 Samhain.

 

Bhí an chomhairle seo ag Aoife Greene, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise le SUSI: “Aon mhic léinn ar mhaith leo fós iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú deontais do mhic léínn don bhliain acadúil reatha, is gá dóibh láithreach bonn, ós rud é go ndúnfar na hiarratais ar an Déardaoin 1 Samhain. Tá roinnt mac léinn ann freisin atá tar éis tús a chur leis an bpróiseas iarratais ar líne ach nach bhfuil sin críochnaithe acu go fóill, agus ar an gcaoi chéanna, is gá dóibh a n-iarratais a bheith tugtha chun críche acu ina n-iomláine roimh an dáta deiridh. Táimid tar eis dul i dteagmháil go díreach leis na mic léinn sin ar mhaithe leis an méid sin a chur in iúl dóibh.

 

“Go dtí seo, tá beagnach 98,000 den 98,500 iarratas a rabhamar ag súil leo faighte againn agus tá beagnach 92,000 díobh curtha i gcrích againn. Díobh siúd, rinneadh 76,476 a bhronnadh agus cuireadh 15,310 nó diúltaíodh

PREASRÁITEAS

DÁTÁ 24ú Aibreán 2019

Fógraíonn SUSI oscailt Chóras Iarratais Deontas Mic Léinn 2019/2020

 

Tá sé fógartha ag SUSI, an foras cáiliúcháin náisiúnta deontas mic léinn, go bhfuil a chóras iarratais ar líne don bhliain acadúil 2019/20 oscailte anois, an 25ú Aibreán.

De bhrí go bhfuil SUSI ag súil le suas le 99,000 iarratas a fháil sna míonna amach romhainn, moltar do mhic léinn iarratas a dhéanamh ar líne trí láithreán Gréasáin SUSI a luaithe agus is féidir.

Thug Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise SUSI, Aoife Greene, an chomhairle seo a leanas, “Ba cheart do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán Gréasáin www.susi.ie agus úsáid a bhaint as an Áiritheoir Incháilitheachta ar líne atá éasca le húsáid roimh a n-iarratas a dhéanamh. Tabharfaidh sé seo eolas dóibh maidir lena n-incháilitheacht do dheontas mic léinn. Tá an t-eolas agus an chomhairle riachtanach ar fad le fáil ar ár láithreán Gréasáin agus meáin shóisialta, lena n-áirítear físeáin agus nótaí treorach mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh. Tá deasc tacaíochta freagrúil teileafóin agus ríomhphoist againn freisin a bheidh in ann déileáil le haon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag mic léinn.

“Tá sé tábhachtach a mheabhrú do mhic léinn atá ag leanúint ar aghaidh chuig an gcéad bhliain eile dá gcúrsa go gcaithfidh siad a ndeontais a athnuachan gach bliain agus tá ríomhphost seolta againn chuig na mic léinn sin cheana féin chun an próiseas athnuachana a mheabhrú dóibh. Is é an 13ú Meitheamh 2019 an spriocdháta tosaíochta chun iarratais athnuachana a dhéanamh.

“Maidir le hiarratasóirí nua, anuraidh bhí breis is 80% d’iarratais nua bronnta againn faoi dheireadh Mheán Fómhair, rud a chiallaigh go raibh mic léinn níos cinnte nuair a bhí roghanna coláiste á ndéanamh acu agus nuair a bhí siad ag glacadh le tairiscintí. Ní gá go mbeadh a dtorthaí ardteistiméireachta ag mic léinn, nó go mbeadh siad tar éis glacadh le cúrsa chun iarratas a dhéanamh – ní gá ach sonraí an chúrsa ar mhaith leo tabhairt faoi a chur ar fáil. Is féidir leo a roghanna cúrsa a nuashonrú ina dhiaidh sin ina gcuntais ar líne más gá agus cuireann an CAO SUSI ar an eolas maidir le háiteanna coláiste ar ghlac mic léinn leo a bhfuil cead tugtha acu don CAO an t-eolas seo a roinnt le SUSI. Is é an 11 Meitheamh 2019 an spriocdháta tosaíochta d’iarratais nua.”

Lena chois sin, dúirt Aoife Greene, “go bhfuil sé mar aidhm ag SUSI an tseirbhís atá á cur ar fáil aici a fheabhsú go leanúnach agus nach mbeidh ar bhreis is leath de na hiarratasóirí aon doiciméid a chur ar fáil le tacú lena n-iarratas. Maidir leis na mic léinn sin a n-iarrann SUSI orthu doiciméid thacaíochta a chur ar fáil, mholfainn dóibh gach doiciméad iarrtha a chur ar fáil le chéile a luaithe agus is féidir agus teagmháil a dhéanamh le deasc tacaíochta SUSI sa chás go mbeidh moill ann doiciméid áirithe a chur ar fáil.

“Is féidir le mic léinn dul chun cinn a n-iarratas féin a rianú agus a dheimhniú go bhfuil na doiciméid faighte trína Rianairí Iarratais Ar Líne SUSI. Is féidir teacht air seo trí logáil isteach ina gcuntas SUSI féin.

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 28 Deireadh Fómhair, 2018

An fógra deireanach le haghaidh iarratas ar dheontais do mhic léinn le heisiúint ag SUSI

Tá SUSI, an t-údarás náisiúnta um bronnadh deontas do mhic léinn, chun an fógra deireanach a eisiúint inniu dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn don bhliain acadúil reatha 2018/19. Dúnfar na hiarratais ar líne ar an Déardaoin, 1 Samhain.

 

Bhí an chomhairle seo ag Aoife Greene, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise le SUSI: “Aon mhic léinn ar mhaith leo fós iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú deontais do mhic léínn don bhliain acadúil reatha, is gá dóibh láithreach bonn, ós rud é go ndúnfar na hiarratais ar an Déardaoin 1 Samhain. Tá roinnt mac léinn ann freisin atá tar éis tús a chur leis an bpróiseas iarratais ar líne ach nach bhfuil sin críochnaithe acu go fóill, agus ar an gcaoi chéanna, is gá dóibh a n-iarratais a bheith tugtha chun críche acu ina n-iomláine roimh an dáta deiridh. Táimid tar eis dul i dteagmháil go díreach leis na mic léinn sin ar mhaithe leis an méid sin a chur in iúl dóibh.

