Bronnadh Ráta Speisialta

Tá ráta speisialta den deontas ar fáil do mhic léinn incháilithe. Seo a leanas na coinníollacha nach mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú do ráta seo an deontais;

 • Ní mór duit cáiliú do ghnáthráta an deontais
 • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh €24,500
 • An 31 Nollaig an bhliain sula ndearna tú d’iarratas, ní mór go n-áireofaí le d’ioncam inríofa teaghlaigh íocaíocht incháilithe fhadtéarmach Leasa Shóisialaigh, faoi mar a fhorordaítear faoin scéim nó a chomhionann ó Bhallstat an AE. (Scéim Deontais na Mac Léinn don bhliain ábhartha, sceideal 2))

Liostaítear an íocaíocht incháilithe don Ráta Speisialta thíos. Tugtar neamhaird ar na híocaíochtaí a leanas a ngabhann réiltín *, nó réiltín dúbailte ** leo nuair a ríomhtar d’ioncam inríofa (i.e. ní chuirtear san áireamh iad nuair a bhíonn ioncam inríofa á ríomh):

* tugtar neamhaird air i ngach cás

** tugtar neamhaird air sa chás nach n-íoctar é ach leis an iarratasóir amháin

Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh

Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialta

 1. Pinsean na nDall.**
 2. Liúntas Cúramóra.*
 3. Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora.**
 4. Liúntas Cuardaitheora Poist (Aistriú).**
 5. Liúntas Banchéile Thréigthe.
 6. Liúntas Míchumais.**
 7. Cúnamh Feirme.
 8. Liúntas Cuardaitheora Poist (sa chás go raibh an íocaíocht seo á fáil ar feadh 391 lá nó ní b’fhaide)*.
 9. Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach).
 10. Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach).*
 11. Liúntas Réamhscoir.
 12. Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach).

Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh

 1. Sochar Cúramóra.
 2. Sochar Bean Chéile Thréigthe.
 3. Pinsean Easláinte.
 4. Forlíonadh Éagumais.
 5. Sochar Báis Díobhálacha Ceirde (Pinsean Dílleachta).
 6. Sochar Báis Díobhálacha Ceirde (Pinsean Baintrí nó Baintreach Fir).
 7. Pinsean Stáit (Ranníocach).
 8. Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach).
 9. Sochar Cuardaitheora Poist (ar feadh 12 mhí sheasta, ar a laghad)*.
 10. Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).
 11. Pinsean Stáit (Aistriú).

Cláir Ainmnithe

 1. Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (Roghanna Dara Leibhéal agus Tríú Leibhéal).
 2. Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe).
 3. Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.
 4. Scéim Fostaíochta Pobail.
 5. Scéim Shóisialta Tuaithe.
 6. Tionscnamh Tús.
 7. Cláir Oiliúna FÁS, Printíseachtaí ina measc.
 8. Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha.
 9. Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS).

Cinn Eile

 1. Liúntas Cúram Altrama sa chás go n-íoctar é maidir leis an iarratasóir.*
 2. Liúntas Maireachtála Aonair do Dhaoine Óga i gCúram Cónaithe
 3. Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT). *
 4. Íocaíochtaí á bhfáil faoi thionscnamh FIT (Fastrack to IT) arb ionann iad agus íocaíocht leasa shóisialaigh.
 5. Rannpháirtithe ar chúrsa oiliúna atá faofa ag Roinn Rialtais, Gníomhaireacht Stáit nó Comhpháirtíocht Cheantair agus a raibh íocaíocht incháilithe á fáil acu sular lean siad ar aghaidh chuig an gclár.
 6. Fostaithe a raibh fóirdheontas á fháil acu i gCláir Sheirbhísí Pobail (fiontair gheilleagair shóisialta roimhe seo).
 7. Íocaíochtaí á bhfáil faoi chláir Ionad Oiliúna an Lucht Siúil Shinsearaigh.

 

Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh a Chruachadh

 • Is féidir tréimhsí ina raibh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist agus íocaíochtaí inchálithe eile á bhfáil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá nó an riachtanas 12 mhí, faoi seach, a chomhlíonadh.
 • Féadtar Sochar Breoiteachta nó Máithreachais na Roinne Coimirce Sóisialaí, cé nach íocaíochtaí incháilithe iad, iontu féin, a úsáid chun tréimhsí ina raibh Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá a chomhlíonadh a theastaíonn ón Ráta Speisialta a fhad agus a bhí Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina raibh sochar breoiteachta nó sochar máithreachais á fháil.
 • Chomh maith leis in, is féidir tréimhsí ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, a chur san áireamh le tréimhsí ina raibh íocaíochtaí incháilithe eile á bhfáil a fhad agus a bhí íocaíocht incháilithe á fáil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge.
 • Féadtar Méadú do Chleithiúnaí Linbh (MCL) a asbhaint ó íocaíocht leasa shóisialaigh chun ioncam inríofa a thabhairt faoi bhun na tairsí (€24,500) don ráta speisialta, ach ní féidir é a asbhaint ó na híocaíochtaí a dtugtar neamhaird orthu mar gheall gur fágadh an t-ioncam seo as an áireamh cheana féin nuair a bhí an t-ioncam inríofa á ríomh.