Eolas d’Fhágálaithe Cúraim

Iarratas a dhéanamh ar dheontas SUSI – Eolas d’Fhágálaithe Cúraim

Is féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas SUSI mar mhac léinn ‘Spleách’ nó ‘Neamhspleách’. Ag brath ar a n-aois, is féidir le Fágálaithe Cúraim iarratas a dhéanamh faoi cheachtar den dá chatagóir.

Spleách (Faoi 23):

Má tá tú faoi 23 beidh ort iarratas a dhéanamh mar mhac léinn ‘Spleách’, ach ní chuirfimid ach d’ioncam féin san áireamh. Má tá cónaí ort le tuismitheoirí altrama, ba chóir duit a gcuid sonraí a úsáid chun iarratas a dhéanamh agus ní iarrfaidh SUSI aon eolas faoina n-ioncam. Ma tá tú i gCúram Cónaithe, nó má tá cónaí ort i d’aonar, beidh rogha ar an iarratas deontais ar líne tic a chur le ‘I gCúram an Stáit’ nó ‘Iarchúram’. Gheobhaidh tú litir ó SUSI nuair a bheidh scrúdú déanta ar d’iarratas deontais agus iarrfar ort sa litir sin na doiciméid atá riachtanach chun d’eolas a dheimhniú a sheoladh isteach. Seans go n-iarrfar ort freisin ‘foirm SUSI-Tusla a chur isteach. Tá an fhoirm seo le fáil freisin ar www.susi.ie lena híoslódáil, agus tá treoirnótaí ag gabháil léi chun cabhrú leat an fhoirm a chomhlánú. Má fhaigheann tú féin nó do thuismitheoirí altrama Liúntas Cúram Altrama, Liúntas Iarchúraim nó Liúntas Maireachtála Aonair do Dhaoine Óga i gCúram Cónaithe, seans go bhfuil tú incháilithe chun deontas ‘ráta speisialta’ a fháil.

Neamhspleách (23 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh/atosaigh tú an t-ardoideachas nó an breisoideachas):

Más rud é go raibh mic léinn lánfhásta 23 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh nó ina thosaíonn siad a gcúrsa, is féidir leo iarratas a dhéanamh mar mhac léinn ‘Neamhspleách’. Iarrfaidh SUSI fianaise maidir le ‘Cónaitheacht Neamhspleách’, agus glacaimid leis na cineálacha cáipéisí seo a leanas: billí fóntais ar a bhfuil ainm an mhic léinn, litir ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe nó litir ó Údarás Áitiúil ina ndéantar Scéim Tithíochta Rialtais a dheimhniú. Mura bhfuil na cineálacha cáipéise seo ag Fágálaithe Cúraim, is féidir leo foirm SUSI-Tusla a chur isteach má tá siad fós faoi chúram an Stáit, nó is féidir leo litir ón n-oibrí sóisialta, ó Tusla nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a sheoladh isteach, litir ina sonraítear go raibh siad faoi chúram an stáit roimhe sin.

Fágálaithe Cúraim ar uchtaíodh iad tar éis dóibh a bheith faoi chúram an stáit:

Déantar daoine uchtaithe a mheas sa bhealach céanna ina ndéantar mic léinn, a dhéanann iarratas lena dtuismitheoirí fola nó caomhnóirí dlíthiúla, a mheas, beag beann ar a ndáta uchtaithe ná ar a gcúramóirí roimhe sin.

Más duine uchtaithe thú agus má tá tú faoi 23, caithfidh tú sonraí do thuismitheoirí uchtála a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar dheontas SUSI. Déanfar ioncam do thuismitheoirí uchtála, agus d’ioncam féin, más ann, a mheas.

Mas rud é go raibh tú níos sine ná 23 ar an 1 Eanáir den bhliain inar thosaigh nó ina thosaíonn tú do chúrsa, agus gur uchtaíodh thú tar éis a bheith faoi chúram an stáit, is féidir leat iarratas a dhéanamh mar mhac léinn spleách nó neamhspleách. Má dhéanann tú iarratas mar mhac léinn spleách, déanfar d’ioncam féin agus ioncam do thuismitheoir(í) uchtála a mheas. Má dhéanann tú iarratas mar mhac léinn neamhspleách, iarrfar ort an fhianaise chéanna a chur ar fáil is a iarrtar ar mhic léinn neamhspleácha eile. Mura bhfuil aon cheann de na doiciméid inghlactha agat (atá liostaithe ar www.susi.ie), is féidir leat iarratas a dhéanamh mar mhac léinn spleách le do thuismitheoirí uchtála.