Mic Léinn a dhéanann Staidéar lasmuigh den Stát – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Le bheith measta mar chúrsa faofa fochéime lasmuigh den Stát, ní mór don chúrsa na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • ní mór don chúrsa a bheith curtha ar fáil in institiúid oideachais i mBallstát eile de chuid an AE nó sa Ríocht Aontaithe soláthraítear an t-ardoideachas agus an oiliúint agus a bhfuil deontais á bhfáil aici ó chistí poiblí, AGUS
  • ní mór gur cúrsa lánaimseartha é a mhaireann ar a laghad dhá bhliain, AGUS
  • ní mór go bhfaightear mórdhámhachtain oideachais agus oiliúna as an gcúrsa, ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) nó a chomhionann.

 

Cúrsaí Máistreachta Comhtháite

Ní thugann SUSI aon tacaíocht chothabhála i ndáil le cúrsaí fochéime lasmuigh den Stát ach amháin sa chás go gcomhlíonann siad na sainchritéir incháilitheachta mar atá liostaithe sa Scéim Deontais do Mhic Léinn agus go bhfuil siad á reáchtáil in institiúid a chomhlíonann na critéir incháilitheachta atá ainmnithe sna Rialacháin Tacaíochta do Mhic Léinn agus san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn.

Ós rud é go bhfuil gnéithe fochéime agus iarchéime i gcúrsaí máistreachta comhtháite, féadfar do SUSI cothabháil a chur ar fáil do ghné fhochéime an chúrsa ach ní thabharfaidh sé aon tacaíocht i leith aon staidéar iarchéime lasmuigh den stát, lena n-áirítear staidéar iarchéime a bhfuil baint aige le Cúrsaí Máistreachta Comhtháite.

Mar shampla, sa chás go bhfuil mac léinn ag déanamh staidéir ar Chúrsa Máistreachta Comhtháite 4 bliana san RA agus go ndéanann SUSI cinneadh go bhfuil na chéad 3 bliana den chúrsa ag leibhéal fochéime agus an bhliain deiridh de ag leibhéal iarchéime, gheobhaidh mac léinn incháilithe tacaíocht chothabhála le haghaidh na chéad 3 bhliain den chúrsa ach beidh sé neamh-incháilithe le haghaidh aon mhaoiniú le haghaidh an cheathrú bliain den chúrsa.

Tá sé tábhachtach go dtugtar dearbhú d’aon mhac léinn a bhfuil sé ar intinn aige staidéar a dhéanamh thar lear ar chúrsa a áirítear leis an gcatagóir seo toisc go mbeidh tionchar aige sin ar a incháilitheacht le haghaidh deontais chothabhála i ndáil leis an ngné iarchéime den chúrsa.

 

Chomh maith leis sin, tá cistiú deontais ar fáil do mhic léinn a thugann faoi chúrsa fochéime faofa a dhéanamh i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann.

Ag seo a leanas na hinstitiúidí faofa, agus na cúrsaí faofa atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí Iarchéime lánaimseartha a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Coláiste Oideachais Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí mheán na Gaeilge)