 

“Go dtí seo, tá beagnach 98,000 den 98,500 iarratas a rabhamar ag súil leo faighte againn agus tá beagnach 92,000 díobh curtha i gcrích againn. Díobh siúd, rinneadh 76,476 a bhronnadh agus cuireadh 15,310 nó diúltaíodh dóibhAon mhic léinn atá fós ag fanacht go dtabharfar a n-iarratais chun críche, molaim dóibh aon cháipéisí a d’iarr SUSI orthu a sheoladh isteach chugainn a luaithe agus is féidir ionas go mbeidh SUSI in ann próiseáil na n-iarratas sin a chríochnú.

 

Buntáiste mór do mhic léinn ar bronnadh deontas cothaithe míosúil orthu ná go bhfuil na cinntí agus na céad dhátaí íocaíochta i ndáil le deontais á gcur i bhfeidhm i bhfad níos luaithe ná riamh, agus is é is cúis leis sin ná dátaí níos luaithe oscailte d’iarratais bliain ar bhliain, foireann a bhfuil an-taithí acu, córás atá ar fáil ar líne ina iomláine, agus ardacmhainn roinnte sonraí, a chiallaíonn gur lú an méid cáipéisí is gá do mhic léinn a chur ar fáil iad féin. Fuair beagnach 40,000 mac léinn a gcéad íocaíocht i Meán Fómhair agus tá SUSI ag íoc in aghaidh na seachtaine fós lena chinntiú go bhfaighidh a oiread mac léinn agus is féidir na híocaíochtaí deontais tosaigh úd a bhfuil géarghá acu leo.”

Nótaí:

Tá SUSI beagnach ag deireadh na seachtú bliana dó a bheith ag feidhmiú sa réimse seo. An bhliain seo caite, rinne an foras náisiúnta um bronnadh deontas breis is 103,000 iarratas a phróiseáil, agus tugadh maoiniú do thart ar 80,000 mac léinn don bhliain acadúil 2017-18.

Tacaíocht SUSI Teil: 0761 08 7874, R: support@susi.ie Facebook @susisupport  Twitter: @susihelpdesk

dóibhAon mhic léinn atá fós ag fanacht go dtabharfar a n-iarratais chun críche, molaim dóibh aon cháipéisí a d’iarr SUSI orthu a sheoladh isteach chugainn a luaithe agus is féidir ionas go mbeidh SUSI in ann próiseáil na n-iarratas sin a chríochnú.

 

Buntáiste mór do mhic léinn ar bronnadh deontas cothaithe míosúil orthu ná go bhfuil na cinntí agus na céad dhátaí íocaíochta i ndáil le deontais á gcur i bhfeidhm i bhfad níos luaithe ná riamh, agus is é is cúis leis sin ná dátaí níos luaithe oscailte d’iarratais bliain ar bhliain, foireann a bhfuil an-taithí acu, córás atá ar fáil ar líne ina iomláine, agus ardacmhainn roinnte sonraí, a chiallaíonn gur lú an méid cáipéisí is gá do mhic léinn a chur ar fáil iad féin. Fuair beagnach 40,000 mac léinn a gcéad íocaíocht i Meán Fómhair agus tá SUSI ag íoc in aghaidh na seachtaine fós lena chinntiú go bhfaighidh a oiread mac léinn agus is féidir na híocaíochtaí deontais tosaigh úd a bhfuil géarghá acu leo.”

Nótaí:

Tá SUSI beagnach ag deireadh na seachtú bliana dó a bheith ag feidhmiú sa réimse seo. An bhliain seo caite, rinne an foras náisiúnta um bronnadh deontas breis is 103,000 iarratas a phróiseáil, agus tugadh maoiniú do thart ar 80,000 mac léinn don bhliain acadúil 2017-18.

Tacaíocht SUSI Teil: 0761 08 7874, R: support@susi.ie Facebook @susisupport  Twitter: @susihelpdesk

Eiseofar tairiscintí Bhabhta 1 an CAO ar an Aoine, an 16ú Lúnasa

 • Teagmháil:
 • Deasc Tacaíochta SUSI: Teil: 0761 08 7874
 • Ríomhphost: support@susi.ie
 • Facebook: @susisupport
 • Twitter: @susihelpdesk

PREASRÁITEAS

DÁTA: 11 Iúil, 2018

Tá SUSI ag iarraidh ar mhic léinn a gcuid iarratas ar dheontas a sheoladh isteach faoin 12 Iúil

Tá aird á tarraingt inniu ag SUSI, an foras náisúnta um bronnadh deontas, ar an dáta deiridh tosaíochta atá i bhfeidhm aige d’iarratasóirí nua ar dheontas, agus molann sé do na mic léinn siúd nach bhfuil iarratas curtha isteach acu go fóill, déanamh amhlaidh go pras.

Is é an Déardaoin 12 Iúil dáta deiridh tosaíochta na bliana seo.

Go dtí seo, tá SUSI tar éis 80,000 iarratas a fháil as 100,000 iarratas measta ar dheontas don bhliain acadúil 2018/19 ó mhic léinn nua agus mic léinn atá ag filleadh ar an gcoláiste.

Tá Aoife Greene, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise le SUSI, ag tathant ar mhic léinn tús a chur inniu leis an bpróiseas iarratais: “Is é ár n-aidhm ná a oiread cinntí maidir le deontais agus is féidir a bheith curtha in iúl do mhic léinn roimh thús na bliana acadúla. Chuige sin, ba mhaith liom mic léinn a spreagadh le cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, áit a mbeidh siad in ann teacht ar an eolas riachtanach uile faoi iarratas ar dheontas a dhéanamh.

