Mac Léinn Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta

grey_icon

An bhfuil tú incháilithe?

Mura ndearna tú amhlaidh cheana féin, ba cheart duit ár nÁiritheoir Cáilitheachta thíos a úsáid lena thabhairt le fios duit an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir chun cistiú Deontas Mic Léinn a fháil.

(Ní dhéanfaidh an tÁiritheoir Cáilitheachta ach a thabhairt le tuiscint cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir agus ní thugann sé ráthaíocht go mbeidh tú incháilithe chun deontas a fháil).

Go mbeidh tú incháilithe do dheontas, ní mór duit cáiliú faoi na critéir a leanas:

Cónaitheacht agus Náisiúntacht:

  • Caithfidh gur náisiúnach Éireannach, AE, LEE, na Ríocht Aontaithe, nó na hEilvéise thú nó caithfidh cead sonrach a bheith agat chun fanacht sa Stát. Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go raibh gnáthchónaí in Éirinn nó san AE ort ar feadh trí bliana sa tréimhse cúig bliana anuas. Má bhí cónaí ort lasmuigh den Stát don tréimhse seo ach má bhí cónaí san AE, LEE, an Ríocht Aontaithe nó san Eilvéis ort, meastar gur mac léinn teagaisc thú, agus ba ghnách go mbeifeá incháilithe chun an chuid de dheontas a íocann as táillí an chúrsa a fháil, dá bharr. Mar gheall go bhfuil athiarratas á dhéanamh agat ar chúrsa staidéir Iar-Ardteistiméireachta, áfach, (agus ní sholáthraíonn SUSI cistiú do tháillí cúrsa ar chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta, i.e. ní sholáthraítear cistiú ar chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ach do chothú amháin), ní cháileofar thú d’aon chistiú ó SUSI.

Cúrsa:

  • Ní mór go bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh i d’oideachas (do leibhéal ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a mhéadú). Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa. Tuilleadh faisnéise

Ioncam:

  • Braitheann an duine/na daoine a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn d’ioncam á ríomh ar cén aicme iarratasóra atá ionat, cleithiúnach, cleithiúnach aibí nó neamhspleách.  Tabhair faoi deara, le do thoil, déanfar iarratais iarratasóirí a dhéanann iarratas faoin aicme mhícheart a chealú agus beidh orthu iarratas a dhéanamh arís.
  • Ní mór go dtiocfaidh d’ioncam inríofa (ioncam a ríomhtar ar mhaithe le cuspóirí deontais) faoi na tairseacha sonraithe. Toisc a bheidh san ioncam seo lena dheimhniú cén saghas cistithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh faisnéise

Tréimhsí uasta de chúnamh deontais:

Níl cistiú ar fáil ach do mhic léinn ar leibhéal Iar-Ardteistiméireachta ar feadh roinnt blianta agus braitheann sé ar an oideachas a cuireadh orthu roimhe seo. Tuilleadh faisnéise