Gluais A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Stair AcadúilChun a bheith incháilithe do dheontas, aon chúrsa Breisoideachais nó Ardoideachais ar ar fhreastail an t-iarratasóir (is cuma cé acu ar críochnaíodh nó nár críochnaíodh é agus/nó ar baineadh cáilíocht amach nó nár baineadh).
Clár Teicneora LuathaitheCúrsa, a chuirtear ar fáil trí hInstitiúidí Teicneolaíochta, a thógann ocht mí dhéag le déanamh, agus cuid de mar shocrúchán oibre. Tá mic léinn ar chúrsaí mar sin, atá cáilithe le haghaidh Deontais Chothaithe, neamhcháilithe chun íocaíochtaí mar sin a fháil fad is atá siad ar shocrúchán oibre íoctha.
Costais AischurthaAgus 'ioncam ináirithe' le haghaidh duine fhéinfhostaithe á ríomh, is 'costais aischurtha' iad asbhaintí áirithe, de réir ríomhanna an Choimisinéir Ioncaim i.e. liúntais dímheasa agus cánach caipitil, íocaíochtaí léasa airgeadais, pá a íoctar le páistí spleácha, etc.
Ráta Cóngarach/NeamhchóngarachÍoctar an ''ráta cóngarach' den Deontas Cothaithe i gcás mac léinn a bhfuil a ngnátháit chónaithe níos lú 30km ón institiúid fhaofa ar a bhfuil sé nó sí ag freastal agus, os a choinne sin, íoctar an ráta neamhchóngarach leo siúd a bhfuil a ngnátháit chónaithe 30 km nó níos mó óna n-institiúid fhaofa.
AchomhaircMá tá mac léinn míshásta leis an gcinneadh, is féidir leis nó léi achomharc foirmiúil SUSI a chur isteach.Foirm Achomhairc maidir le do Chinneadh Deontais. Mmá theipeann ar an achomharc sin agus má tá an mac léinn fós míshásta leis an gcinneadh, is féidir achomharc breise a dhéanamh leis an mBord Achomhairc um Dheontais Mhic Léinn.
Aicme IarratasóraTá dhá haicme iarratasóra ann, is iad sin Mac Léinn Cleithiúnach (féach freisin ar 'Mac Léinn Cleithiúnach Aibí') agus Mac Léinn Neamhspleách. Déantar aicme iarratasóra a shainmhíniú ag an gcéad phointe iontrála ar chúrsa faofa i ndiaidh na hardteiste nó ar chúrsa ardoideachais faofa, nó ag an bpointe athiontrála ar chúrsa faofa den sórt sin, agus cloífear leis an aicme ar feadh an tréimhse staidéir. Is féidir athbhreithniú a dhéanamh ar shainmhíniú aicme iarratasóra le bogadh ar aghaidh ó bhreisoideachas go hardoideachas nó le hathiontráil san oideachas tar éis sos a mhair ar a laghad 3 bliana. Aicme Iarratasóra
Foirm IarrataisFoirm Iarratais ar Dheontas Mic Léinn.
Cúrsa FaofaIs Cúrsa Faofa é ceann atá ag teacht leis na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, is é sin cúrsa atá lán-aimseartha, as a dtiocfaidh mórcháiliúchán oideachais agus oiliúna atá ag teacht leis an CNC nó a chomhionann, srl.
Institiúid FhaofaTá 'na hInstitiúidí Faofa' go léir laistigh den Stáit leagtha amach sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn. Chun bheith aitheanta mar Institiúid Fhaofa lasmuigh den Stáit, tá ar an institiúid bheith lonnaithe i mBallstáit eile den AE, bheith ag fáil airgid athfhilltigh ó chistí poiblí agus ag cur cúrsaí ar fáil a mhaireann ar a laghad tréimhse dhá bhliana (is eisceachtaí iad ceithre hinstitiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann áit a bhfuil cúrsaí áirithe iarchéime ar cúrsaí aon-bhliana amháin iad aitheanta) as a dtiocfaidh mórcháiliúchán oideachais agus oiliúna atá comhchosúil dóibh siúd faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC).
B
An Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA)Féach (BTEA) thíos.
Íocaíocht PhreabthaTarlaíonn 'Íocaíocht Phreabtha' nuair atá íocaíocht deontais chothaithe le teacht ach, ar chúiseanna éagsúla, ní shroicheann sí cuntas bainc an mhic léinn agus déanann sé 'preabadh' ar ais go cuntas bainc SUSI. Is ionann an chúis is mó le híocaíochtaí 'ag preabadh' mar sin agus sonraí bainc míchearta a chur isteach. Beidh An Rannóg Íocaíochtaí de chuid SUSI ar an eolas maidir le tarluithe mar sin agus beifear i dteagmháil leis na hiarratasóirí a mbaineann sé leo chun teacht ar réiteach.