“I gcás mac léinn Ardteistiméireachta, ní gá dóibh a dtorthaí ná a rogha cúrsa deiridh a bheith acu chun iarratas a dhéanamh. Molaim dóibh a UPSP agus UPSPanna aon daoine eile lena mbaineann an t-iarratas a aimsiú, mar shampla, tuismitheoirí, céilí srl.; mar aon leis an bhfaisnéis ioncaim don bhliain 2017 sa mhéid go mbaineann sé leis na daoine sin sa teaghlach;  agus a gcéad rogha cúrsa a bheith ar láimh acu nuair a thugann siad faoin iarratas. A luaithe a bheidh iarratas faighte againn, scríobhfaimid chucu díreach má tá tuilleadh cáipéisí ag teastáil uainn. Faoi láthair, ní gá ach do leath na n-iarratasóirí ar a mhéad cáipéisí breise a sholáthar; déantar na hiarratais eile a phróiseáil ar líne ina n-iomláine.

“Táimid tar éis ceithre chúigiú de na hiarratais a fháil a raibh súil againn leo, lena n-áirítear iarratais nua agus iarratais ar athnuachan deontais. É sin ráite, áfach, níl ach dhá thrian de na hiarratais nua a raibh súil againn leo faighte againn, rud a chiallaíonn go bhfuil thart ar 20,000 mac léinn fós nár chuir iarratas isteach chugainn; mar sin, ba mhaith linn go mbeadh borradh mór faoi na hiarratais roimh ár spriocdháta tosaíochta, an 12 Iúil. Teastaíonn sin ionas gur féidir linn freastal ar mhianta na mac léinn úd, cinneadh a bheith curtha in iúl dóibh i bhfad sula dtéann siad chuig an gcoláiste. Tabhair do d’aire go nglacfar fós le hiarratais i ndiaidh an dáta sin, ach tabharfaimid tús áite do na cinn a gheobhaimid faoin 12 Iúil.

“I gcás na mac léinn uile atá tar éis iarratas a dhéanamh, táimid ag sárú ár spriocanna agus ag tabhairt iarratas chun críche, agus mura bhfuil aon rud faighte agat uainn fós, ná bíodh aon imní ort – beimid i dteagmháil leat laistigh de chúpla seachtain. Is féidir le mic léinn dul chun cinn a n-iarratas a rianú agus dearbhú go bhfuarthas a gcuid cáipéisí tríd a ‘rianairí iarratas ar líne’ le SUSI féin. Ní gá duit ach logáil isteach i do chuntas SUSI féin chun an méid thuas a dhéanamh.”

 

PREASRÁITEAS

DÁTA:   05 Aibreán, 2018.

 

Fógraíonn SUSI oscailt an Chórais Iarratais ar Dheontas do Mhic Léinn don bhliain 2018/2019

Tá SUSI, an foras náisiunta um bronnadh deontas, tar éis a fhógairt go bhfuil a chóras iarratais ar líne don bhliain acadúil 2018/19 ar oscailt inniu, an 5 Aibreán 2018.

Bhí an chomhairle seo ag Aoife Greene, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise le SUSI: “Molaimid do mhic léinn, idir iarratasóirí nua agus iarratasóirí a bheidh ag tosú sa chéad bhliain eile dá gcúrsa, a n-iarratais a dhéanamh a luaithe agus is féidir ionas go mbeimid in ann na hiarratais ar fad a phróiseáil go tráthúil.

Bhí an méid seo le rá ag Aoife Greene freisin, “Molaimid do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin www.susi.ie agus ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid roimh dóibh a n-iarratais a dhéanamh. Tabharfaidh sin barúil dóibh maidir lena n-incháilitheacht le haghaidh maoiniú do dheontas mic léinn. Tá neart uirlisí féinchúnaimh againn ar ár láithreán gréasáin freisin, lena n-áirítear físeáin agus nótaí treorach mionsonraithe maidir le hiarratas a dhéanamh.

“Is tábhachtach a chur i gcuimhne do mhic léinn a bheidh ag leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa nach mór dóibh a ndeontais a athnuachan, agus ó rud é go bhfuil an dáta oscailte iarratas ag druidim linn anois, táimid tar éis ríomhphost a sheoladh chuig mic léinn chun iad a chur ar an eolas faoin bpróiseas athnuachana. Is é an 14 Meitheamh 2018 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais ar athnuachan deontais.

“Maidir le hiarratasóirí nua, an bhliain seo caite, bhí deontas tugtha do níos mó ná 20,000 iarratasóir nua sula bhfuair siad a dtairiscintí CAO. Mhaolaigh sin iarracht den neamhchinnteacht airgeadais a bhíodh ann roimhe seo do mhic léinn nua. Lena chinntiú go leanfar den scéal sin, ba mhaith linn na mic léinn uile a spreagadh chun a n-iarratais a sheoladh isteach a luaithe agus is féidir. Ní gá dóibh a dtorthaí ná a rogha cúrsa deiridh a bheith faighte acu chun iarratas a dhéanamh. Is é an 12 Iúil 2018 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais nua.

“Iarraimid ar mhic léinn freisin pé cáipéisí a theastaíonn ó SUSI a sheoladh isteach go pras, mar cabhróidh sin le próiseáil thráthúil a n-iarratas.

“Tuigimid go bhfuil go leor struis ag baint leis an bpróiseas seo do mhic léinn agus dá muintir, agus gabhaimid orainn féin fanacht i dteagmháil leo ionas go mbeifear in ann na hiarratais uile a phróiseáil chomh héasca agus chomh héifeachtúil agus is féidir.”

 

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 11 Iúil, 2017.

AM: 11:30 uair.

 

Tá SUSI ag tathant ar mhic léinn a gcuid iarratas ar dheontais a sheoladh isteach faoin spriocdháta 13 Iúil

Tá an foras náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), ag tathant ar mhic léinn nach bhfuil a n-iarratais ar mhaoiniú deontais do mhic léinn seolta isteach acu don bhliain acadúil 2017/18, é sin a dhéanamh anois. Is é an Déardaoin 13 Iúil an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Seo an séú bliain do SUSI a bheith ag feidhmiú sa réimse seo, agus d’oscail sé a chóras iarratais ar líne don bhliain 2017/18, i gcomhair deontais nua agus iarratais ar athnuachan deontas do mhic léinn, ar an 3 Aibreán; go dtí seo, tá 80,000 iarratas faighte ag SUSI.

