Achomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh tríd an méid a leanas a dhéanamh;

 • achomharc a dhéanamh le SUSI (ní mór an t-achomharc a fháil laistigh de 30 lá tar éis go ndearnadh an cinneadh bunaidh faoi do dheontas, faoi mar a chuir SUSI in iúl duit).
 • achomharc a dhéanamh leis an mBord Achomhairc leith Deontas Mac Léinn (Ní féidir seo a dhéanamh ach i ndiaidh gur thug Oifigeach Achomhairc SUSI cinneadh i scríbhinn a thabhairt duit faoin gcinneadh a rinneadh ar do dheontas)

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise faoi na riachtanais le haghaidh bronnadh ráta speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Gnátháit Chónaithe

Achomharc a Dhéanamh le SUSI

Chun iarratas ar achomharc a dhéanamh;

Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc fógra i scríbhinn duit faoin gcinneadh a dhéanfar ar d’achomharc laistigh de 30 lá.

Achomharc a Dhéanamh leis an mBord Achomhairc leith Deontas Mac Léinn (BADML)

 • Ní féidir leat achomharc a dhéanamh leis an mBord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn ach i ndiaidh duit achomharc a dhéanamh trí SUSI agus i ndiaidh cinneadh an oifigigh achomhairc a thabhairt duit. Cuirfidh cinneadh scríofa an oifigigh achomhairc thú ar an eolas faoi conas achomharc a sheoladh ar ais chuig an mBord Achomhairc um Dheontais do Mhic Léinn tríd an méid seo a leanas a dhéanamh;
 • Ba cheart duit an fhoirm achomhairc a íoslódáil ó http://www.studentfinance.ie/downloads
 • Seol an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig an seoladh a shonraítear ar fhoirm an BADML.
 • Tugtar 60 lá don Bhord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn chun cinneadh a dhéanamh ar d’achomharc agus cuirfear ar an eolas thú i scríbhinn ar a gcinneadh.

Tá sonraí ar an bpróiseas ar fáil anseo.

Déantar foráil san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 go ndéanfaidh duine achomharc ar chinneadh an Bhoird Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn leis an Ard-Chúirt i gcoinne cinnidh ar phointe sonraithe dlí.