Sos sa Tréimhse StaidéirTréimhse sosa a mhair ar a laghad cúig bliana ar fad ó thosaigh an t-iarratasóir, ach níor chríochnaigh, ar chúrsa staidéir breisoideachais nó ardoideachais agus nuair nach bhfuil ar an mac léinn tréimhse staidéir a athdhéanamh i gcásanna mar sin.
BTEA (An Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas)Is scéim oideachais é BTEA do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh áirithe atá ag iarraidh cúrsa oideachais lán-aimseartha dara nó tríú léibhéal a bhaint amach. Chun a bheith incháilithe do dheontas, níl mic léinn atá ag fáil íocaíocht BTEA cáilithe i gcomhair deontais chothaithe.
SparántachtMeastar go bhfuil mac léinn neamh-incháilithe le haghaidh deontais má tá sparántacht á fáil aige nó aici cheana féin, ach amháin in imthosca eisceachtúla, ó chistí poiblí sa Stáit, nó in aon Bhallstáit, i dtaobh an chúrsa fhaofa ar a bhfuil an mac léinn ag freastal.
C
CAO (An Lár-Oifig Iontrála)Próiseálann an Lár-Oifig Iontrála iarratais le haghaidh cúrsaí fochéime in Institiúidí um Ard-Oideachas laistigh den Stát. Féach ar www.cao.ie.
CDA/CDI (Liúntas do Chleithiúnaí Linbh/Méadú i Leith Chleithiúnaí Linbh)Is méadú é CDA/CDI ar íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh, ar bhonn linbh chleithiúnaigh, laistigh den aonad teaghlaigh.
CDETB (Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath)Is é CDETB an t-aon údarás cáiliúcháin in Éirinn, agus faoi sin is é SUSI an t-aonad cáiliúcháin tiomnaithe.
An Lár-Oifig Iontrála (CAO)Féach 'CAO'.
Athrú ar ChúinsíIs féidir athbhreithniú a dhéanamh ar iarratas nuair a tharlaíonn Athrú ar Chuinsí go buan, a thiteann amach ag an 1 Eanáir tar éis 'bliana tagartha', agus ó sin agus atá ina chúis le laghdú ar ioncam teaghlaigh an iarratasóra, ar bhonn an ioncam teaghlaigh reatha iomlán d'fhonn ráta deontais níos buntáistí a bhronnadh ar an iarratasóir.
AicmeTagraíonn sé d'Aicme Iarratasóra (féach thuas).
D
DARE (Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas)Is scéim iontrálacha coláiste agus ollscoile é DARE a thairgeann áiteanna trí phointe laghdaithe do lucht fágála scoile faoi mhíchumas. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar www.accesscollege.ie/dare.
Sonraí a RoinntAn tsaoráid a ligeann do rochtain dhíreach ar shonraí pearsanta iomchuí atá ag gníomhaireachtaí rialtais eile, m. sh. An Roinn Coimirce Sóisialaí, na Coimisiúin Ioncaim, srl.
Foirm DhearbhaitheNí mór síniú an iarratasóra a bheith ar an ráiteas/bhfoirm, mar aon le síniú ó thuismitheoir nó tuismitheoirí/caomhnóir dlíthiúil, céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir atá ainmnithe ar an bhfoirm iarratais, de réir mar is cuí, ag dearbhú go bhfuil an t-eolas agus an cháipéisíocht go léir atá curtha ar fáil iomlán agus cruinn.
An Roinn Dlí agus Cirt (DJ)Féach ar 'DJ' thíos.
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DEPER)Féach 'DEPER' thíos.
Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP)Féach 'DSP' thíos.
Leanaí CleithiúnachaLíon na bpáistí eile sa teaghlach atá cleithiúnach ar an iarratasóir agus/nó a dtuismitheoir nó a dtuismitheoirí/caomhnóir dlithiúil, céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir, de réir mar is cuí.
Mac Léinn CleithiúnachMaidir le ‘hAicme an Iarratasóra’, mac léinn a bhí faoi bhun 23 bliana ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh sé nó sí ar chúrsa faofa, atá 'cleithiúnach' ar a t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir dlíthiúil. Féach freisin 'Mac Léinn Cleithiúnach Aibí' thíos.
Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE)Féach 'DARE' thuas.
Tábla faoi Dhiúscairt Sócmhainní agus CeartTábla ag léiriú briseadh síos ar dhiúscairt shócmhainní (cé acu brábús nó caillteanas a thit amach).
DJ (An Roinn Dlí agus Cirt )Chun a bheith incháilithe do dheontas, go háirithe maidir le náisiúntacht, féach www.justice.ie.
Fianaise DhoiciméadachDoiciméid a d'fhéadfaí a thaispeáint chun eolas áirithe leagtha amach san fhoirm iarratais a chruthú.
DPER (An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe)Féách www.per.gov.ie.
(DSP) An Roinn Coimirce SóisialaíFéach www.welfare.ie.
E
EFT (Ríomhaistriú Airgid)Is é EFT an modh íocaíochta chun na híocaíochtaí deontais cothaithe a chur go díreach isteach i gcuntas bainc/comhair creidmheasa an iarratasóra.
Ríomhaistriú Airgid (RA)Féach 'EFT' thuas.
Íocaíochtaí Incháilithe don Ráta SpeisialtaMá tá iarratasóir, nó tuismitheoir nó tuismitheoirí/caomhnóir dlithiúil, céile nó páirtnéir sibhialta an iarratasóra, de réir mar is cuí, ag fáil 'Íocaíocht Incháilithe', d'fhéadfadh go mbeadh sé nó sí incháilithe do 'Ráta Speisialta' an deontais má tá an t-ioncam ináirithe atá aige nó aici laistigh den tairseach ioncaim iomchuí. Cliceáil anseo chun teacht ar liosta 'íocaíochtaí incáilithe’.
Critéir IncháilitheachtaSraith riachtanas atá de dhíth ag an iarratasóir chun bheith incáilithe chun maoiniú deontais a fháil.
Tréimhse Staidéir ComhionannDa mba rud é gur fhreastail mac léinn ar chúrsa staidéir ach nár chríochnaigh sé nó sí é, beidh air nó uirthi tréimhse choibhéiseach staidéir a dhéanamh ag léibhéal leagtha síos sula mbeidh sé nó sí incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú deontais.
Bliain Erasmus Seasann Erasmus don Chlár Gníomhaíochta um Shoghluaisteacht Mac Léinn Ollscoile agus is clár malartaithe mac léinn an AE é.
CoimhthíosI gcásanna ina bhfuil iarratasóir, a measadh a bheith 'cleithiúnach', is é sin, faoi bhun 23 bliana d'aois ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh sé nó sí ar chúrsa faofa, coimhthithe óna t(h)uismitheoir(í) nóónaa c(h)aomhnóir dlíthiúil.
Ballstáit AE/LEE/An Eilbhéis (Ballstáit an Aontais Eorpaigh/an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch)Caithfidh an t-iarratasóir bheith ina b(h)all den AE, EEA, nó ina (h)Eilbhéiseach, nó ina (h)áitritheoir in Éirinn le cead fanachta áirithe, chun bheith cáilithe le haghaidh maoinithe deontas.
Imthosca EisceachtúlaMaidir le dul chun cinn, fáthanna nach gceanglófaí ar iarratasóir tréimhse choibhéiseach staidéir a chur i gcrích, e.g. go raibh air nó uirthi éirí as cúrsa mar gheall ar thosca deimhnithe míochaine.
Íocaíocht Riachtanas EisceachtúilÍocaíocht aonarach ón Roinn Coimirce Sóisialaí faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach, chun cabhrú le caiteachas bunriachtanach aon uaire, e.g. costais sochraide, a ghlanadh. Ní chuirtear íocaíochtaí dá leithéid san áireamh nuair atáthar ag ríomh ioncaim ináirithe iarratasóra.
F
Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT)Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin is ea an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh atá ar fáil d'fhostaithe a bhfuil leanaí acu. Tugann sé breis tacaíochta airgeadais do dhaoine atá ar phá íseal. Íocaíocht intofa is ea an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh don Ráta Speisialta.
Glacadh Le Cúrsa Deiridh (GCD)Féach ar GCD (Glacadh Le Cúrsa Deiridh)
Cúnamh Feirme'Íocaíocht Intofa' is ea Cúnamh Feirme don 'Ráta Speisialta' Deontais Cothabhála.
GCD (Glacadh Le Cúrsa Deiridh)Ní mór do gach mac léinn nár iontráil tríd an LOI Foirm um Ghlacadh Le Cúrsa Deiridh a chomhlánú ar líne, lena sainaithneofar coláiste agus cúrsa roghnaithe an iarratasóra.
