Ioncam

I dtaobh na bliana acadúla 2021/2022, déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn ollioncaim ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020

Na daoine a n-áireofar a n-ioncam, beidh sin ag brath ar an aicme iarratasóra ina bhfuil tú. Beidh ceann amháin den dá chatagóir seo a leanas i gceist;

 • Mac Léinn Cleithiúnach / Mac Léinn Cleithiúnach Aibí: déanfar measúnú ort ar bhonn d’ioncaim féin agus ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóirí dlíthiúla.
 • Mac Léinn Neamhspleách: déanfar measúnú ort ar bhonn d’ioncaim féin agus ioncam do chéile/do pháirtnéara shibhialta/do chomháitritheora.

Ollioncam

Áirítear le hollioncam, ioncam roimh aon asbhaintí le haghaidh ÍMAT, cáin ioncaim agus cánacha eile, ÁSPC, tobhaigh ioncaim srl., agus áirítear leis freisin ioncam a dtagraítear dó mar “shaor ó cháin”, “tar éis cáin a íoc”, “faoi dhliteanas cánach” nó “díolmhaithe ó cháin”.

Mura bhfuil tú cinnte cé acu ar cheart nó nár cheart ioncam áirithe a chur san áireamh i d’iarratas, ba chóir duit sonraí faoin ioncam sin a sholáthar san fhoirm iarratais.

D’fhéadfadh go bhfaigheadh SUSI sonraí ó na Coimisinéirí Ioncaim agus ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar chúnamh le measúnú agus próiseáil d’iarratais ar dheontas. Tar éis don mheasúnú tosaigh ar d’iarratas a bheith tugtha chun críche, d’fhéadfadh go n-iarrfaí ort fianaise i leith d’ioncaim dhearbhaithe a sheoladh chuig SUSI i bhfoirm cáipéisí.

Ioncam Ináirithe

Seo an cion de d’ollioncam a ndéanfaidh SUSI breithniú air agus é ag iarraidh incháilitheacht le haghaidh deontas a ríomh. Deimhneoidh d’ioncam ináirithe cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe chun maoiniú a fháil ó SUSI agus más ea, cén saghas maoinithe a d’fhéadfá a fháil. Féach ar na naisc thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi thairseacha ioncaim agus rátaí deontais.

Eolas faoi Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais le haghaidh Mhic Léinn Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

Eolas faoi Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais le haghaidh Mac Léinn Fochéime

Eolas faoi Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais le haghaidh Mac Léinn Iarchéime

Eolas faoi Thairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais le haghaidh Mac Léinn atá ag Staidéar Lasmuigh den Stát

Foinsí Ioncaim

Is ionann an t-ioncam a chuirfear san áireamh agus ioncam a thuilltear laistigh agus lasmuigh den Stát, lena n-áirítear ioncam faoi na ceannteidil seo a leanas (ach gan a bheith teoranta leo sin):

 • Ioncam ó fhostaíocht (sochair chomhchineáil agus stiúrthóireachtaí san áireamh)
 • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh (lena n-áirítear an pinsean stáit leasa shóisialaigh)
 • Íocaíochtaí ó ranna rialtais nó gníomhaireachtaí stáit eile
 • Féinfhostaíocht nó feirmeoireacht
 • Ioncam cíosa nó ioncam eile ó thalamh nó réadmhaoin
 • Ioncam ó phinsin
 • Ioncam ó choigilteas, chuntais taisce agus infheistíochtaí
 • Ioncam ó shocruithe cothaithe
 • Íocaíochtaí cnapshuime ó scor agus iomarcaíocht
 • Ioncam ó shócmhainní nó cearta a dhiúscairt
 • Bronntanais agus oidhreacht (ní mór duit an tábla bronntanas/oidhreachta a chomhlánú)
 • Ioncam ó fhoinsí eile nach luaitear thuas

Neamhaird Ioncaim

Ní chuirtear na híocaíochtaí a leanas san áireamh agus ioncam ináirithe á ríomh.

