Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe Bliain Acadúil 2021/22

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

  • Ag brath ar an méid ioncam inríofa atá ag an mac léinn, féadfar dóibh a bheith incháilithe do Ranníocaíocht um Tháille Iarchéime €3,500 nó do Dheontas um Tháille Iarchéime, suas le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí. Chun an uasleibhéal cistithe a fháil, ní mór don mhac léinn na coinníollacha le haghaidh an Ráta Speisialta dheontais a shásamh.
  • Níl mic léinn iarchéime atá incháilithe don Ranníocaíocht Táille Iarchéime de €3,500 incháilithe leis an deontas cothabhála a fháil. Mar sin féin, tá na mic léinn atá incháilithe don Deontas Táille Iarchéime (Ráta Speisialta) i dteideal an ráta speisialta den deontas cothabhála chomh maith. Ba cheart é a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil mic léinn a fhaigheann Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) ná Mic Léinn Teagaisc incháilithe le haghaidh deontas cothabhála.
  • Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 45km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 45km óna ngnátháit chónaithe.
  • Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta (tá na tairseacha faoi chló trom).

Ag seo, na coinníollacha nach mór a shásamh chun cáiliú don Ráta Speisialta:

  • Ní mór nach mó ioncam inríofa iomlán an teaghlaigh ná € 24,500; agus
  • Caithfidh ceann de na híocaíochtaí fadtéarmacha incháilithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí lena dtugtar incháilitheacht duit le Ráta Speisialta mar atá forordaithe faoin Scéim um Dheontais do Mhic Léinn a bheith áirithe san ioncam inríofa. Féach dámhachtainí Ráta Speisialta chun teacht ar liosta de na híocaíochtaí incháilithe.

 

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe Bliain Acadúil 2021/22

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta speisialta)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€5,915€5,915€5,915
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta caighdeánach)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,240
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€59,595
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€64,700+€4,830
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
€3,500


€3,500


€3,500