Ba mhian le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an méid seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn: “Tá ag éirí go breá arís le próiseáil na n-iarratas ar dheontais. Táimid ag súil le thart ar 105,000 iarratas a fháil don bhliain acadúil 2017/18. Tá 80,000 iarratas faighte againn go dtí seo, agus molaim go láidir do mhic léinn iarratas a dhéanamh roimh an spriocdháta 13 Iúil lena chinntiú go dtabharfar tús áite dá n-iarratais”.

Tá an t-údarás náisiúnta um bronnadh deontas tar éis deontais a thabhairt do níos mó ná 41,000 mac léinn cheana don bhliain 2017/18, lena n-áirítear 10,500 mac léinn nua. Dúirt an tUas. Doyle freisin: “Ní cóir go bhfanfadh mic léinn Ardteistiméireachta go dtí go bhfaigheann siad a dtorthaí Ardteistiméireachta ná a dtairiscintí CAO go déanach i mí Lúnasa sula gcuireann siad iarratas isteach chuig SUSI. Ba cheart dóibh a gcéad rogha a lua ar a bhfoirm iarratais SUSI, agus dearbhóimid a sonraí cúrsa a luaithe a sholáthrófar na torthaí agus na tairiscintí cúrsa, tríd an nasc atá againn le CAO. Is tábhachtach a lua gur chóir do mhic léinn a chinntiú go bhfuil tic curtha acu leis an rogha SUSI ar a bhfoirmeacha CAO ionas gur féidir linn an t-eolas sin a dhearbhú. Táimid tar éis deontais a bhronnadh ar beagnach 10,500 mac léinn den chineál sin cheana, agus is cinnte gur dea-scéala é sin.

Molaim do mhic léinn atá ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach ar dheontas, cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin,www.susi.ie áit a mbeidh siad in ann iad féin a chur ar an eolas faoi na critéir incháilitheachta a bhaineann le maoiniú deontais do mhic léinn. Ba cheart dóibh go háirithe ár ‘n-áiritheoir incháilitheachta deontais’ a úsáid, a chuirfidh ar a gcumas, a dteidlíocht ar dheontas mic léinn a thomhas iad féin go héasca agus go tapa.

Moltar do mhic léinn a ‘rianairí iarratas ar líne’ SUSI féin a úsáid chun a n-iarratais a rianú agus dearbhú go bhfuil a gcuid cáipéisí faighte ag SUSI, ionas nach mbeidh orthu teagmháil dhíreach a dhéanamh linn.”

PREASRÁITEAS

DÁTA: 03 Aibreán, 2017

AM:12:00 uair.

 

 Tá Córas Iarratais ar Dheontas ar Líne SUSI ar oscailt anois don bhliain acadúil 2017/2018

 Tá an foras náisúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), tar éis a fhógairt go bhfuil a chóras iarratais ar líne ar oscailt anois don bhliain acadúil 2017/18 i gcomhair deontas do mhic léinn nua agus mic léinn atá ag filleadh ar an gcoláiste.

Is é seo tús na séú bliana do SUSI a bheith ag feidhmiú sa réimse deontas. An bhliain seo caite, rinne an foras náisiúnta um bronnadh deontas breis is 105,000 iarratas a phróiseáil, agus tugadh maoiniú do thart ar 83,000 mac léinn (mic léinn nua agus mic léinn ag filleadh ar an gcoláiste) don bhliain acadúil 2016/17.

Ba mhaith le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide agus Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an teachtaireacht seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn, “Tá ár gcóras ar líne oscailte againn inniu agus molaim do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, www.susi.ie, agus athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn sula ndéanann siad a n-iarratais. Tá áiritheoir incháilitheachta ar líne againn, a chuireann ar chumas mac léinn sraith ghearr ceisteanna a fhreagairt, agus ina dhiaidh sin, tabharfar nod dóibh maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn. Tá neart uirlisí féinchúnaimh againn ar ár láithreán gréasáin freisin, lena n-áirítear físeáin agus nótaí treorach mionsonraithe maidir le hiarratas a dhéanamh.

Tar éis na próiseála ardchaighdeáin ar dheontais a bhain SUSI amach an bhliain seo caite, bhí deontais bronnta againn ar bheagnach 20,000 mac léinn Ardteistiméireachta sula raibh a dtorthaí scrúdaithe agus a dtairiscintí CAO faighte acu, rud a laghdaigh an brú airgeadais ar na mic léinn i bhfad níos mó ná mar a bhí tarlaithe riamh. Táimid dóchasach go mbeimid in ann cur leis an gcinnteacht airgeadais sin sa bhliain atá romhainn amach, agus chun cabhrú linn chuige sin, molaim go láidir do mhic léinn a n-iarratais a sheoladh isteach chugainn a luaithe agus is féidir tríd ár láithreán gréasáin. Is é an 13 Iúil 2017 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais nua.

 

“Is tábhachtach do mhic léinn a bheidh ag leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa a ndeontais a athnuachan, agus táimid tar éis scríobh chuig 83,000 mac léinn le linn na tréimhse roimh an dáta oscailte iarratas chun an próiseas athnuachana deontais a mhíniú dóibh. Is é an 15 Meitheamh, 2017 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais ar athnuachan deontais.

 

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 27 Deireadh Fómhair, 2016.

AM: 12:00 uair. 

DEONTAIS BRONNTA AG SUSI AR 76,000 MAC LÉINN

 

Tá fógartha ag an bhforas náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), go bhfuil maoiniú deontais do mhic léinn bronnta aige go dtí seo ar 76,000 mac léinn don bhliain acadúil 2016/17. Is ionann sin agus ardú ó 62,000 deontas a bhí bronnta ag an am céanna an bhliain seo caite, agus is é is cúis leis sin ná na feabhsuithe leanúnacha atá déanta ag SUSI don bhliain acaúil 2016/17.

