Nótaí Tábhachtacha d’Iarratasóirí Deontais

NÓTAÍ TABHACHTACHA D’IARRATASÓIRÍ AR DHEONTAIS

Tá eolas tábhachtach thíos d’iarratasóirí ar dheontais agus do pháirtithe eile a bhaineann lena n-iarratais. Ba chóir duit tagairt dó ag gach céim dod’ iarratas ar dheontas.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar dheontas mic léinn, ní mór do gach duine a bhfuil baint aige le d’iarratas, a dheimhniú go bhfuil na nótaí tábhachtacha seo léite acu agus go dtuigeann siad iad mar théarmaí agus coinníollacha a bhaineann le d’iarratas agus le deontas ar bith a bhronntar ort.

Déanfar an doiciméad seo a nuashonrú chun athruithe ar bith a chur in iúl maidir le reachtaíocht agus déanfar é a nuashonrú ar an leathanach seo.

 • Reachtaíocht

Tá na téarmaí agus coinníollacha dlíthiúla a rialaíonn deontais mhic léinn, le fáil sa reachtaíocht seo faoina bhfeidhmíonn SUSI:

 • An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011, arna leasú
 • Scéim Deontas Mac Léinn, don bhliain ábhartha
 • Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, don bhliain ábhartha
 • Incháilitheacht do Dheontas

Leagann an reachtaíocht síos critéir incháilitheachta agus coinníollacha eile a shocraíonn cé acu a gheobhaidh nó nach bhfaighidh tú deontas, lena n-áirítear-

 • náisiúntacht agus cónaitheacht,
 • cúlra acadúil agus stair deontais
 • dul chun cinn san oideachas agus athdhéanamh
 • tréimhsí uasta ar chistiú deontais
 • institiúidí agus cúrsaí faofa
 • institiúid agus cúrsa roghnaithe
 • aicme iarratasóra
 • ioncaim pháirtithe don iarratas
 • uasteorainn ioncaim
 • foinsí eile cistithe oideachais
 • leanaí cleithiúnacha
 • pearsanra ábhartha san oideachas
 • achar ón mbaile chuig an choláiste

Dírítear aird ar chritéir agus ar choinníollacha tábhachtacha thíos ach ba chóir duit tagairt don téacs reachtaíochta iomlán atá ar fáil ag www.susi.ie

 • Iarratas ar Dheontas agus Próisis Chinnteoireachta

Ní mór duitse, an t-iarratasóir, na hiarratais uile ar dheontais i dteannta leis an ábhar tacaíochta, a chur isteach trí phróisis oifigiúla SUSI.

Socróidh SUSI cé acu a bhfuil nó nach bhfuil tú i dteideal dheontais, ag féachaint do-

 • Eolas atá tugtha agat
 • Eolas ábhartha eile agus
 • Na critéir atá leagtha síos sa reachtaíocht
 • Eolas iomlán, agus cruinnAr an ábhar sin, iarrfaidh SUSI an t-eolas uile ábhartha, uaitse an t-iarratasóir, amháin, agus cuirfidh siad in iúl duit i scríbhinn faoin gcinneadh a dhéanann siad i leith d’iarratas.Má theipeann ort eolas a chur ar fáil nó má chuireann tú eolas ar fáil atá neamhiomlán nó míchruinn, is féidir go gcuirfí moill ar d’iarratas nó go ndiúltófaí é.

 

 1. Ba chóir go mbeadh gach eolas a chuireann tú ar fáil iomlán, agus cruinn maidir le gach gné. Sula ndéanann tú iarratas ar dheontas, caithfidh gach páirtí a bhfuil baint acu le d’iarratas é seo a dhearbhú maidir lena gcuid eolais.
 2. De réir na reachtaíochta, ba chóir duit an t-eolas iomlán a theastaíonn ó SUSI maidir leis na páirtithe uile a bhaineann le d’iarratas, a chur ar fáil.

