Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh tríd an méid a leanas a dhéanamh;

Iarratas ar Athbhreithniú a Dhéanamh

Ba cheart duit iarraidh ar athbhreithniú ar an gcinneadh trí ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie ina dtugtar a oiread faisnéise agus is féidir faoin bhfáth a bhfuil toradh an deontais, i do thuairim féin, mícheart. B’fhéidir go seolfar litir chugat níos déanaí ina lorgaítear cáipéisíocht chun tacú le haon fhaisnéis a thugtar.

Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear “Iarratas ar Athbhreithniú” i líne ábhair an ríomhphoist anuas ar uimhir d’iarratais (W). Tá an uimhir seo liostaithe ar gach comhfhreagras a fhaigheann tú uainn maidir le d’iarratas.

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar na riachtanais le haghaidh bronntaí Ráta Speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Tháinig athrú ar do ghnátháit bhuan chónaithe (baineann seo le rátaí cóngaracha/neamhchóngaracha den deontas cothabhála amháin)

Má eascraíonn athrú ar an gcinneadh bunúil ar do dheontas ó d’athbhreithniú, cuirfear thú ar an eolas air seo agus déanfar na leasuithe cuí (más ann dóibh) ar d’iarratas