 

D’íoc SUSI 50,000 mac léinn i Meán Fómhair na bliana seo, agus tá 68,000 mac léinn san iomlán íoctha go dtí seo. Na mic léinn eile a ndearnadh deontais a bhronnadh orthu cheana agus atá ag fanacht ar íoc a ndeontas, gheobhaidh siad a ndeontais chomh luath is a dhearbhóidh coláistí na mac léinn sin go bhfuil siad cláraithe agus ag freastal ar an gcoláiste ábhartha, agus chomh luath is a sheolfaidh siad a sonraí bainc isteach tríd a gcuntais SUSI ar líne. Anuas ar na dátaí íocaíochta míosúla atá foilsithe, tá íocaíochtaí á ndéanamh ag SUSI in aghaidh na seachtaine go dtí an Nollaig, lena chinntiú go n-íocfar a oiread mac léinn agus is féidir a luaithe a bheidh an dearbhú thuas faighte uathu.

 

An Phróiseáil a Thabhairt chun Críche

Tá SUSI tar éis beagnach 105,000 iarratas a fháil go dtí seo don bhliain 2016/17 (a bhfuarthas 18,500 díobh tar éis na spriocdhátaí próiseála tosaíochta). Tá 90,000 de na hiarratais sin críochnaithe cheana – 76,000 bronnta agus 14,000 diúltaithe/cealaithe. Is dul chun cinn é sin le hais na bliana 2015/16, cé gur éirigh go geal le SUSI an bhliain sin féin freisin.

 

Faoi láthair, tá SUSI ag fanacht ar cháipéisí ó 12,000 mac léinn, agus tá Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, ag tathant ar na mic léinn sin, aon cháipéisí atá fós in easnamh a sheoladh isteach: “Tá próiseáil na n-iarratas don bhliain 2016/17 faoi lánseol, mar is léir ó na staitisticí a eisíodh inniu. Ach ba mhaith liom tathant ar na mic léinn sin nach bhfuil a gcuid cáipéisí seolta isteach acu go fóill, é sin a dhéanamh chomh luath agus is féidir ionas go mbeifear in ann an t-athbhreithniú ar a n-iarratais a thabhairt chun críche. I gcás na mac léinn úd nach bhfuil a gcuid sonraí bainc curtha isteach acu go fóill, meabhraím dóibh freisin déanamh amhlaih sa chaoi gur féidir iad a íoc”.

Dáta Deiridh

Is é an Déardaoin 3 Samhain 2016 an dáta deiridh a mbeifear ag glacadh le hiarratais don bhliain acadúil 2016/17, agus is mian leis an Uas. Doyle an chomhairle seo a leanas a chur ar mhic léinn: “Ní mór do na mic léinn ar mian leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú deontais do 2016/17 a n-iarratais a chur isteach gan mhoill

PREASRÁITEAS

DÁTA: 27 Meitheamh, 2016.

AM: 14:30 uair. 

Molann SUSI go láidir do mhic léinn a n-iarratais ar dheontas mic léinn a sheoladh isteach

roimh an spriocdháta 8 Iúil 

Tá an foras náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), ag tathant ar mhic léinn nach bhfuil a n-iarratais ar mhaoiniú deontais do mhic léinn seolta isteach acu don bhliain acadúil 2016/17, é sin a dhéanamh anois. Is é an Aoine 8 Iúil an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Seo an cúigiú bliain do SUSI a bheith ag feidhmiú sa réimse deontas, agus d’oscail sé a chóras iarratais ar líne don bhliain 2016/17 ar an 5 Aibreán do mhic léinn nua agus mic léinn atá ag filleadh ar an gcoláiste. Osclaíodh an córas iarratais beagnach trí seachtaine níos luaithe ná an dáta ar ar osclaíodh é sa bhliain 2015/16, agus go dtí seo, tá 70,000 iarratas faighte ag SUSI.

Ba mhian le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an méid seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn: Táimid ag súil le thart ar 110,000 iarratas a fháil don bhliain acadúil 2016/17. Tá 70,000 iarratas faighte againn go dtí seo, agus molaimid go láidir do mhic léinn iarratas a dhéanamh roimh an spriocdháta 8 Iúil lena chinntiú go dtabharfar tús áite dá n-iarratais”.

Tá an foras náisiúnta um bronnadh deontas tar éis deontais a bhronnadh cheana féin ar 37,000 mac léinn don bhliain 2016/17, lena n-áirítear beagnach 8,000 mac léinn nua, an chéad uair ar bronnadh iarratais den chineál sin chomh luath. Dúirt an tUas. Doyle freisin: “I mbliana, táimid tar éis ár bpróiseas a athrú, agus tá deontais á mbronnadh ar iarratasóirí nua níos luaithe ná riamh. I mblianta roimhe seo, bhíodh ar mhic léinn Ardteistiméireachta fanacht go dtí go mbíodh a dtorthaí Ardteistiméireachta agus a dtairiscintí CAO faighte acu sula mbímis in ann deontas a bhronnadh orthu. I mbliana, áfach, bunaithe ar thaithí na mblianta roimhe seo, tá deontais á mbronnadh againn ar mhic léinn a luaithe agus is féidir, ar bhunús na gcúrsaí atá sainaitheanta acu sna hiarratais atá seolta acu chugainn. Táimid tar éis deontais a bhronnadh ar bheagnach 8,000 mac léinn den chineál sin cheana, agus is cinnte gur dea-scéala é sin.

Molaim do mhic léinn atá ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach ar dheontas, cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin,www.susi.ie áit a mbeidh siad in ann iad féin a chur ar an eolas faoi na critéir incháilitheachta a bhaineann le maoiniú deontais do mhic léinn. Ba cheart dóibh go háirithe ár ‘n-áiritheoir incháilitheachta deontais’ a úsáid, a chuirfidh ar a gcumas, a dteidlíocht ar dheontas mic léinn a thomhas iad féin go héasca agus go tapa.”