Deontas TáilleTá an Deontas Táille déanta suas de thrí ghné:
a) Gné an táille teagaisc – deontas a chlúdaíonn na táillí teagaisc a bhaineann le cúrsa an iarratasóra nuair nach nglantar na táillí faoin Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce (FFU)
b) Gné na Ranníocaíochta Mic Léinn – deontas a chlúdaíonn muirear ranníocaíocht an mhic léinn atá iníoctha nuair a cháilíonn mac léinn do tháillí teagaisc saor in aisce faoin Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce.
c) Gné an Turais Allamuigh– deontas a chlúdaíonn costais shonracha a tabhaíodh ar thuras éigeantach allamuigh atá mar chuid de chúrsa iarratasóra.
FFI (An Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce)Costas táillí teagaisc iarratasóra a íocann an Roinn Oideachais & Scileanna áit a sásaíonn an t-iarratasóir critéir áirithe cónaitheachta, náisiúntachta agus incháilitheacht cúrsa.
Turas Allamuigh (Éigeantach)Féadtar éileamh ar mhic léinn áirithe, mar chuid dá gcúrsa staidéir, páirt a ghlacadh i 'dTuras Allamuigh Éigeantach' agus féadtar an costas, nó cuid de, a ghlanadh in eilimint an 'Turais Allamuigh' den Deontas Táille, más infheidhme. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.
Glacadh Le Cúrsa Deiridh (GCD)Féach ar GCD (Glacadh Le Cúrsa Deiridh).
Cúnamh AirgeadaisTaobh amuigh d'eisceachtaí suntasacha, ní mheastar go bhfuil mac léinn intofa do mhaoiniú deontais má tá sé nó sí ag fáil deontais, scoláireachta, duaise, liúntais, sparánachta nó dámhachtana as cistí poiblí sa Stát, nó i mBallstát ar bith, i leith an chúrsa fhaofa atá á ghlacadh.
Céad phointe iontrálaChun críocha incháilitheachta do dheontas, an dáta ar a bhfreastalaíonn iarratasóir den chéad uair ar aon chúrsa Breisoideachais nó Ardoideachais. Baintear leas as an téarma seo nuair atáthar ag cinneadh cén 'aicme' a meastar go bhfuil an t-iarratasóir inti, i.e. Cleithiúnach nó Neamhchleithiúnach.
An Tionscnamh um Tháillí Saor in Aisce (FFI)Féach ar ‘FFI’ thuas.
G
An Phríomh-Oifig ChlárúcháinFéach ar 'GRO' thíos.
Tábla Tabhartas agus OidhreachtaíTábla a léiríonn sochar a fuarthas ó thabhartas nó oidhreacht idir daoine lena mbaineann.
GRO (An Phríomh-Oifig Chlárúcháin)An stór lárnach náisiúnta i gcomhair taifead a bhaineann le breitheanna, póstaí, báis, etc.
OllioncamIoncam sula ndéantar asbhaintí ar bith do ÍMAT, cáin ioncaim nó cánacha eile, ÁSPC, tobhaigh ioncaim, etc, agus cuimsíonn sé chomh maith ioncam a luaitear leis go bhfuil sé ‘saor ó cháin’, ‘cáin íoctha’, ‘ní dhlitear cáin air’ nó ‘díolmhaithe ó cháin’.
H
HEAR (Bealach Rochtana ar Ardoideachas)Scéim iontrálacha ar choláiste agus ollscoil lena dtairgtear ionaid ar bhonn pointí laghdaithe, mar aon le tacaíocht bhreise coláiste, d'fhágálaithe scoile as cúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar www.accesscollege.ie/hear.
ÚAO (An tÚdarás um Ard-oideachais)An t-údarás in Éirinn ar a bhfuil freagracht as ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus coláistí tríú leibhéal eile a mhaoiniú. Féach ar www.hea.ie.
Bealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR)Féach ar 'HEAR’ thuas.
An tÚdarás um Ard-Oideachas (ÚAO)Féach ar ‘ÚAO’ thuas.
Tuilleamh SaoireAgus ‘ioncam ináirithe’ á ríomh, féadtar cion de thuilleamh mic léinn, i.e. ‘tuilleamh saoire’ (12 sheachtain Meitheamh-Lúnasa, 2 sheachtain um Cháisc agus 2 sheachtain um Nollaig), a bhaint as ioncam mic léinn a bhí in oideachas lánaimseartha i rith na tréimhse tagartha ach atá tar éis bheith i bhfostaíocht pháirtaimseartha, má dhéanann sé difríocht dhearfach do ráta ar bith deontais a bhronntar.
