Mic Léinn atá ag Staidéar Lasmuigh den Stát

green_iconDeontas cothaithe amháin

Is é an Deontas Cothaithe an t-aon mhaoiniú atá ar fáil do Mhic Léinn Fhochéime incháilithe atá ag déanamh cúrsaí faofa lasmuigh de Stát na hÉireann. Níl an deontas táille ar fáil do mhic léinn atá ag staidéar lasmuigh den Stát. Maidir leo siúd atá ag staidéar lasmuigh den Stát, tabhair faoi deara go bhfuil an maoiniú deontais cothaithe ar fáil le haghaidh staidéir fhochéime amháin. An t-aon eisceacht air sin ná i gcás mic léinn a bhfuil cúrsaí iarchéime ar siúl acu i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart na hÉireann. Is féidir leat tuillleadh a léamh anseo faoi na ceithre institiúid fhaofa inar féidir staidéar iarchéime a dhéanamh.

Ní mór duit na critéir seo a leanas a chomhlíonadh chun a bheith incháilithe le haghaidh deontais:

Náisiúntacht agus Cónaitheacht:

  • Ní mór duit a bheith i do náisiúnach de chuid na hÉireann, an Aontais Eorpaigh, an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch nó na hEilvéise, nó ní mór duit cead ar leith a bheith agat fanacht sa Stát. Tuilleadh eolais
  • Ní mór gur in Éirinn, san Aontas Eorpach, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó san Eilvéis a bhí gnáthchónaí ort ar feadh trí cinn de na cúig bliana deireanacha. Má bhí cónaí ort lasmuigh den Stát, d’fhéadfadh sin tionchar a bheith aige ar an gcineál maoinithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh eolais

Cúrsa:

  • Ní foláir go mbeadh dul chun cinn á dhéanamh agat maidir le do chuid oideachais (go mbeadh do leibhéal ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) ag dul in airde). Tuilleadh eolais
  • Is gá duit a bheith ag freastal ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa. Tuilleadh eolais

Ioncam:

  • Na daoine a áireofar i ríomh d’ioncaim chun críocha an deontais, braithfidh sin ar an aicme iarratasóra atá ionat, is é sin, iarratasóir cleithiúnach nó neamhspleách.  Tabhair do d’aire go gcuirfear ar ceal iarratais aon iarratasóirí a chuireann isteach ar dheontas faoin aicme mhícheart, agus go mbeidh orthu siúd iarratas eile a dhéanamh.
  • Ní foláir go mbeadh d’ioncam ináirithe (an t-ioncam arna ríomh chun críocha an deontais) laistigh de na tairseacha atá sonraithe. Cuirfear an t-ioncam sin san áireamh nuair a bheifear ag iarraidh teacht ar chinneadh faoin gcineál maoinithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh eolais

Uastréimhsí cúnaimh deontais:

  • Níl maoiniú ar fáil do mhic léinn ar na leibhéil Fhochéime agus Iarchéime ach amháin ar feadh roinnt áirithe blianta agus braitheann sin ar an oideachas atá faighte acu roimhe seo. Tuilleadh eolais

An t-eolas is déanaí ar Brexit

Beidh SUSI ag glacadh le hiarratais ar an ngnáthbhealach ó mhic léinn Éireannacha a bhfuil sé ar intinn acu tabhairt faoi chúrsaí faofa sa Ríocht Aontaithe, agus ó shaoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh agus de chuid na Breataine a bhfuil sé ar intinn acu staidéar a dhéanamh in Éirinn, toisc gur féidir leo leas a bhaint as deontais mic léinn fós má tá siad incháilithe ina leith.

Ní bheidh tionchar ag Brexit ar na deontais a bheidh ar fáil do mhic léinn incháilithe a bheidh ag tosú ar chúrsa sa bhliain acadúil 19/20.  Íocfaidh mic léinn ón mBreatain agus ó Thuaisceart Éireann, a bheidh ag staidéar i gcoláistí i bPoblacht na hÉireann, na táillí céanna a íocfaidh mic léinn Éireannacha fós.

Leanfaidh na socruithe deontais do mhic léinn a chuirfidh tús lena gcuid staidéir sa bhliain acadúil 19/20 fad a gcúrsa. 

Déanfar athbhreithniú ar na cúinsí do na mic léinn siúd a chuirfidh tús lena gcuid staidéir sa bhliain acadúil 20/21.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.