Moltar do mhic léinn a ‘rianairí iarratas ar líne’ SUSI féin a úsáid chun a n-iarratais a rianú agus dearbhú go bhfuil a gcuid cáipéisí faighte ag SUSI, ionas nach mbeidh orthu teagmháil dhíreach a dhéanamh linn.

mar gurb é an dáta deiridh d’iarratais Déardaoin, 3 Samhain. Tá roinnt mac léinn ann chomh maith a bhfuil an próiseas iarratais ar líne tosaithe ach nach bhfuil sé críochnaithe acu go fóill; ba chóir dóibhsean chomh maith a n-iarratais a chomhlánú roimh an dáta deiridh”.

PREASRÁITEAS

DÁTA: 14 Aibreán, 2016

AM:12:00 uair.

  Tá Córas Iarratais ar Líne SUSI ar Dheontas Mic Léinn

ar oscailt anois don bhliain acadúil 2016/2017  

Tá an foras náisúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), tar éis a fhógairt go bhfuil a chóras iarratais ar líne ar oscailt anois don bhliain acadúil 2016/17, breis is coicís níos luaithe ná an bhliain seo caite, i gcomhair deontas do mhic léinn nua agus mic léinn atá ag filleadh ar an gcoláiste.

Is é seo tús na cúigiú bliana do SUSI a bheith ag feidhmiú sa réimse deontas. Chruthaigh an foras náisiúnta um bronnadh deontas go hiontach an bhliain seo caite; phróiseáil sé breis is 108,000 iarratas agus bronnadh deontais ar níos mó ná 83,000 mac léinn (iarratais nua agus iarratais ar athnuachan deontas) don bhliain acadúil 2015/16.

Táthar ag súil go mbeidh líon na n-iarratas ar SUSI sa bhliain acadúil atá ag teacht níos mó ná 110,000. Ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an líon mór iarratasóirí sin agus d’fhonn foghlaim leanúnach a fheabhsú, tá roinnt feabhsúchán mór eile déanta ag SUSI in 2016/17, lena n-áirítear:

 • Dáta níos luaithe oscailte don phróiseas iarratais;
 • Uathoibriú níos fairsinge i dtaca le dearbhú an fhoirm iarratais ar líne;
 • Deontais a bheith bronnta níos luaithe ar bhunús na roghanna cúrsa a chuireann na mic léinn ar fáil;
 • Próiseas leathnaithe maidir le sonraí a roinnt le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais; agus
 • Úsáid Éirchóid chun faid a ríomh ar bhealach níos éifeachtaí.

Ba mhaith le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide agus Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an teachtaireacht seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn, “Molaim do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, www.susi.ie, agus athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn sula ndéanann siad a n-iarratais. Tá áiritheoir incháilitheachta deontais ar líne againn, a chuireann ar chumas mac léinn sraith ghearr ceisteanna a fhreagairt, agus ina dhiaidh sin, tabharfar nod dóibh maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn sula ndéanfaidh siad a n-iarratais. Is tríd ár láithreán gréasáin a chuirtear iarratais isteach, agus molaim do mhic léinn a gcuid iarratas a sheoladh isteach a luaithe agus is féidir.

Is gá do mhic léinn a bheidh ag dul isteach go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa, a ndeontais a athnuachan, agus beimid ag scríobh chuig mic léinn a fuair maoiniú deontais don bhliain acadúil 2015/2016 sna laethanta atá romhainn.

Táimid thar a bheith sásta leis an dóigh a ndeachaigh an phróiseáil iarratas ar aghaidh in 2015/16 agus tá roinnt feabhsúchán déanta againn ar ár gcórais agus ár nósanna imeachta chun feabhas breise a chur ar an tseirbhís a chuirfimid ar fáil do mhic léinn in 2016/17. Ceann amháin de na feabhsúcháin sin ná an tÉirchód a chur san áireamh sa bhfoirm iarratais ar líne. Tiocfaidh seoladh iomlán agus Éirchód na mac léinn aníos go huathoibríoch chomh luath is a thosaíonn siad ag clóscríobh a seoltaí ar líne. Déanfaidh sin próiseáil na n-iarratas a bhrostú. Maidir le ríomh iarbhír an fhaid idir áit chónaithe mic léinn agus an coláiste ábhartha, áfach, ní bheidh athrú ar an gcóras a d’úsáideamar na blianta roimhe seo, agus bainfimid leas fós as Google Maps chun fad a ríomh”.

Is é an 6 Meitheamh 2016 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais ar athnuachan deontas, agus is é an 8 Iúil 2016 an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais nua.

 

 

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 16 Feabhra, 2016.

AM: 12:00 uair.

DEONTAIS BRONNTA AG SUSI AR 82,000 MAC LÉINN

Tá fógartha ag an bhforas náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), go bhfuil maoiniú deontais do mhic léinn bronnta aige go dtí seo ar 82,000 mac léinn don bhliain acadúil 2015/16. Fuair SUSI beagnach 108,000 iarratas don bhliain 2015/16, a bhfuarthas 17,000 díobh tar éis an spriocdháta próiseála tosaíochta 1 Lúnasa).

Mar thoradh ar fheabhsuithe suntasacha, bhí SUSI in ann an chéad dheontas cothaithe a íoc i Meán Fómhair 2015 leis na mic léinn ar éirigh lena n-iarratais, agus ba é sin an chéad uair a íocadh an deontas cothaithe roimh Dheireadh Fómhair.

Cáipéisí a sheoladh ar ais

Faoi láthair, tá SUSI ag fanacht ar cháipéisí ó 2,500 mac léinn, agus tá Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, ag tathant ar na mic léinn sin, aon cháipéisí atá fós in easnamh a sheoladh isteach: “Tá próiseáil na n-iarratas don bhliain 2015/16 geall le bheith críochnaithe. Tá 2,500 iarratas fós le próiseáil againn. Táimid ag plé leis an am i láthair, áfach, agus táimid ag fanacht go seolfaidh na mic léinn a gcuid cáipéisí chugainn ionas gur féidir linn a n-iarratais a thabhairt chun críche. Is léir dúinn ó thaithí na mblianta atá thart nach gcríochnóidh formhór na mac léinn sin a n-iarratais, ach gríosaím na mic léinn siúd a bhfuil de rún acu an próiseas a chríochnú, na cáipéisí riachtanacha a sheoladh ar ais chugainn a luaithe agus is féidir”.