           Do Fhreagrachtaí

Caithfidh tú a chur in iúl do SUSI má thagann athrú ábhartha ar na cúinsí a bhaineann leat nó le páirtí eile a bhaineann le d’iarratas, ar féidir go mbeadh na tionchair seo a leanas aige:

 • Nach bhfuil an t-eolas atá tugtha agat do SUSI ceart níos mó
 • Nach bhfuil an t-eolas a thug tú do SUSI fút féin nó faoi pháirtí eile de d’iarratas ceart níos mó
 • Nach bhfuil na critéir nó na coinníollacha atá riachtanach d’incháilitheacht ar dheontas, á gcomhlíonadh agat níos mó
 • Athbhreithniú ar Incháilitheacht
 1. Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig SUSI ar athbhreithniú ar d’incháilitheacht ar dheontas i gcás go mbaineann na hathruithe cúinsí seo a leanas leat, idir 1 d’Eanáir na bliana ina ndearna tú iarratas agus deireadh na bliana acadúla lena mbaineann sé:
 • Ioncam
 • Líon na leanaí cleithiúnacha
 • Líon na ndaoine ábhartha in oideachas
 • Gnáth áit chónaithe
 • Stádas náisiúntachta nó inimirce
 • Cúrsa nó institiúid

D’fhéadfadh SUSI athbhreithniú a dhéanamh ar d’incháilitheacht ar dheontas sna cásanna seo a leanas:

 • Iarrann tú orthu athbhreithniú a dhéanamh ar d’incháilitheacht
 • Tugann tú nó ní thugann tú eolas a theastaíonn ó SUSI
 • Faigheann SUSI tuarascáil nó eolas ábhartha eile a bhaineann le d’iarratas

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar d’incháilitheacht, d’fheadfadh SUSI a shocrú-

 • Go bhfuil tú incháilithe do dheontas
 • Go bhfuil tú incháilithe do dheontas eile, nó
 • Nach bhfuil tú incháilithe do dheontas

D’fhéadfadh SUSI stop a chur le híocaíochtaí deontais fhad is a bhíonn siad ag déanamh athbhreithniú ar d’incháilitheacht.

 • Ceart ar Achomharc a Dhéanamh

Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh de chuid SUSI maidir le deontas a bhronnadh nó a dhiúltú. Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh le hOifigeach Achomhairc SUSI laistigh de 30 lá ón am a fuarthas an litir inar cuireadh an cinneadh in iúl duit. Tá foirm achomhairc ar fáil ag https://susi.ie/quick-links/appealing-your-grant-decision/

 • Cionta agus Pionóis
  1. I gcás go bhfuil easnamh d’aon ghnó nó trí mhíchúram san eolas a thugann tú do SUSI, má bhíonn mí-ionracas nó míchruinneas ann nó má theipeann ort cur in iúl do SUSI faoi athrú ábhartha atá ar na cúinsí a bhaineann le d’iarratas, d’fheadfaí tú a thabhairt os comhair na cúirte de bharr chion ar féidir pionóis, lena n-áirítear fíneáil, téarma príosúin nó an dá rud a bheith ag dul leis nó caillteanas deontais agus aisíoc, le hús ar airgead ar bith atá faighte agat.
 • Íocaíochtaí Deontais Íocann SUSI do dheontas táillí díreach chuig do choláiste, ar do shon, ar an mbonn go bhfuil tú cláraithe ar chúrsa agus go bhfuil tú ag freastal air.

 

  1. Sula bhfaigheann tú íocaíochtaí cothabhála deontais, teastaíonn do shonraí bainc ó SUSI. Is féidir iad a chur ar fáil go slán trí do chuntas SUSI ar líne, nuair a bheidh an deontas bronnta ort.
  2. Is féidir go dtosaíonn íocaíocht ar do dheontas cothabhála tar éis dod choláiste a dheimhniú le SUSI go bhfuil tú cláraithe ar chúrsa agus ag freastal air go lánaimseartha. Iarrann SUSI an t-eolas seo díreach ó do choláiste.
 • Aisghabháil ró-íocaíochtaí  
  1. Má tharlaíonn sé ar chúis ar bith go bhfaigheann tú íocaíocht ar dheontas nó ar chuid de dheontas nach bhfuil tú incháilithe air, beidh ort aon dheontas cothabhála a aisíoc le SUSI chomh maith le haon deontas táillí a íocadh le do choláiste ar do shon.
 • Critéir agus coinníollacha tábhachtacha incháilitheachta Má tá tú 23 bliana nó thairis, ba chóir duit aird faoi leith a thabhairt ar an aicme iarratasóra a roghnaíonn tú agus tú ag déanamh iarratas ar líne ar dheontas.
 1. Aicme Iarratasóra

Féach go géar ar na nótaí cabhracha a ghabhann leis an bhfoirm iarratais agus féach chomh maith ar an eolas breise atá ar fáil ag www.susi.ie.

