Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh tríd an méid a leanas a dhéanamh;

Iarratas ar Athbhreithniú a Dhéanamh

Ba cheart duit iarraidh ar athbhreithniú ar an gcinneadh trí ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie ina dtugtar a oiread faisnéise agus is féidir faoin bhfáth a bhfuil toradh an deontais, i do thuairim féin, mícheart. B’fhéidir go seolfar litir chugat níos déanaí ina lorgaítear cáipéisíocht chun tacú le haon fhaisnéis a thugtar.

Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear “Iarratas ar Athbhreithniú” i líne ábhair an ríomhphoist anuas ar uimhir d’iarratais (W). Tá an uimhir seo liostaithe ar gach comhfhreagras a fhaigheann tú uainn maidir le d’iarratas.

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar na riachtanais le haghaidh bronntaí Ráta Speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Tháinig athrú ar do ghnátháit bhuan chónaithe (baineann seo le rátaí cóngaracha/neamhchóngaracha den deontas cothabhála amháin)

Má eascraíonn athrú ar an gcinneadh bunúil ar do dheontas ó d’athbhreithniú, cuirfear thú ar an eolas air seo agus déanfar na leasuithe cuí (más ann dóibh) ar d’iarratas

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.