Athrú ar Chúinsí

I dtaobh na bliana acadúla 2020/2021, déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn ollioncam ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019.

Má tháinig athrú ar do chúinsí féin ná ar chúinsí duine mhuinteartha leat ón 1 Eanáir 2020 i leith, áfach, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie le hiarraidh go ndéanfaí d’iarratas a mheasúnú/athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí. Bíodh ‘Athrú ar Chúinsí’ agat i líne an ábhair.

Baineann Athrú ar Chúinsí leis an dá chatagóir seo a leanas:

 • Athrú ar chúinsí a bhaineann le hIoncam Teaghlaigh; agus
 • Athrú ar chúinsí nach mbaineann le hIoncam.

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí a bhaineann le hIoncam Teaghlaigh:

 • Caillteanas fostaíochta;
 • Laghdú buan ar thuarastal;
 • Dul ar scor; agus
 • Scor Trádála (más féinfhostaithe);.

Nuair a dhéanann tú iarratas agus/nó má thugann tú athrú ar chúinsí a bhaineann le hioncam le fios, déanfar measúnú/athmheasúnú, ní hamháin ar ioncam an duine atá thíos leis an athrú diúltach, ach ar ioncam iomlán an teaghlaigh don bhliain reatha (2020). Iarrfar ort fianaise a sholáthar i leith ioncam bliantúlaithe na bliana reatha (2020) i gcás do theaghlaigh. Má tharlaíonn an t-athrú i rith na bliana acadúla, beidh éifeacht ag aon bhronnadh deontais nó coigeartú deontais ón mí inar tharla an t-athrú.

Má dheimhnítear, i ndiaidh measúnú a bheith déanta, go bhfuil athrú dearfach tagtha ar do chúinsí (méadú ar ioncam), ní dhéanfaidh sin difear do d’incháilitheacht le haghaidh aon deontas a fuair tú cheana féin in 2020/2021, ach ní dhéanfar an deontas a bhronnadh ach ar feadh bliain amháin agus déanfar athmheasúnú iomlán ort don bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí nach mbaineann le hIoncam:

 • Tá siblín nó tuismitheoir ag freastal anois ar bhreisoideachas nó ardoideachas ar bhonn lánaimseartha;
 • Méadú ar líon na bpáistí cleithiúnacha sa teaghlach;
 • Athrú ar do stádas náisiúntachta ná inimirce;
 • Athrú ar do ghnátháit bhuan chónaithe (baineann sin le rátaí cóngarachta/neamh-chóngarachta an deontais cothaithe amháin); agus
 • Athrú cúrsa ná institiúide.

Nuair a dhéanann tú iarratas agus/nó nuair a thugann tú athrú ar chúinsí nach mbaineann le hioncam le fios, faoi mar atá sonraithe thuas, iarrfar ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar do SUSI chun ligean dúinn measúnú a dhéanamh ar d’iarratas chun an t-athrú dearbhaithe ar chúinsí a fhiosrú.

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.