I
Asbhaintí IoncaimMá chomhlíonann iarratasóir na critéir incháilitheachta agus má tá sé nó sí cóngarach don teorainn ioncaim ináirithe don Ráta Speisialta den Deontas Cothaithe, d'fhéadfaí go ndéanfaí an 'Méadú i Leith Chleithiúnaí Linbh (CDI)' agus/nó 'Tuarastal Saoire' de chuid an iarratasóra (suas go dtí uasmhéid de €4,500. a asbhaint. Cliceáil anseo don rannán ar Ioncam Ioncam
Neamhaird Ioncaim Ní chuirfear roinnt íocaíochtaí san áireamh agus 'Ioncam Ináirithe' á ríomh. Féach anseo don mhír ar Ioncam Ioncam
Leibhéil/Tábla IoncaimNa tairseacha 'Ioncaim Ináirithe' atá socraithe a chinntíonn ráta an deontais a bhronnfar. Cliceáil anseo don rannán ar Ioncam Ioncam
Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC)Féach 'MDFC'.
MDFC (Méadú do Dhuine Fásta CáilitheIs méadú ar íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh é MDFC in aghaidh an chleithiúnaí aosaigh laistigh d'aonad teaghlaigh. Tá eolas breise ar fáil ag www.welfare.ie
Mac Léinn NeamhspleáchDe ghnáth, is mac léinn é seo a bhí níos sine ná 23 bliana d'aois ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh sé nó sí ar chúrsa faofa, agus nach raibh gnáthchónaí air nó uirthi lena t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir dlíthiúil ó Dheireadh Fómhair na bliana roimhe sin. Déanfar measúnú ar an mac léinn sin de réir a ioncaim nó a hioncam féin agus ioncam a c(h)éile/p(h)áirtnéara shibhialta/c(h)omháitritheora, cibé acu is infheidhme. Féach 'Aicme Iarratasóra'
J
K
L
Caomhnóir Dlíthiúil/Caomhnóirí DlíthiúlaAr mhaithe le deontais a mheasúnú, is duine é seo nó is daoine iad sin a measfar go bhfuil ról tuismitheora acu agus, i gcás Iarratasóra Chleithiúnaigh nó Iarratasóir Cleithiúnach Aibí, a gcuirfear a gcuid ioncaim san áireamh.
ReachtaíochtDéanfar incháilitheacht do dheontais mac léinn a mheasúnú faoin reachtaíocht seo a leanas; An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011, An Scéim Deontas Mac Léinn don bhliain ábhartha agus Na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn don bhliain ábhartha. Cliceáil anseo le cóip den reachtaíocht a fheiceáil.
CnapshuimAgus an t-ioncam ináirithe á ríomh, cuirtear cuid d'aon íocaíocht chnapshuime a fuarthas sa bhliain ábhartha, m.sh. mar gheall ar scor nó iomarcaíocht, san áireamh, is é sin méid na cnapshuime roinnte ag líon na mblianta seirbhíse.
M
Deontas CothaitheBronntar maoiniú deontais, íoctha i 9 dtráthchuid mhíosúil, le cúnamh a thabhairt i dtaca le costais mhaireachtála mac léinn ag ráta caighdeánach (Banda 1,Banda 2, Banda 3, Banda 4, nó ag Ráta Speisialta, ag brath ar leibhéal an ioncaim ináirithe. Cliceáil anseo
Mac Léinn Cleithiúnach AibíIs mac léinn é seo a bhí níos sine ná 23 bliana d'aois ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh sé nó sí, nó inar thosaigh sé nó sí arís, ar chúrsa faofa, agus a raibh cónaí air nó uirthi lena t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir dlíthiúil i nDeireadh Fómhair na bliana roimhe sin.
Uastréimhse Maoinithe/Cúnaimh DeontaisTá uasteorainn ag baint leis an méid maoinithe/cúnaimh ar féidir le hiarratasóir a fháil agus dul chun cinn á dhéanamh aige nó aici ó thaobh an oideachais de. Cliceáil anseo Uastréimhsí Staidéir le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na huastréimhsí maoinithe atá ceadaithe.
N
Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC)Féach 'CNC'.
NáisiúntachtChun críocha bronnta deontais, ceann de na príomhchritéir incháilitheachta. Cliceáil anseo Critéir Náisiúntachta le haghaidh tuilleadh eolais maidir le riachtanais 'Náisiúntachta'.
