Mic léinn faoi bhun 23 bliana d’aois

Daoine a ndéantar eisceacht i leith a n-ioncaim i gcás Mac Léinn Cleithiúnach.

Is éard is ciall le bheith i do mhac léinn cleithiúnach de ghnáth ná go gcuirtear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheoir(í)/do chaomhnóra dhlíthiúil/do chaomhnóirí dlíthiúla don bhliain ábhartha san áireamh, agus d’iarratas á mheas chun críocha an deontais. Tá cuid mhaith eisceachtaí leis an riail sin, áfach, lena n-áirítear na cinn seo a leanas;

Tuismitheoirí colscartha/scartha: Más rud é go bhfuil do thuismitheoirí nó chaomhnóirí scartha nó colscartha, is é a chuirfear san áireamh ná d’ioncam féin (más infheidhme) nó ioncam an tuismitheora lena bhfuil gnáthchónaí ort, agus d’iarratas á mheas chun críocha an deontais. Ach beidh ort fianaise dhoiciméadach maidir le scaradh/colscaradh do thuismitheoirí a sholáthar, má iarrtar sin ort.

Gan aon teagmháil a bheith agat le do thuismitheoirí: Má tá tú faoi chúram FSS nó má tá fianaise dhoiciméadach agat (tuairiscí Gharda Síochána, cruthúnas imeachtaí cúirte agus/nó litreacha ó FSS) nach bhfuil aon teagmháil agat le do thuismitheoirí, ba chóir duit fós iarratas a dhéanamh mar chleithiúnaí, ach tá rogha ann ar an bhfoirm iarratais, an easpa teagmhála a dhearbhú, agus má chruthaítear an easpa teagmhála, déanfar tú a mheas mar dhuine neamhspleách.

Tuismitheoirí altrama: Má tá tú faoi chúram altrama, ba chóir duit iarratas a dhéanamh mar chleithiúnaí, agus sonraí do thuismitheora/thuismitheoirí altrama a sholáthar (ainm(neacha), seoladh/seoltaí srl.). Ní bheidh ort sonraí airgeadais do thuismitheora/thuismitheoirí altrama a sholáthar, agus ní chuirfear a n-ioncam san áireamh agus d’iarratas á mheas chun críocha an deontais.

Dídeanaí mionaoiseach gan tionlacan: Má tá tú faoi bhun 23 bliana d’aois agus tú anseo mar dhídeanaí neamhspleách, ní gá duit sonraí do thuismitheoirí a sholáthar, agus iarratas á dhéanamh agat.

Dílleachtaí: Mura maireann ceachtar de do thuismitheoirí agus mura bhfuil aon chaomhnóir dlíthiúil agat arna cheapadh ag an gcúirt, ba chóir duit iarratas a dhéanamh mar mhac léinn cleithiúnach agus tic a chur le ‘Ní mhaireann’ i gcás gach tuismitheora. Iarrfar ort roinnt faisnéise a chur ar fáil, mar shampla, a n-ainmneacha agus a ndátaí breithe. I bhformhór na gcásanna, ní bheidh ort deimhnithe báis a chur ar fáil do SUSI, ach iarrfar iad sin i gcásanna áirithe. Ní dhéantar dílleachtaí a mheas ach ar a n-ioncam féin amháin.

Má bhí do thuismitheoir singil nó scartha/colscartha sula bhfuair sé nó sí bás, agus mura bhfuil tacaíocht á fáil agat ó do thuismitheoir beo, féadtar tú a mheas mar dhílleacht. D’fhéadfadh go mbeadh ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar maidir le scaradh/colscaradh do thuismitheoirí.

Má tá íocaíocht Chaomhnóra nó Pinsean Dílleachta á fháil agat ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, ní mheastar go bhfuil an t-ioncam sin ináirithe nuair atá d’iarratas ar dheontas á phróiseáil, ach d’fhéadfadh go mbeadh tú i dteideal ráta dámhachtana speisialta dá bharr, ar an gcoinníoll go bhfuil an t-ioncam eile ar fad atá faighte agat faoi €24,000. Má íoctar d’íocaíocht Chaomhnóra le duine éigin eile, amhail siblín nó ball eile den teaghlach, ní mheasfar an t-ioncam sin a bheith ináirithe, ach ní bheidh tú i dteideal ach don ghnáthráta deontais amháin (mura bhfuil rátaíocaíochtaincháilithe speisialta agat).

Caomhnóirí Dlíthiúla: Má tá caomhnóirí dlíthiúla agat arna gceapadh ag an gcúirt, cuirfear d’ioncam agus ioncam do chaomhnóra dhlíthiúil/do chaomhnóirí dlíthiúla san áireamh, agus d’iarratas á mheas chun críocha an deontais. Beidh ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar, mar shampla, Ordú Caomhnóireachta. Má tá do Chaomhnóir Dlíthiúil ag fail Íocaíocht Chaomhnóra duitse, nó íocaíocht ráta speisialta eile, (Íocaíochtaí Ráta Speisialta), agus más faoi bhun €24,000 atá an t-ioncam teaghlaigh, d’fhéadfadh go mbeifeá incháilithe le haghaidh dheontas ráta speisialta.

Caomhnóirí Tiomnachta: Má ceapadh do chaomhnóir/chaomhnóirí chun cúram a dhéanamh díot tar éis bhás do thuismitheora mar gur aimníodh an té sin mar chaomhnóir ort in uacht do thuismitheora, ní bhreathnaítear air/uirthi/orthu mar ‘chaomhnóir dlíthiúil’ ort chun críocha an deontais. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcaoi chéanna a ndéanfadh dílleachta, agus ní chuirfear ach d’ioncam féin amháin san áireamh.  Má tá Íocaíocht Chaomhnóra á fáil ag do chaomhnóir, níl tú i dteideal dheontas ráta speisialta dá bharr sin. Má tá pinsean Dílleachta á fháil agat, áfach, d’fhéadfadh go mbeifeá i dteideal dheontas ráta speisialta.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.