 • Sochar Linbh
 • Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
 • Liúntas Míchumais (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Pinsean na nDall (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Íocaíochtaí Teaghlaigh Aontuismitheora (a ndéantar Tástáil Acmhainne orthu) (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir iad)
 • Íocaíocht Chaomhnóra
 • Liúntais Chúram Altramais agus Iarchúraim
 • Liúntas Cúraim sa Teaghais
 • Liúntas do Chúramóirí
 • Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn
 • Deontas do Mhic Léinn
 • Cúiteamh le haghaidh gortú phearsanta
 • Tacaíocht ó sheirbhísí Caranua
 • Scéim Sparánachta Tríú Leibhéal de chuid an Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Íocaíochtaí Riachtanas Eisceachtúil
 • Pacáiste Sochair Teaghlaigh
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
 • Liúntas Maireachtála Neamhspleách do Dhaoine Óga i gCúram Cónaithe
 • Liúntas Cuardaitheora Poist (Aistriú) (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Forlíonadh Ús Morgáiste
 • Forlíonadh Cíosa
 • Deontas um Chaomhnú Uisce
 • An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair
 • Deontas Tacaíochta do Chúramóirí (sa chás go n-íoctar é le daoine a bhfuil an Liúntas do Chúramóirí agus
  an Liúntas Cúraim sa Teaghais á bhfáil acu)
 • Íocaíocht Socruithe Sealadacha de chuid an Roinn Coimirce Sóisialaí (a dtugtar
  íocaíocht bhónas na Nollag go coitianta uirthi)
 • Liúntas Míchumais (sa chás go n-íoctar leis an iarratasóir é)
 • Scéim Cóiríochta Cíosa

Asbhaint agus Coigeartuithe Ioncaim

Teorainneacha Ioncaim Ináirithe/Asbhaint Incheadaithe

 • Méadaítear na teorainneacha ioncaim ináirithe chun an líon leanaí cleithiúnacha a chur san áireamh (an líon leanaí eile sa teaghlach a bhraitheann ar an iarratasóir agus/nó ar a dtuismitheoir(í)/a gcaomhnóir(í)/a gcéile, a bpáirtnéir sibhialta nó a gcomháitritheoir) i gcomhréir leis an Scéim Deontais do Mhic Léinn.
 • Is féidir na teorainneacha ioncaim ináirithe a choigeartú, chomh maith, chun daoine ábhartha (Duine eile, (leanbh cleithiúnach, tuismitheoir(í)/caomhnóir(í)) an iarratasóra, céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir an iarratasóra neamhspleách) sa teaghlach atá ag freastal ar chúrsa lánaimseartha staidéir sa bhreisoideachas nó san ardoideachas) a chur san áireamh i gcomhréir leis an Scéim Deontais do Mhic Léinn.
 • Is féidir asbhaint (uasmhéid € 4,500) a dhéanamh le haghaidh Tuilleamh Saoire tuillte lasmuigh den am téarma, ach laistigh den tréimhse thagartha (ie an bhliain roimhe sin) d’iarratasóir a bhí san oideachas agus a bhí fostaithe le linn na tréimhse tagartha (ie an bhliain roimhe sin)

Tá asbhaintí eile ar féidir a dhéanamh, mar seo a leanas:

(a) i ndáil le hioncam ón bhfostaíocht, costais a bhaineann leis an bhfostaíocht mar atá faofa ag na Coimisinéirí Ioncaim (íocaíochtaí le feiceáil ar do P21);

(b) ioncam ón bhfostaíocht ar tuilleamh saoire é lasmuigh de thréimhse an téarma, €4,500 ar a mhéid;

(c) íocaíochtaí cothabhála a dhéantar le céile scartha faoi shocrú ar féidir é a chur i bhfeidhm de réir dlí, mar atá faofa ag na Coimisinéirí Ioncaim (íocaíochtaí le feiceáil ar do P21);

(d) ranníocaíochtaí le scéimeanna pinsin agus pinsin nó táirgí scoir, íoctha sa tréimhse thagartha amháin, laistigh de na teorainneacha atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim (íocaíochtaí le feiceáil ar do P21); agus

(e) íocaíochtaí ragoibre a tuilleadh sa tréimhse ábhartha (2018) nach íocaíochtaí tréimhsiúla iad.

D’fhéadfadh go mbeimis in ann méideanna na n-íocaíochtaí thuas a dhearbhú go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim thar do cheann, ach iarrfaimid fianaise dhoiciméadach uaitse más gá, mar shampla, duillíní pá nó litir ó d’fhostóir.