Íocaíochtaí

Beidh ort an méid a leanas a bheith agat sular féidir leat íocaíocht bhronnadh do dheontais a fháil.

 • Litir bhronnta deontais nó litir bhronnta athnuachana deontais faighte agat ó SUSI
 • Chláraigh tú le do choláiste don bhliain nua acadúil
 • Dheimhnigh do choláiste do SUSI go bhfuil tú cláraithe don bhliain nua acadúil
 • Thug tú do shonraí do SUSI Féadtar iad seo a iontráil ar líne trí do chuntas ar líne SUSI Beidh d’Uimhir PSP ag teastáil uait nuair a iontrálann tú do shonraí bainc ar líne

Déantar Íocaíochtaí Bronnta Deontais ar na bealaí a leanas;

 • Deontais Chothabhála: Naoi dtráthchuid mhíosúla isteach i do chuntas féin bainc trí RAA (Ríomhaistriú Airgid)
 • Deontais Táillí: Déanfar íocaíocht díreach leis an gcoláiste/institiúid ar a bhfreastalóidh tú, thar do cheann.

D’fhonn go mbeidh tú in ann íocaíocht bhronnadh do dheontais a fháil isteach i do chuntas, ba cheart duit an méid a leanas a chinntiú;

 • Mar gheall go ndéanfar bronnadh deontas cothabhála trí Ríomhaistriú Airgid (RAA), isteach i do chuntas féin bainc, ba cheart duit an méid a leanas a chinntiú
  • tá do chuntas in ann RAAanna a fháil
  • tá do chuntas in Euro
  • tá do chuntas oscailte
  • tá do chuntas gníomhach
 • Tá do chuntas i bPoblacht na hÉireann agus tá sé i gceann amháin de na bainc a leanas; Banc-Aontas Éireann, Banc na hÉireann, Permanent TSB, an Cumann Oideach Foirgníochta (an EBS), Banc Uladh, Banc Éireannach Náisiúnta, Banc KBC nó ag Comhar Creidmheasa atá liostaithe ar an láithreán gréasáin thall.

Tabhair faoi deara, le do thoil, ní féidir le formhór na gcuntas coigiltis, taisce agus scoile dara leibhéal glacadh le RAAanna, mar sin, is tábhachtach seo a sheiceáil le do bhanc.

 

Déantar Íocaíochtaí Bronnta Deontais ar na bealaí a leanas;

 • Deontais Chothabhála: Naoi dtráthchuid mhíosúla isteach i do chuntas féin bainc trí RAA (Ríomhaistriú Airgid)
 • Deontais Táillí: Déanfar íocaíocht díreach leis an gcoláiste/institiúid ar a bhfreastalóidh tú, thar do cheann.

 

Ceisteanna Coitianta

Níor bronnadh deontas orm ach i ndiaidh Dheireadh Fómhair, an bhfaighidh mé airgead ar ais?

Má bhronntar d’iarratas i ndiaidh Dheireadh Fómhair nó má dheimhnítear do chlárú i ndiaidh Dheireadh Fómhair, gheobhaidh tú aon airgead siarghabhálach atá le híoc leat i do chéad íocaíocht.

An féidir liom sonraí mo chuntais bhainc a athrú a luaithe a seoladh ar ais iad?

Is féidir leat sonraí do chuntais bhainc a athrú nó a leasú tú féin trí do chuntas ar líne a luaithe a seoladh ar ais iad.

Cén difear a dhéanfaidh cinneadh ar thréimhse chomhionann staidéir d’íocaíocht mo dheontais?

Má bronnadh deontas laghdaithe cothabhála agus/nó deontas táillí ort mar gheall gur chríochnaigh tú tréimhse staidéir roimhe seo ar an leibhéal céanna nó ar leibhéal ní b’airde ná leibhéal an chúrsa reatha ar bronnadh deontas air, déanfaidh seo difear don mhéid den deontas cothabhála agus/nó den deontas táillí a bhronnfar ort. Siarchoinneofar íocaíochtaí roinnt míonna, arb ionann an méid a shiarchoinneofar agus líon na míonna de staidéar comhionann is gá duit a chríochnú.

Sampla: Chaith tú 3 mhí ar chúrsa leibhéal a seacht agus d’fhág tú an cúrsa agus tá iarratas á dhéanamh anois agat ar dheontas do chúrsa difriúil ar leibhéal a seacht.

Beidh ort tréimhse staidéir trí mhí a athdhéanamh, agus ar an ábhar sin, ní bheidh tú incháilithe ar feadh sé mhí den ghnáthdheontas naoi mí. Ní íocfar gné chothabhála do dheontais go dtí mí uimhir a ceathair i do chúrsa.

Déanfar athbhreithniú ar incháilitheacht do ghné tháillí do dheontais nuair a fhaightear d’iarratas nua agus braithfidh sé ar an gcomhréir de ghné na dtáillí a íoctar i dtreo an chúrsa ar ar fhreastail tú roimhe seo.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.