Slándáil fheabhsaithe do chuntais SUSI

Chuir SUSI sraith bhreise slándála lena Chóras Iarratais ar Líne ar Dheontas inniu. Iarrfar ar mhic léinn uimhir aitheantais phearsanta (UAP) sé dhigite a chruthú dóibh féin, agus aon uair a dteastaíonn uathu rochtain a fháil ar an gcóras, iarrfar orthu trí dhigit fhánach dá UAP a iontráil, mar aon lena n-ainm úsáideora agus a bpasfhocal.

Tá an córas sách iomasach, agus aithneoidh an-chuid daoine an Fíordheimhniú Ilfhachtóra seo más amhlaidh a úsáideann siad seirbhísí amhail baincéireacht ar líne. Ní mór go mbeadh 6 dhigit uimhriúil sa chód UAP, agus nach n-úsáidfí uimhreacha ar féidir iad a nascadh go héasca le mic léinn, mar shampla, a ndátaí breithe ná a n-uimhreacha gutháin

 

 

 PREASRÁITEAS

DÁTA: 13 Deireadh Fómhair, 2015.

AM: 11:00 uair.

 

DEONTAIS BRONNTA AG SUSI AR 59,000 MAC LÉINN

Tá fógartha ag an bhforas náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), go bhfuil maoiniú deontais do mhic léinn bronnta aige go dtí seo ar 59,000 mac léinn don bhliain acadúil 2015/16. Is ionann sin agus ardú 30% ó 44,000 deontas a bhí bronnta ag an am céanna an bhliain seo caite, agus is é is cúis leis sin ná na feabhsuithe leanúnacha atá déanta ag SUSI don bhliain acadúil 2015/16.

D’íoc SUSI na mic léinn i Meán Fómhair na bliana seo, an chéad uair a íocadh na deontais chothaithe roimh Dheireadh Fómhair, agus tá 47,500 mac léinn íoctha go dtí seo. Na mic léinn eile a ndearnadh deontais a bhronnadh orthu cheana agus atá ag fanacht ar íoc a ndeontas, gheobhaidh siad a ndeontais chomh luath is a dhearbhóidh coláistí na mac léinn sin go bhfuil siad cláraithe agus ag freastal ar an gcoláiste ábhartha, agus chomh luath is a sheolfaidh siad a sonraí bainc isteach tríd a gcuntais SUSI ar líne. Anuas ar na dátaí íocaíochta míosúla atá foilsithe, tá íocaíochtaí á ndéanamh ag SUSI in aghaidh na seachtaine go dtí an Nollaig, lena chinntiú go n-íocfar a oiread mac léinn agus is féidir a luaithe a bheidh an dearbhú thuas faighte uathu.

 

Tá an phróiseáil fós idir lámha

Tá SUSI tar éis beagnach 106,000 iarratas a fháil go dtí seo don bhliain 2015/16 (a bhfuarthas 15,000 díobh tar éis na spriocdhátaí próiseála tosaíochta), agus táthar ag súil go mbronnfar thart ar 82,000 deontas don bhliain acadúil seo. Tá 72,000 (68%) de na hiarratais sin críochnaithe cheana – 59,000 bronnta agus 13,000 diúltaithe/cealaithe. Is dul chun cinn suntasach é sin le hais na bliana 2014/15, fiú i bhfianaise a fheabhas a d’éirigh le SUSI an bhliain sin féin.

 

Cáipéisí a sheoladh ar ais

Faoi láthair, tá SUSI ag fanacht ar cháipéisí ó 11,500 mac léinn, agus tá Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, ag tathant ar na mic léinn sin, aon cháipéisí atá fós in easnamh a sheoladh isteach: “Tá próiseáil na n-iarratas don bhliain 2015/16 faoi lánseol, mar is léir ó na staitisticí a eisíodh inniu. Ach ba mhaith liom tathant ar na mic léinn sin nach bhfuil a gcuid cáipéisí seolta isteach acu go fóill, é sin a dhéanamh chomh luath agus is féidir ionas go mbeifear in ann an t-athbhreithniú ar a n-iarratais a thabhairt chun críche. I gcás na mac léinn úd nach bhfuil a gcuid sonraí bainc curtha isteach acu go fóill, meabhraím dóibh freisin déanamh amhlaidh sa chaoi gur féidir iad a íoc”.

 

Dáta Deiridh

Is é an Déardaoin 5 Samhain 2015 an dáta deiridh a mbeifear ag glacadh le hiarratais don bhliain acadúil 2015/16, agus is mian leis an Uas. Doyle an chomhairle seo a leanas a chur ar mhic léinn: “Aon mhic léinn ar mhaith leo fós iarratas a dhéanamh ar dheontas don bhliain 2015/16, ní foláir dóibh amhlaidh a dhéanamh go pras mar gurb é an Déardaoin 5 Samhain an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Tá roinnt mac léinn ann freisin atá tar éis tús a chur leis an bpróiseas iarratais ar líne ach nach bhfuil sin críochnaithe acu go fóill, agus ar an gcaoi chéanna, is gá dóibh a n-iarratais a bheith tugtha chun críche acu ina n-iomláine roimh an dáta deiridh”.

FÓGRA TÁBHACHTACH

DÁTA: 13 Lúnasa, 2015.

AM: 17:30 uair.

Ríomhphoist Chalaoiseacha

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuair roinnt daoine an ríomhphost calaoiseach seo a leanas.

ríomhphost oifigiúil ó SUSI é an ríomhphost sin, agus maidir leis an nasc idirlín atá cuimsithe sa ríomhphost, ní nascfaidh sé tú le córas oifigiúil ar líne SUSI, an Córas Iarratais ar Dheontas Mic Léinn.

Tabhair do d’aire gur féidir rochtain a fháil ar chóras oifigiúil ar líne SUSI, an Córas Iarratais ar Dheontas Mic Léinn, ar www.grantsonline.ie, agus is deimhniú ar údaracht an chórais é an tsiombail ‘glais’ i do bhrabhsálaí gréasáin mar atá aibhsithe thíos.

