Fhéinfhostaíocht, feirmeoireacht nó Cíos

Má thuill tú d’ioncam teaghlaigh don bhliain 2021, go páirteach, nó go hiomlán, ó fhéinfhostaíocht, feirmeoireacht nó maoin/talamh a ligean ar cíos, bainfidh an fhaisnéis a leanas leat.

Beidh ort na cáipéisí a leanas a sheoladh chugainn:

 • Ráiteas Féinmheasúnaithe don bhliain 2021
 • Sraith iomlán cuntais trádála don bhliain 2021 (do gach sraith ioncam trádála, feirmeoireachta nó cíosa a liostaítear ar aithint féinmheasúnaithe faoi sceideal D) lena n-áireofar an méid a leanas:
  • Cuntas brabús agus caillteanas trádála
  • Cuntas Caipitil
  • Clár Comhardaithe
  • Ríomh Coigeartaithe Brabúis

Ní ghlacaimid le Foirm 11 in ionad na gcuntas trádála nó an Ráitis Féinmheasúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim. Faoi roinnt cúinsí, áfach, féadtar Foirm F11 a iarraidh. Tabhair faoi deara, le do thoil, ní ghlacfar le cuntais ar cuireadh deireadh leo in 2022.

Teastaíonn an fhaisnéis a leanas uainn chomh maith:

 • Cé acu an bhfuil an gnólacht ag trádáil mar chuideachta theoranta, comhpháirtíocht nó trádálaí aonair. Ba cheart an fhaisnéis a bheith san áireamh sna cuntais.
 • Cinntigh, le do thoil, go gcuireann tú ar an eolas sinn, chomh maith, ar aon stiúrthóireachtaí nó scairsheilbhe atá agat, i Mír F, Cuid 6

Má tá d’ioncam íseal, b’fhéidir nach gá duit cuntas caipitil agus clár comhardaithe a choimeád. Sa chás sin, beidh ort an cuntas brabúis agus caillteanais nó an cuntas ioncaim agus caiteachais agus an Ráiteas Féinmheasúnaithe don bhliain 2021 a sholáthar.

Fiú má luaitear ar d’Aitheantas Féinmheasúnaithe go raibh ioncam “0” agat, tá orainn seo a dheimhniú go fóill le sraith cuntas don bhliain 2021.

Ollioncam agus Suimithe Siar

Níl roinnt asbhaintí a cheadaíonn na Coimisinéirí Ioncaim incheadaithe ar mhaithe le cuspóirí measúnaithe deontais; tugtar Suimithe Siar orthu seo. Is féidir teacht ar liosta de na Suimithe Siar seo sa Scéim Deontais Mhac Léinn agus d’áireofaí an méid a leanas leo;

 • Dímheas suimithe siar;
 • Ús suimithe siar ar iasachtú a chistíonn sócmhainní seasta an ghnólachta nó caiteachas pearsanta an dílseánaigh;
 • Íocaíochtaí léas airgeadais suimithe siar;
 • Luach saothair shuimithe siar maidir leis an méid a leanas;
 • Pánna nó íocaíochtaí a rinneadh gan na rialúcháin ÍMAT agus ÁSPC, nó rialúcháin chomhionanna a chur i bhfeidhm;
 • Pánna nó íocaíochtaí le leanaí cleithiúnacha; agus
 • Pánna nó íocaíochtaí le leanaí neamhchleithiúnacha sa chás go sáraíonn an íocaíocht an ghnáthíocaíocht don obair a rinneadh;
 • Suimiú siar le haghaidh muirir chaiteachais phearsanta i gcoinne an ioncaim ghnó.

Sampla de chaiteachas pearsanta a bheadh i mótarchostais, solas agus téamh agus guthán ar mhaithe le húsáid phearsanta.

Nuair a dhéantar an t-ioncam inríofa a ríomh do dhuine féinfhostaithe, úsáidfimid an glanbhrabús, faoi mar a ghlactar é ón gcuntas brabúis agus caillteanais agus na hearraí “suimiú siar” a liostaítear thuas.

Ioncam Feirmeoireachta

Tabhair na sonraí a leanas faoi deara maidir le hIoncam Feirmeoireachta, le do thoil.

 • Caitear le cúiteamh mar gheall ar fhionraí sealadach cuóta bainne mar ioncam don bhliain agus beidh ort sinn a chur ar an eolas air seo.
 • Má fuair tú réidh le cuóta bainne, beidh ort sonraí a thabhairt dúinn faoi seo ar an tábla Diúscairt Sócmhainní agus Ceart faoi Mhír F d’Fhoirm Iarratais Dheontas SUSI.
 • Tugtar neamhaird ar aon cháin ioncaim a dhéantar a choigeartú le haghaidh faoiseamh stoc feirme
 • Déantar cuntais feirmeoireachta a mheánú, amanna, i gcaitheamh tréimhse trí bliana. Ní chaithimid súil ach ar an ioncam sa bhliain ábhartha, 2021. Ar an ábhar sin, teastóidh uainn na cuntais don bhliain atá faoi chaibidil a fheiceáil.

Athrú ar Chúinsí:

 • Is athraitheach do chineál ioncam na féinfhostaíochta, na feirmeoireachta agus an chíosa agus ní mheastar gurb ionann laghdú ar an ioncam sin agus athrú buan. Mar gheall air sin, ní féidir breithniú a dhéanamh ar athrú ar chúinsí.
 • Má chuir tú stop le trádáil, áfach, d’fhéadfaí seo a thabhairt san áireamh nuair a dhéantar measúnú ar Athrú ar Chúinsí.