Gach bliain bíonn moill ar iarratais a phróiseáil do mhic léinn mar gheall ar go roghnaíonn siad aicme iarratasóra mhícheart agus go mbíonn orthu a gcuid iarratais a chur ar ceal agus iarratas nua a dhéanamh faoin aicme cheart.

Do Chúrsa Roghnaithe

De réir na reachtaíochta, ní féidir deontais a bhronnadh ach amháin do chúrsaí faofa.

N í gá go mbeidh áit glactha agat ar chúrsa, chun iarratas a dhéanamh ar dheontas. Ach caithfidh tú cur in iúl do SUSI go bhfuil tairiscint faighte agat ar chúrsa agus gur ghlac tú léi, sular féidir d’iarratas a thabhairt chun críche. Is féidir leat sin a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

 • Iarratas ar dheontas SUSI ar líne: is féidir leat a dheimhniú go bhfuil áit glactha agat ar chúrsa nuair a dhéanann tú iarratas ar líne ar dheontas
 • Iarratasóra CAO: Má cheadaigh tú don CAO (Lár-Oifig Iontrála) do chuid sonraí a roinnt le SUSI tríd an ghníomh ábhartha a roghnú ar d’fhoirm iarratais CAO, cuirfidh an CAO sin in iúl do SUSI agus deimhneoidh siad sonraí do chúrsa, le SUSI nuair a ghlacann tú le tairiscint CAO;
 • Foirm Athraithe Cúrsa SUSI ar Líne: is féidir leat cur in iúl do SUSI go bhfuil áit glactha agat ar chúrsa, am ar bith tar éis duit d’iarratas ar dheontas a dhéanamh, trí Fhoirm Athraithe Cúrsa a chur isteach trí leathanach baile do chuntas SUSI ar líne (ar a dtugadh Foirm um Ghlacadh ar Chúrsa Deiridh, roimhe seo, FCA).
 • Má ghlacann tú le háit ar chúrsa eile nó ar chúrsa nár tairgeadh duit tríd CAO, is féidir leat Foirm Athraithe Cúrsa a chur isteach am ar bith tríd leathanach baile do chuntas SUSI ar líne.

Déanfar cinneadh maidir le d’iarratas de réir na sonraí is déanaí a sheolann tú chuig SUSI maidir le do chúrsa, tríd aon cheann de na bealaí thuasluaite.

Dul chun cinn san Oideachas agus Athdhéanamh

Le go mbeidh tú incháilithe do dheontas, ní mór duit bheith ag dul ar aghaidh ó bhliain go bliain i do chúrsa nó ag dul ó chúrsa amháin chuig cúrsa eile a mbeidh gradam ar leibhéal níos airde ag gabháil leis.

Lasmuigh de roinnt eisceachtaí teoranta, ní bheidh tú incháilithe do dheontas má tá bliain de chúrsa a athdhéanamh agat nó má tá tú ag freastal ar chúrsa nó ar bhliain de chúrsa nach meastar a bheith ag tabhairt deis duit dul chun cinn a dhéanamh san oideachas.

Tréimhsí Uasta do Chistiú Deontais

Baineann tréimhsí uasta do chistiú deontais le staidéar ag gach leibhéal. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi thréimhsí uasta do chistiú deontais, téigh chuig www.susi.ie

BTEA, VTOS agus Cistiú eile Oideachais

Níl tú incháilithe do dheontas cothabhála má tá tú ag fáil íocaíochtaí BTEA nó VTOS. Caithfidh tú cur in iúl do SUSI má tá tú ag fáil na híocaíochtaí sin mar má theipeann ort sin a dhéanamh, beidh ort aon ró-íocaíocht dheontais a aisíoc.

