Aicme an Iarratasóra

Is ríthábhachtach fios a bheith agat cén aicme iarratasóra atá ionat nuair atá tú ag iarraidh cinneadh á dhéanamh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe le haghaidh deontais, ar cheart nó nár cheart duit iarratas a dhéanamh, conas iarratas a dhéanamh, agus cén duine a gcuirfear a ioncam san áireamh nuair a bheidh d’iarratas ar mhaoiniú á mheas.

Tá dhá chatagóir ag baint le hAicme Iarratasóra an mhic léinn;

 • Neamhspleách
 • Cleithiúnach

Más Mac Léinn Neamhspleách tú:

Ní mór duit a bheith 23 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Eanáir sa bhliain a dtosaíonn/a n-atosaíonn tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair.

Caithfidh tú a bheith ag maireachtáil go neamhspleách ó do thuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla ó Dheireadh Fómhair na bliana sular thosaigh/atosaigh tú den chéad uair sa bhreisoideachas nó san ardoideachas, agus beidh ort fianaise a sholáthar ina thaobh sin.

Is gá go mbainfeadh na cáipéisí a theastaíonn lena chruthú go bhfuil tú ag maireachtáil go neamhspleách leis na blianta seo a leanas;

 • an bhliain roimh chúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais a thosú/a atosú agus gan é sin a bheith níos déanaí ná Deireadh Fómhair na bliana sin, agus
 • an bhliain ar thosaigh/atosaigh tú i gcúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais.

Sampla 1: An chéad phointe tosaithe/atosaithe sa bhreisoideachas/san ardoideachas in 2020/2021: Doiciméid ó 2019, arna ndátú tráth nach déanaí ná Deireadh Fómhair 2019, agus doiciméid arna ndátú ón mbliain reatha 2020 roimh dháta tosaigh an chúrsa.

Sampla 2: An chéad phointe tosaithe/atosaithe sa bhreisoideachas/san ardoideachas in 2017/2018: Cáipéisí ó 2016, arna ndátú tráth nach déanaí ná Deireadh Fómhair 2016, agus cáipéisí arna ndátú ón mbliain iarbhír a thosaigh tú ar do chúrsa roimh dháta tosaigh an chúrsa (i.e. an bhliain 2017 sa sampla seo)

Glacfar le haon cheann de na cáipéisí seo a leanas mar fhianaise i dtaobh maireachtála neamhspleáiche;

 • Litir ina ndeimhnítear go bhfuil an seoladh seo cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PTRB);
 • Comhaontú léasa Údaráis Áitiúil nó litir ina dheimhnítear go bhfuil réadmhaoin ar cíos agat faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) nó aon Scéim/Socrú Tithíochta Rialtais. Ní ghlacfar le Comhaontú Léasa i dtaca le Tithíocht Phríobháideach;
 • Litir ar pháipéar ceannteidil ó Ghníomhaireacht Cíosa ina dhearbhaítear do thionóntacht;
 • Litir ina dheimhnítear go bhfuil Liúntas Cíosa, Forlíonadh Ús Morgáiste nó Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) á fháil agat, agus cá fhad atá na híocaíochtaí sin á bhfáil agat;
 • Bille fóntais i d’ainm féin, mar shampla; bille gutháin líne talún (ní ghlacaimid le billí fón póca), leathanbhanda seasta, bille gáis, leictreachais, bille teilifíse cábla/satailíte/bille teas tí/bille dramhaíola/Ráitis Mhorgáiste/litreacha faoi Cháin Mhaoine. Má tá billí fóntais do theaghlaigh in ainm do chéile, ní mór duit do dheimhniú pósta a sholáthar i dteannta an bhille fóntais (más in aontíos atá sibh, glacfaimid le billí fóntais in ainm do pháirtnéara a chlúdaíonn an tréimhse ábhartha, mar aon le comhfhreagras, e.g. ráiteas bainc/P21, a eisíodh chuig an iarratasóir ag an seoladh céanna agus a chlúdaíonn an tréimhse ábhartha); agus/nó
 • Cáipéis oifigiúil a seoladh chugat tríd an bpost ag an seoladh seo, a bhfuil baint aici le tusa a bheith i do chónaí ann. Mar shampla, litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí ina dheimhnítear Liúntas Cíosa ag an seoladh sin nó litir ó aon Roinn Rialtas ina dheimhnítear go bhfuil cónaí ort go neamhspleách ó do thuismitheoirí. Tabhair do d’aire nach nglacaimid le ráitis bhainc amháin chuige seo.

Déanfar measúnú ort, mar Mhac Léinn Neamhspleách, faoi d’ioncam féin agus faoi ioncam do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó an duine a bhfuil tú in aontíos leis/léi, nuair a bheifear ag iarraidh d’incháilitheacht le haghaidh maoiniú a mheas

Murar féidir leat aon cheann de na cáipéisí thuas a sholáthar chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú don bhliain sular thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair agus don bhliain iarbhír ar thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas, ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar Mhac Léinn Neamhspleách agus ní mór duit, ar an ábhar sin, iarratas a dhéanamh mar Mhac Léinn Cleithiúnach.

 

Mar Mhac Léinn Cleithiúnach, d’fhéadfá a bheith in aon cheann den dá chatagóir seo a leanas;

 • Cleithiúnach Aibí
  • Níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain ar thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair
 • Cleithiúnach
  • Níos óige ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain ar thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair

Má bhí tú níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2020, agus tú fós i do chónaí le do thuismitheoirí (nó níl tú in ann aon chuid den fhianaise dhoiciméadach arna liostú thuas a sholáthar chun maireachtáil neamhspleách a chruthú), déanfar thú a aicmiú mar Mhac Léinn Cleithiúnach Aibí. Ní mór duit faisnéis do thuismitheoir(í)/chaomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar d’fhaisnéis féin, agus d’iarratas á chomhlánú agat, agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra/chaomhnóirí dhlíthiúil/dlíthiúla nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ort chun críche maoiniú deontais.

Má bhí tú faoi bhun 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2020, déanfar thú a aicmiú go huathoibríoch mar Mhac Léinn Cleithiúnach. Ciallaíonn sin nach mór duit faisnéis i dtaca le do thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar d’fhaisnéis féin, agus d’iarratas á chomhlánú agat, agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra/chaomhnóirí dhlíthiúil/dlíthiúla nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ort chun críche maoiniú deontais.

Nóta; I gcásanna áirithe, b’fhéidir nach gcuirfí ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra dhlíthiúil/caomhnóirí dlíthiúla san áireamh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cásanna sin, cliceáil anseo.

Athaicmiú

D’fhéadfadh go ndéanfaí d’aicme iarratasóra a athaicmiú ó iarratasóir cleithiúnach go hiarratasóir neamhspleách sna cásanna seo a leanas;

 • Ar aistriú ón mBreisoideachas (cúrsa PLC) chuig an Ardoideachas (cúrsa fochéime)
 • Ar atosú staidéir i ndiaidh shos trí bliana ón staidéar. (rud a chiallaíonn nár fhreastail tú ar chúrsa a bhfuil mórdhámhachtain mar thoradh air ag leibhéil 1-10 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) ar feadh 3 bliana san iomlán)

Sa dá chás thuas, áfach, ní mór duit fós na critéir a chomhlíonadh de bheith níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain a dtosaíonn/a n-atosaíonn tú ar chúrsa faofa breisoideachais nó ardoideachais den chéad uair agus ní mór duit a bheith in ann an fhianaise dhoiciméadach a liostaítear thuas chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú a chur ar fáil chun go ndéanfaí thú a aicmiú mar mhac léinn neamhspleách.

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.