CNC (Creat Náisiúnta Cáilíochtaí)Féach www.nfq.ie
Ioncam neamh-athfhillteachAon ioncam (m.sh. ragobair) a d'fhéadfadh gur thuill tú sa tréimhse thagartha é a d'fhéadfadh nach mbeidh agat arís. (Is é sin nach mbeidh sé sin agat i mbliana). D'fhéadfaí go ndéanfaí méid a asbhaint ó d'ioncam ináirithe má chuireann tú fianaise shásúil ar fáil.
Gnátháit ChónaitheAn seoladh ag a bhfuil cónaí ar an iarratasóir de ghnáth, i.e. taobh amuigh den téarma. Seo é an seoladh a úsáidtear le fáil amach cibé acu an mbronnfar an ráta 'Cóngarach' nó 'Neamhchóngarach' den deontas cothaithe. Féach 'Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach'.
O
Oifig an OmbudsmanIs comhlacht neamhspleách é seo a scrúdaíonn gearáin, ar bhealach cóir agus neamhchlaonta, ó dhaoine a cheapann gur caitheadh leo go míchothrom ag comhlachtaí áirithe poiblí, m.sh. ranna rialtais, údaráis áitiúla, comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí, srl.
Ró-íocaíochtaíSa chás go ndéantar deontas a ró-íoc, ní mór do SUSI aisíocaíocht a lorg ón mac léinn agus/nó ón institiúid ábhartha.
P
Íocaíocht/Sceideal ÍocaíochtaIs liosta dátaí Íocaíochtaí Cothaithe é seo do mhic léinn incháilithe IAT agus fochéime. Cliceáil anseo leis an mír Íocaíochtaí a fheiceáil.
SocrúchánIs tréimhse staidéir 'lasmuigh den champas' é seo, ar cuid thábhachtach de chúrsa faofa fochéime nó iarchéime é, a dtabharfar íocaíochtaí Deontais Chothaithe lena linn, más infheidhme, seachas má tá mic léinn ag tabhairt faoi chláir luathaithe.
IAT (Iar-Ardteistiméireacht)Déanann IAT tagairt do 'Bhreisoideachas'. Chun críocha deontais, tá cúrsaí faofa IAT ag Leibhéil 5 agus 6. Leagtar amach ionaid fhaofa IAT laistigh de Stát na hÉireann sa Scéim Deontas Mac Léinn agus socraíonn SOLAS na cúrsaí faofa sna hionaid. Cliceáil anseo le haghaidh liosta iomlán na gcúrsaí faofa IAT.
Iar-Ardteistiméireacht (IAT)Féach 'IAT'.
Ranníocaíocht Táille IarchéimeRanníocaíocht deontas d'iarratasóir atá ag tabhairt faoi chúrsa iarchéime staidéir (€3,500 ar a mhéad don ghnáthráta; €6,270 ar a mhéad don ráta speisialta)
Tréimhse staidéir roimhe seoAn tréimhse ama a caitheadh ar chúrsa staidéir breisoideachais nó ardoideachais roimhe seo. D'fhéadfaí go mbeadh sé seo ábhartha dá mbeadh 'Tréimhse Ábhartha Staidéir' ag teastáil sula mbeidh iarratasóir i dteideal cúnamh deontais.
DuaischisteMeastar nach bhfuil mac léinn incháilithe do mhaoiniú deontas má fhaigheann siad duaischistí, taobh amuigh d'eisceachtaí suntasacha, ó chistí poiblí sa Stát, nó ó aon Bhallstát, i dtaca leis an gcúrsa faofa ar a bhfreastalaítear. Féach ‘Cúnamh Airgeadais’.
Dul Chun CinnAn próiseas trína bhféadfaidh foghlaimeoirí dul chun cinn ó bhliain go bliain laistigh de chúrsa tar éis an bhliain chúrsa roimhe sin a chríochnú, nó dul chun cinn ó chúrsa amháin go cúrsa eile a bhfuil bronnadh ag leibhéal níos airde aige ná mar a baineadh amach roimhe sin. Chun críocha bronnta deontais, ceann de na príomhchritéir incháilitheachta. Cliceáil anseo Oideachas agus Dul Chun Cinn Roimhe Seo le haghaidh tuilleadh eolais maidir le ‘Dul Chun Cinn’.
Q
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)Féach 'QQI'.
QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann)Féach www.qqi.ie
R
Ioncam InáiritheChun measúnú a dhéanamh ar dheontais, is é seo céatadán an ollioncaim a chuirtear san áireamh, tar éis asbhaintí agus neamhaird a chur san áireamh, le socrú a dhéanamh ar cén leibhéal maoiniú deontas a bhronntar, má bhronntar maoiniú ar bith.
