Aicme an Iarratasóra

Tá sé an-tábhacht gur fios cén aicme iarratasóra atá ionat nuair a dhéantar cinneadh ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do dheontas, ar cheart nó nár cheart duit iarratas a dhéanamh agus conas ar cheart duit iarratas a dhéanamh, agus ioncam cén duine a chuirtear san áireamh nuair a fhaightear rochtain ar d’iarratas ar chistiú.

Tugann Aicme Iarratasóra Mac Léinn faoi chuimsiú dhá chatagóir;

 • Neamhspleách
 • Spleách

Más Mac Léinn Neamhspleách thú:

Ní mór duit bheith 23 bliain d’aois nó níos sine an 1 Eanáir sa bhliain ina ndéanann tú breisoideachas nó ardoideachas a iontráil/a athiontráil.

Ní mór go raibh tú ag maireachtáil go neamhspleách ó do thuismitheoirí/chaomhnóirí dlíthiúla ó Dheireadh Fómhair na bliana sular iontráil/athiontráil tú i mbreisoideachas nó in ardoideachas agus beidh ort fianaise a sholáthar ina thaobh seo.

Ní mór go mbíonn an cháipéisíocht riachtanach a nglactar léi mar fhianaise i leith maireachtáil neamhspleách;

 • ón mbliain sular iontráladh/athiontráladh cúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais agus ní mór nach mbíonn sí dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair na bliana sin, agus
 • ón mbliain ina n-iontráiltear/ina n-athiontráiltear cúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais.

Sampla 1: An chéad phointe iontrála/athiontrála isteach i mbreisoideachas/ardoideachas in 2016/2017: Cáipéisí atá nach bhfuil dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair 2015 agus cáipéisí atá dátaithe ón mbliain reatha 2016.

Sampla 2: An chéad phointe iontrála/athiontrála isteach i mbreisoideachas/ardoideachas in 2013/2014: Cáipéisí ón mbliain 2012 agus nach bhfuil dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair 2012 agus cáipéisí atá dátaithe ón mbliain féin inar iontráil tú do chúrsa (i.e. an bhliain 2013 sa sampla seo).

Is ionann an cháipéisíocht a nglactar léi mar fhianaise i leith maireachtáil neamhspleách agus aon cheann díobh seo a leanas;

 • Litir ina ndeimhnítear go bhfuil an seoladh seo cláraithe leis an BTCP (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha)
 • Comhaontú Léasa Údaráis Áitiúil, mar shampla, faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. (SCC)
 • Litir ina ndeimhnítear go bhfuil forlíonadh cíosa nó morgáiste á fháil
 • Cáipéisíocht oifigiúil a seoladh sa phost chugat ag an seoladh seo agus a bhaineann le do chónaitheacht ann, mar shampla, litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí a dheimhníonn Liúntas Cíosa. (ní ghlacaimid le ráitis bhainc amháin don chuspóir seo).
 • Bille fóntais i d’ainm féin nó má tá na billí fóntais sa teaghlach in ainm do chéile, iarrtar ort do dheimhniú pósta a sholáthar leis an mbille fóntais. Seo a leanas samplaí de bhillí fóntais;
  • guthán líne thalún (ní ghlacaimid le billí guthán póca),
  • leathanbhanda seasta,
  • gás,
  • leictreachas,
  • bille teilifís chábla/satailíte.

Déanfar measúnú ort, mar Mhac Léinn Neamhspleách, faoi d’ioncam féin agus faoi ioncam do chéile, pháirtnéara shibhialta nó do chomháitritheora nuair a dheimhnítear d’incháilitheacht do chistiú.

Murar féidir leat aon cheann de na cáipéisí thuas a sholáthar chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú don bhliain sula ndearna tú breisoideachas nó ardoideachas a iontráil den chéad uair/a athiontráil agus an bhliain reatha iontrála/athiontrála (2015) isteach i mbreisoideachas nó ardoideachas, ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar Mhac Léinn Neamhspleách agus ní mór duit, ar an ábhar sin, iarratas a dhéanamh mar Mhac Léinn Spleách.

Mar Mhac Léinn Spleách, tiocfaidh tú faoi chuimsiú ceann amháin de dhá chatagóir;

 • Aibí Neamhspleách
  • Níos sine ná 23 bliain d’aois an 1 Eanáir sa bhliain ina ndéanann tú breisoideachas nó ardoideachas a iontráil den chéad uair
 • Spleách
  • Níos óige ná 23 bliain d’aois an 1 Eanáir sa bhliain ina ndéanann tú breisoideachas nó ardoideachas a iontráil den chéad

Má bhí tú níos sine ná 23 bliain d’aois an 1 Eanáir 2016, agus má tá tú fós i do chónaí le do thuismitheoirí (nó mura féidir leat aon cheann den fhianaise cháipéisíochta a liostaítear thuas a sholáthar chun tacú le cónaitheacht neamhspleách), aicmeofar thú mar Mhac Léinn Spleách Aibí. Ní mór duit an fhaisnéis faoi do thuismitheoir(í) nó faoi do chaomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar an bhfaisnéis fút féin nuair a chomhlánaíonn tú d’iarratas agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheora/thuismitheoirí/do chaomhnóra dhlíthiúil/do chaomhnóirí dlíthiúla nuair a dhéantar measúnú ort i dtaobh cistiú deontais.

Má bhí tú faoi bhun 23 bliain d’aois an 1 Eanáir 2016, aicmítear thú go huathoibríoch mar Mhac Léinn Spleách. Ciallaíonn seo nach mór duit an fhaisnéis faoi do thuismitheoir(í) nó faoi do chaomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar an bhfaisnéis fút féin nuair a chomhlánaíonn tú d’iarratas agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheora/thuismitheoirí/do chaomhnóra dhlíthiúil/do chaomhnóirí dlíthiúla nuair a dhéantar measúnú ort i dtaobh cistiú deontais.

Nóta; Faoi chúinsí áirithe, b’fhéidir nach gcuirfear san áireamh ioncam do thuismitheora/thuismitheoirí/do chaomhnóra dhlíthiúil/do chaomhnóirí dlíthiúla. Chun teacht ar a thuilleadh faisnéise ar an cúinsí seo cliceáil anseo, le do thoil.

Athaicmiú

Féadtar d’aicme iarratasóra a athaicmiú ó iarratasóir spleách go dtí iarratasóir neamhspleách faoi na cúinsí a leanas;

 • Ar aistriú ó Bhreisoideachas (cúrsa IAT) go dtí Ardoideachas (cúrsa fochéime)
 • Ar athiontráil i ndiaidh sos trí bliana a ghlacadh ó staidéar a dhéanamh. (a chiallaíonn nár fhreastail tú ar chúrsa a leanann mórdhámhachtain as ar leibhéil 1-10 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (an CNC) ar feadh 3 bliana iomlána)

Sa dá cheann de na cúinsí thuas, áfach, ní mór duit leanúint leis na critéir a chomhlíonadh – a bheith níos sine ná 23 bliain d’aois an 23 Eanáir sa bhliain ina ndearna tú cúrsa faofa breisoideachais nó ardoideachais a iontráil den chéad uair/a athiontráil go n-aicmeofar thú mar mhac léinn neamhspleách.

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.