Turas Éigeantach Allamuigh

B’fhéidir go mbeidh ar mhic léinn freastal ar thuras éigeantach allamuigh mar chuid dá staidéar. D’fhéadfadh mic léinn a bhfuil deontas mac léinn á fháil acu do bhliain acadúil 2016/2017 a bheith incháilithe d’aisíocaíocht maidir le costais shonracha a thabhaítear ar thuras éigeantach allamuigh den saghas sin.

Cad é Turas Éigeantach Allamuigh?

Is é an sainmhíniú a thugtar ar thuras éigeantach allamuigh turas allamuigh atá mar chuid lárnach de chúrsa. Déantar an turas ar mhaithe le fíricí a aimsiú nó le cuspóirí taighde ach ní féidir an mac léinn céim a bhaint amach nó leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa gan freastal ar an turas.

Cé a d’fhéadfadh bheith incháilithe do Dheontas le haghaidh Turas Éigeantach Allamuigh?

 • Mic léinn a cháilíonn do dheontas cothabhála
 • Mic léinn a bhfuil Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas acu a cháilíonn do dheontas do tháillí amháin
 • Mic Léinn Teagaisc a cháilíonn do dheontas táillí amháin faoi Scéim Deontais Mhac Léinn 2015 chun freastal ar chúrsa faofa fochéime sa stát
 • Mic Léinn iarchéime a bhfuil Ráta Speisialta á fháil acu

I ngach cás, ní mór gur cuid éigeantach den chúrsa an turas allamuigh, i.e. mura dtugann an mac léinn faoin turas allamuigh, ní bhainfidh siad céim amach nó ní dhéanfaidh siad dul chun cinn ina gcúrsa.

Cén leibhéal de Dheontas Turais Éigeantaigh Allamuigh atá ar fáil?

Braithfidh an ráta atá iníoctha (más ann dó) ar cé acu an sáraíonn nó nach sáraíonn costas na táille teagaisc (gan aird ar cé acu ar cistíodh nó nár cistíodh an costas seo faoin Scéim Deontais Mhac Léinn nó faoi Scéim na dTáillí in Aisce) anuas ar ghné ranníocaíocht an mhic léinn teorainn €6,270 na dtáillí uasta.

 

Insert Table 17

Cad a chumhdaíonn an Deontas do Thuras Éigeantach Allamuigh?

 • An costas a bhíonn ar iompar agus cóiríocht (amháin) a thabhaítear go réasúnta agus ar coimeádadh fáltais ina dtaobh, a bhaineann go díreach leis an turas allamuigh.
  • Ní mór cártaí bordála eitleáin (imeacht amach/teacht isteach) a sholáthar
  • Ní hionann breosla gluaisteáin agus costas incheadaithe mar gheall nach gceadaítear ach costais a thabhaítear ar iompar poiblí

 

Conas a dhéanaim iarratas ar Aisíocaíocht ar Thuras Éigeantach Allamuigh?

 • Féadfaidh tú an tIarratas ar Aisíocaíocht Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh, Foirm Iarratais ar Aisíocaíocht Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh a íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh ar ais agus ní mór an fhoirm seo a bheith seolta ar ais chuig SUSI roimh an turas allamuigh. Déanfaidh SUSI measúnú ar an iarratas agus deimhneoidh sé an bhfuil an t-iarratasóir incháilithe d’aisíocaíocht nó nach bhfuil.
 • Féadfaidh tú Foirm Iarratais 2 ar Íocaíocht Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh (Foirm Iarratais ar Íocaíocht Costais Turais Éigeantaigh Allamuigha íoslódáil, a chomhlánú agus a sheoladh ar ais, agus ní mór an fhoirm seo a bheith seolta ar ais chuig SUSI i ndiaidh an turais allamuigh, anuas ar na fáltais/cáipéisí cuí. (Nóta: Ní theastaíonn Foirm 2 ach má dheimhníonn SUSI go bhfuil tú incháilithe d’aisíocaíocht)

Cá seolaim m’Fhoirm Iarratais ar Thuras Éigeantach Allamuigh?

Ba cheart d’fhoirm chomhlánaithe agus do chuid fáltas/cáipéisíochta a sheoladh chuig fieldtrips@susi.ie

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.