AthaicmiúMá dhéantar aicmiú an iarratasóra (Cleithiúnach/Neamhspleách) a athshonrú, m.sh. má tá an t-iarratasóir ag bogadh idir breisoideachas agus ardoideachas nó mar gheall ar shos sa staidéar a mhaireann trí bliana ar a laghad.
Athiontráil
Má fhreastail mac léinn ar chúrsa Breisoideachais nó Ardoideachais roimhe seo agus bhí sos sa staidéar a mhair 3 bliana ar a laghad aige nó aici, measfar gur mac léinn 'Athiontrála' é nó í agus is féidir a (h)aicmiú iarratasóra a athshonrú.
Bliain/Tréimhse ThagarthaIs é 1 Eanáir go 31 Nollaig den bhliain roimh an mbliain ina gcuirtear tús leis an mbliain acadúil an tréimhse a shocraítear ioncam ináirithe lena linn, is é sin, is é an bhliain/tréimhse thagartha do bhliain acadúil 2018/19 ná 2017.
ClárúAn beart nach mór do gach iarratasóir a dhéanamh trína gcláraíonn sé nó sí lena choláiste nó lena coláiste, agus is ar dá bun a éilítear dearbhú cláraithe ó na coláistí sin sula ndéantar íocaíochtaí deontais.
Duine ÁbharthaIs duine eile é seo (cleithiúnaí linbh, tuismitheoir(í)/caomhnóir dlíthiúil an iarratasóra, céile iarratasóra neamhspleách, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir) laistigh den teaghlach a fhreastalaíonn ar chúrsa lánaimseartha staidéir i mbreisoideachas nó in ardoideachas. Cuirfear gach duine den chineál sin san áireamh trí úsáid a bhaint as breisíocht eile a chur leis na teorainneacha ioncaim nuair a ríomhtar 'Ioncam Ináirithe'. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais maidir le teorainneacha agus breisíochtaí.
Iarratasóir/Iarratas ar Athnuachan DeontaisIs iarratasóir é seo a fhaigheann maoiniú deontais ó SUSI faoi láthair agus atá ag dul ar aghaidh leis an gcúrsa céanna ag an institiúid chéanna, ag glacadh leis nach bhfuil an t-uastréimhse mhaoinithe bainte amach acu cheana féin. Cliceáil anseo Iarratais ar Athnuachan Deontais le haghaidh tuilleadh eolais faoi Iarratasóir/Iarratais ar Athnuachan Deontais.
Ioncam CíosaIs ioncam é seo a thuilltear ó réadmhaoin/talamh, laistigh den Stát agus thar lear, a ligean ar cíos, a úsáidtear, tar éis coigeartú a dhéanamh air, mar chuid d'ioncam ináirithe chun measúnú a dhéanamh ar dheontais. Ní féidir aon chaillteanas a tabhaíodh a fhritháireamh ach amháin in aghaidh ghnóthachan ó chuntais ioncaim chíosa eile.
Tréimhse staidéir a athdhéanamhIs tréimhse staidéir é seo a bhféadfadh go mbeadh gá don mhac léinn tabhairt faoi, mac léinn a d'fhreastail ar chúrsa go dtí leibhéal áirithe roimhe seo agus tharraing sé/sí siar, sular críochnaíodh an cúrsa sin, agus beartaíonn sé/sí cúrsa nua a dhéanamh ag an leibhéal céanna.
CónaitheachtTá sé seo ar cheann de na príomhchritéir incháilithe maidir le deontas a bhronnadh. De réir na gcritéar, ní mór go raibh gnáthchónaí ort i Stát na hÉireann, Ballstáit eile AE nó LEE, nó san Eilvéis ar feadh 3 bliana as na 5 bliana roimh thús chúrsa an iarratasóra. Cliceáil anseo Critéir maidir le Cónaitheacht le haghaidh tuilleadh eolais maidir le riachtanais maidir leis an 'Cónaitheacht'.
S
ScoláireachtMeastar nach bhfuil mac léinn incháilithe do mhaoiniú deontas má fhaigheann siad scoláireacht, taobh amuigh d'eisceachtaí suntasacha, ó chistí poiblí sa Stát, nó ó aon Bhallstát, i dtaca leis an gcúrsa faofa ar a bhfreastalaítear. Féach ‘Cúnamh Airgeadais’.