Ní mór duit cur in iúl do SUSI má tú ag fáil aon chabhair airgeadais eile i gcomhair do chostais chothabhála mar mhac léinn nó i gcomhair do tháillí coláiste.

Airítear leis seo, aon chabhair trí dheontais, trí sparánachtaí nó scoláireachtaí agus araile, a bhfaightear ó chistí poiblí a sholáthraíonn aon roinn Rialtais nó comhlacht stát-maoinithe, chomh maith le haon chabhair a fhaightear ó fhoinsí príobháideacha.

Iarratais ó dhaoine eile i do theaghlach

Déantar gach iarratas ar dheontas a phróiseáil leis féin agus faoi rún lena n-áirítear sa chás go bhfaightear níos mó ná iarratas amháin ón líon tí céanna.

Ar an ábhar sin, nuair a bhíonn gá le doiciméid tacaíochta, caithfear iad a iarradh agus a sheoladh leo féin ar son gach iarratasóir sa líon tí, fiú nuair a bhaineann doiciméadú na n-iarratasóirí sa líon tí (e.g siblíní) leis na daoine céanna (e.g tuismitheoirí).

Má cheadaíonn iarratasóirí sa líon tí céanna do chrostagairt ina gcuid iarratais, d’fhéadfadh SUSI crostagairt a dhéanamh maidir lena gcuid iarratais ar dheontais, ar mhaithe le próiseáil sheasmhach agus tráthúil.

Daoine Ábhartha san Oideachas

Má bhíonn daoine ábhartha leatsa, an t-iarratasóir, ag freastal ar chúrsaí lánaimseartha breisoideachais nó ardoideachais sa bhliain acadúil céanna, beidh teorainn ioncaim níos airde i bhfeidhm a d’fhéadfadh cur ar do chumas bheith incháilithe do dheontas, nó do dheontas ar ráta feabhsaithe, a fháil.

Is féidir leat cuid de shonraí an duine ábhartha sin a chur ar fáil agus tú ag déanamh iarratas ar líne agus déanfar athbhreithniú ar aon dheontas a fhaigheann tú ar an mbonn seo nuair a bheidh sonraí an chúrsa ar a bhfuil siad ag freastal, ar fáil.

Murar iarratasóir ar dheontas é an duine ábhartha seo, a fhaigheann deontas ó SUSI agus a cheadaigh do chrostagairt le d’iarratas don chuspóir seo, iarrfar ort ag an am cuí, fianaise i ndoiciméid a chur ar fáil lena dheimhniú go bhfuil siad cláraithe ar chúrsa agus ag freastal air.

Do Dheontas a Athnuachan

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne chuig SUSI chun go ndéanfaí do dheontas a athnuachan gach bliain le linn ghnáth thréimhse do chúrsa roghnaithe.

Is féidir leat do dheontas a athnuachan má tá tú ag leanúint ar aghaidh leis an gcúrsa céanna (lena n-airítear nuair a théann tú ar aghaidh ó “chomh-iontráil” sa chéad bhliain)

Ní féidir leat do dheontas a athnuachan má aistríonn tú chuig cúrsa nó coláiste eile (lena n-áirítear má théann tú isteach i “mbliain bhreise”) – sna cásanna seo, caithfidh tú iarratas nua ar líne a dhéanamh ar dheontas.

Agus tú ag athnuachan do dheontas, caithfidh tú SUSI a chur ar an eolas faoi aon athruithe a bhaineann le do chuid cúinsí, a d’fhéadfadh tionchar bheith acu ar do cháilitheacht do dheontas.

Beidh athnuachan do dheontais faoi réir athmheasúnú ag SUSI lena shocrú an bhfuil tú incháilithe fós nó nach bhfuil.