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 28 Iúil 2015.

AM: 10:30 uair.

 Tá SUSI ag tathant ar mhic léinn a gcuid iarratas ar dheontas a sheoladh isteach faoin spriocdháta 1 Lúnasa

Tá an foras náisiúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), ag tathant ar mhic léinn nach bhfuil a n-iarratais ar mhaoiniú deontais do mhic léinn seolta isteach acu don bhliain acadúil 2015/2016, é sin a dhéanamh anois. Is é an Satharn 1 Lúnasa an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Is í seo an ceathrú bliain a bhfuil SUSI ag feidhmiú agus osclaíodh an córas iarratais ar líne d’iarratais nua agus athnuachana ar dheontais do mhic léinn ar an 23 Aibreán, 2015/2016 – dhá sheachtain níos luaithe ná 2014/2015 – agus go dtí seo tá 85,000 iarratas faighte ag SUSI.

Ba mhian le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide & Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an méid seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn: “Táimid ag súil le thart ar 110,000 iarratas a fháil don bhliain acadúil 2015/2016. Tá 85,000 iarratas faighte againn go dtí seo, agus molaimid go láidir do mhic léinn iarratas a dhéanamh roimh an spriocdháta 1 Lúnasa lena chinntiú go dtabharfar tús áite dá n-iarratais”.

Tá an chomhairle seo a leanas ag an Uas. Doyle freisin do na mic léinn siúd a bhfuil iarratais déanta acu: “Tar éis dúinn iarratais ar líne a fháil, scríobhaimid chuig mic léinn ag iarraidh cáipéisí tacaíochta. Is ríthábhachtach go seolfadh mic léinn na cáipéisí riachtanacha sin ar ais chugainn laistigh den tréimhse ama shonraithe; mura ndéanfaidh siad amhlaidh, beidh moill ar phróiseáil a n-iarratas.”

Molann SUSI do mhic léinn cuairt a thabhairt ar a láithreán gréasáin athdhearaithe, atá níos furasta le húsáid, www.susi.iechun athbhreithniú a dhéanamh ar an eolas faoi na critéir incháilitheachta le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn, lena n-áirítear ár ‘n-áiritheoir incháilitheachta’ ar líne, a chuirfidh ar chumas na mac léinn féinmheasúnú a dhéanamh lena fháil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe le haghaidh deontais.

Moltar do mhic léinn freisin a ‘rianairí iarratas ar líne’ SUSI féin a úsáid chun dul chun cinn a n-iarratais a rianú agus dearbhú a fháil go bhfuil a gcuid cáipéisí faighte ag SUSI, ionas nach mbeidh orthu teagmháil dhíreach a dhéanamh linn.

 

PREASRÁITEAS

DÁTA: 27 Aibreán, 2015
AM: 10:00 uair.

Tá córas ar líne SUSI, an Córas Iarratais ar Dheontas Mic Léinn, ar oscailt anois don bhliain 2015/2016. Tá fógartha ag an bhforas náisúnta um bronnadh deontas, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), go bhfuil a chóras iarratais ar líne ar oscailt anois don bhliain acadúil 2015/2016, breis is coicís níos luaithe ná an bhliain seo caite, i gcomhair deontas do mhic léinn nua agus mic léinn atá ag filleadh ar an gcoláiste. Chruthaigh an foras náisiúnta um bronnadh deontas go hiontach an bhliain seo caite; phróiseáil sé breis is 103,000 iarratas agus bronnadh deontais ar níos mó ná 74,000 mac léinn (mic léinn nua agus mic léinn ag filleadh ar an gcoláiste) don bhliain acadúil 2014/2015.

Táthar ag súil go mbeidh líon na n-iarratas ar SUSI sa bhliain acadúil atá ag teacht níos mó ná 110,000. Ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an líon mór iarratasóirí sin agus d’fhonn foghlaim leanúnach a fheabhsú, tá roinnt feabhsúchán mór déanta ag SUSI in 2016/2017:

 • Dáta níos luaithe oscailte don phróiseas iarratais;
 • Láithreán gréasáin athdheartha, atá níos furasta le húsáid, ar www.susi.ie, a bheidh beo sna laethanta atá amach romhainn;
 • Uathoibriú níos fairsinge i dtaca le dearbhú an fhoirm iarratais ar líne;
 • Próiseáil inmheánach na n-iarratas níos éifeachtaí;
 • Próiseas leathnaithe maidir le sonraí a roinnt le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais; teagmháil mhéadaithe le páirtithe leasmhara; agus
 • Feidhmiúlacht fheabhsaithe an áiritheoir incháilitheachta le haghaidh deontas ar líne.

Ba mhaith le Graham Doyle, Ceannasaí Cumarsáide agus Seirbhísí do Chustaiméirí le SUSI, an teachtaireacht seo a leanas a chur in iúl do mhic léinn, “Molaim do mhic léinn cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, www.susi.ie, agus athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn sula ndéanann siad a n-iarratais. Tá áiritheoir incháilitheachta ar líne againn, a chuireann ar chumas mac léinn sraith ghearr ceisteanna a fhreagairt, agus ina dhiaidh sin, tabharfar nod dóibh maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad incháilithe le haghaidh mhaoiniú deontais do mhic léinn.
Is tríd ár láithreán gréasáin a chuirtear iarratais isteach, agus molaim do mhic léinn a gcuid iarratas a sheoladh isteach a luaithe agus is féidir.

Is gá do mhic léinn a bheidh ag dul isteach go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa, a ndeontais a athnuachan, agus beimid ag scríobh chuig mic léinn a fuair maoiniú deontais don bhliain acadúil 2014/2015 sna laethanta atá romhainn.

Is é an 12 Meitheamh 2015 an dáta deiridh tosaíochta le haghaidh iarratas ar athnuachan deontais, agus is é an 1 Lúnasa 2015 an dáta deiridh tosaíochta le haghaidh iarratas nua.