Athrú ar Chúinsí

I dtaobh bhliain acadúil 2016/2017, déanfar measúnú ar d’iarratas i dtaobh ollioncaim ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015.

Má tháinig athrú ar do chúinsí féin nó ar chúinsí duine mhuinteartha ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh, áfach, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go ndéanfar d’iarratas a mheasúnú/a athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí.

Tagann Athrú ar Chúinsí faoi chuimsiú an dá chatagóir a leanas:

 • Athrú ar chúinsí a bhaineann le hIoncam Teaghlaigh
 • Athrú ar chúinsí nach mbaineann le hIoncam

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí a bhaineann le hIoncam Teaghlaigh:

 • Caillteanas fostaíochta
 • Laghdú buan ar thuarastal
 • Scor
 • Stop a chur le Trádáil (má tá tú Féinfhostaithe)

Nuair a dhéanann tú iarratas agus/nó má thugann tú athrú ar chúinsí a bhaineann le hioncam le fios, déanfar measúnú/athmheasúnú ní hamháin ar ioncam an duine a bhí thíos leis an athrú diúltach, ach ar ioncam iomlán an teaghlaigh don bhliain reatha (2016). Iarrfar ort fianaise a sholáthar i leith ioncam bliantúlaithe na bliana reatha (2016) i gcás do theaghlaigh. Má tharlaíonn an t-athrú i rith na bliana acadúla, beidh éifeacht ag aon bhronnadh nó coigeartú deontais ón mí inar tharla an t-athrú.

Má dheimhnítear, i ndiaidh measúnú a dhéanamh, go dtagann athrú dearfach ar do chúinsí (méadú ar ioncam), ní dhéanfaidh seo difear do d’incháilitheacht d’aon deontas a bronnadh cheana féin in 2016/2017 ach ní bhronnfar an deontas ach ar feadh bliain amháin agus déanfar athmheasúnú iomlán ar don bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí nach mbaineann le hIoncam:

 • Tá siblín nó tuismitheoir anois ag freastal ar bhreisoideachas nó ardoideachas ar bhonn lánaimseartha
 • Méadú ar an líon leanaí cleithiúnacha atá sa teaghlach
 • Tagann athrú ar do stádas náisiúntachta nó inimirce
 • Tagann athrú ar do ghnátháit cónaithe bhuan (baineann seo leis na rátaí cóngaracha/neamhchóngaracha den deontas cothabhála amháin)
 • Athrú ar chúrsa nó institiúide

Nuair a dhéanann tú iarratas agus/nó nuair a thugann tú athrú ar chúinsí le fios nach mbaineann le hioncam, faoi mar a shonraítear thuas, iarrfar ort fianaise cháipéisíochta a sholáthar do SUSI chun ligean dúinn measúnú a dhéanamh ar d’iarratas maidir leis an athrú dearbhaithe ar chúinsí.

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.