Iarchur nó Tarraingt Siar

Ní mór duit cur in iúl do SUSI má –

 • Dhéanann tú an áit i gcoláiste atá glactha agat, a iarchur
 • Ma dhéanann tú bliain de do chúrsa a iarchur
 • Má tharraingíonn tú siar ó do chúrsa nó má theipeann ort freastal air

Má theipeann ort é seo a chur in iúl láithreach do SUSI, beidh ort aon deontas nó ró-íocaíocht dheontais a aisíoc / nó d’fheadfaí nach mbeifeá incháilithe do dheontas (nó go bhfaighidh tú deontas laghdaithe) má fhilleann tú ar chúrsa staidéir sa todhchaí.

 • Calaois agus Rialuithe ar Bhotúin

Cuireann SUSI rialuithe i bhfeidhm chun caiteachas chistí poiblí a chosaint, chun gníomhaíocht chalaoiseach a chosc agus a fhiosrú agus chun botúin maidir le próiseáil iarratais ar dheontais, a íoslaghdú.

D’fhéadfadh SUSI crostagairt a dhéanamh ar iarratais ar dheontais, ar mhaithe le cuspóirí iniúchta agus aimsiú agus fiosrúchán ar chalaois.

 • Príobháideacht , Cead agus Próiseáil Sonraí
 1. Tá meas ag SUSI ar cheart an duine aonair chun phríobháideachachta agus déanann sé sonraí pearsanta a phróiseáil go slán i gcomhréir le reachtaíocht um chosaint sonraí.

Féadfaidh SUSI sonraí pearsanta a sholáthraítear i d’iarratas a roinnt le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais ar mhaithe le d’iarratas ar dheontas a phróiseáil. Déantar na sonraí seo a phróiseáil de réir phrótacail roinnte sonraí comhaontuithe, ar mhaithe le heolas a chuirtear ar fáil i d’iarratas a dheimhniú agus a dhearbhú go bhfuil tú cláraithe le hinstitiúid fhaofa agus go bhfuil tú ag freastal uirthi.

Tá eolas ar fáil faoin gcaoi a ndéanann SUSI do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil, i ráiteas SUSI um Chosaint Sonraí SUSI Data Protection Statement.

Agus iarratas ar dheontas a dhéanamh agat, caithfidh tusa agus gach duine eile a bhfuil baint acu le d’iarratas, dearbhú ina leith féin go bhfuil ráiteas SUSI um Chosaint Sonraí léite acu agus go bhfuil tuiscint acu air.

Agus é seo a dheimhniú agat, admhaíonn tusa agus gach duine eile a bhfuil baint acu le d’iarratas an bonn reachtaíochta faoina ndéanann SUSI próiseáil ar do chuid sonraí pearsanta agus ina theannta sin an bonn dlíthiúil a bhaineann le hiad a roinnt le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais.

Cead

Ní bhíonn cead de dhíth ar SUSI uait nó ó dhaoine eile atá bainteach le d’iarratas, chun próiseáil a dhéanamh ar do chuid sonraí do chuspóir an bhonn reachtúil ar a nglactar le hiarratais agus lena bpróiseáiltear iad .

Déanann SUSI cumarsáid leatsa, an t-iarratasóir amháin, go díreach, le haghaidh na cuspóirí seo agus is féidir go ndéanann siad cumarsáid leat chomh maith maidir le sonraí pearsanta na ndaoine eile atá bainteach le d’iarratas.

Má bhíonn gá le duine eile atá bainteach le d’iarratas, nó le tríú páirtí, cumarsáid a dhéanamh le SUSI maidir le do chuid sonraí pearsanta, ní mór duit agus don pháirtí eile, é sin a cheadú am ar bith tríd do chuntas SUSI ar líne.

 • Tuilleadh Eolais
 1. Tá tuilleadh eolais faoi iarratais ar dheontais mac léinn agus faoi ghradaim, le fáil ar www.susi.ie nó trí dhul i dteagmháil lenár Deasc Tacaíochta do Mhic Léinn, ag an seoladh thíos.

SUSI – Student Universal Support Ireland, P.O. Box 869, Cork

SUSI – Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn, P.O. Bosca 869, Corcaigh

Ph: 0761 08 7874

Ríomhphost: support@susi.ie

Suíomh: www.susi.ie

Athbhreithnithe & nuashonraithe, Aibreán 2019

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.