Mac Léinn Dara SeansIs mac léinn é seo atá ag déanamh cúrsa faofa tar éis sos sa staidéar a mhair cúig bliana ar a laghad, sa chás gur fhreastail an mac léinn ar chúrsa ach níor chuir sé/sí an cúrsa i gcrích agus tá sé/sí ag teacht ar ais le cúrsa faofa a dhéanamh sa bhliain acadúil reatha agus, i gcásanna den sórt sin, ní gá dó/di tréimhse staidéir a dhéanamh arís.
SGAB (Student Grants Appeals Board, nó An Bord Achomhairc i leith Dheontais Mic Léinn)Déanann An Bord achomhairc ó iarratasóirí, faoin Scéim um Dheontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha, achomharc a bhaineann leis an gcinneadh maidir lena n-iarratais ar dheontas. Féach an mhír ábhartha ag www.education.ie le haghaidh tuilleadh eolais.
SOLASAn tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna. Ón bhliain 2013 ar aghaidh, is é seo an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna nua (ar ar tugadh FÁS roimhe seo) atá freagrach as cláir bhreisoideachais a mhaoiniú, a phleanáil agus a chomhordú. Déan an nasc seo a leanas a chóipeáil agus a ghreamú isteach i do bhrabhsálaí le haghaidh tuilleadh eolais - www.solas.ie.
Ráta SpeisialtaIs é seo ráta an deontais atá ar fáil má tá an ioncam iomlán ináirithe faoi bhun tairseach sonraithe (€24,500 faoi láthair) agus áirítear leis sin íocaíocht fhadtéarmach cháilithe Leasa Shóisialaigh amhail ar an 31 Nollaig den bhliain roimhe sin.
Ranníocaíocht Mac LéinnCéatadán na dtáillí cúrsa nach mór don mhac léinn féin a íoc , a bhféadfadh go mbronnfadh SUSI deontas ina leith (má chomhlíonann an mac léinn na critéir incháilithe).
An Bord Achomhairc i leith Dheontas Mic Léinn (SGAB) Féach ‘SGAB’.Féach 'SGAB'.
An Scéim um Dheontais do Mhic Léinn An reachtaíocht ar a bhfuil measúnú agus bronnadh dheontais mic léinn bunaithe. Déantar an Scéim um Dheontais do Mhic Léinn.
An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011An reachtaíocht ar a bhfuil measúnú agus bronnadh dheontais mic léinn bunaithe.
Na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn An reachtaíocht ar a bhfuil measúnú agus bronnadh dheontais mic léinn bunaithe. Déantar na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn a nuashonrú gach bliain.
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)Féach ‘SUSI’.
Féach www.susi.ie
Staidéar Thar LearNuair a éilítear ar mhac léinn tréimhse staidéir thar lear a dhéanamh, suas go dtí tréimhse bliain amháin, mar chuid an-tábhachtach dá gcúrsa staidéir. I gcásanna mar sin, d'fhéadfadh go bhfaigheadh mic léinn atá i dteideal Deontais Chothaithe a gcuid íocaíochtaí a fháil go fóill.
SUSI (Student Universal Support Ireland, nó Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn)Cuireadh SUSI ar bun in 2012 mar an t-údarás dámhachtana amháin le haghaidh deontas nua i Stát na hÉireann (ag teacht in áit 66 fhoras dámhachtana deontais roimhe sin). Féach www.susi.ie
T
Mac Léinn TeagaiscAon mhac léinn atá ina c(h)ónaí taobh amuigh d'Éirinn ach taobh istigh den AE, den LEE nó den Eilvéis ar feadh 3 bliana as na 5 bliana dheireanach. Níl "mac léinn teagaisc" incháilithe ach le haghaidh Deontas Táille amháin agus níl sé nó sí incháilithe le haghaidh Deontais Chothaithe d'aon chineál.
U
UCAS (Universities and Colleges Admissions Service)Is é UCAS an eagraíocht atá freagrach as iarratais ar chúrsaí ardoideachais ar fud an RA a bhainistiú. Féach www.ucas.com le haghaidh tuilleadh eolais.
Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)Féach ar ‘UCAS’.
V
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)Féach ar ‘SDOG’.
SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais)Is scéim deiseanna oideachais é SDOG a chuireann réimse speisialta cúrsaí ar fáil atá deartha le riachtanais oideachais agus oiliúna daoine dífhostaithe a chomhlíonadh.
W
Tábla Ioncaim CoillteIs tábla é seo a thugann léargas ar ioncam a thuilltear ó choillte. Cliceáil chun an tábla ábhartha a fheiceáil.
X
Y
Z