Duine Ábhartha: Cad is Ceart a Dhéanamh?

Ma bhíonn tú féin agus siblín/tuismitheoir agat sa bhreisoideachas nó san ardoideachas lánaimseartha ag an am céanna, tugtar ‘Duine Ábhartha’ ar an duine sin ag SUSI.

Seans go ndéanfar na teorainneacha ioncaim a mhéadú má bhíonn ‘Duine Ábhartha’ ag freastal ar chúrsa staidéir lánaimseartha bliana amháin nó níos mó in Éirinn nó san AE, cúrsa a mbainfear mórdhámhachtain amach ina leith ag Leibhéil 5-10 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. D’fhéadfadh go dtiocfadh feabhas ar ráta an deontais chothaithe a mbíonn iarratasóir incháilithe dó dá bharr.

 D’fhéadfadh ‘Duine Ábhartha’ a bheith ina:

  • Páiste Spleách (m.sh. siblín an iarratasóra);
  • Tuismitheoir/Tuismitheoirí nó caomhnóir dlíthiúil/caomhnóirí dlíthiúla ag mac léinn spleách; nó
  • Céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir ag mac léinn neamhspleách..   

CéCéard a chaithfidh mé a dhéanamh?

Más rud é go bhfuair tú deontas cheana, agus go bhfuil ‘Duine Ábhartha’ i do theach atá sa bhreisoideachas nó san ardoideachas lánaimseartha chomh maith, is féidir leat –

  • Athbhreithniú ar d’iarratas a iarraidh ach fianaise a chur ar fáil do SUSI go bhfuil an duine ábhartha sin cláraithe don choláiste agus ag freastal air don bhliain acadúil 2021/2022. 
  • Chun athbhreithniú a dhéanamh, beidh litir ón gcoláiste nó institiúid (ar pháipéar oifigiúil ceannteidil, sínithe ag an gcoláiste agus a bhfuil stampa an choláiste uirthi) ag teastáil ó SUSI, a dheimhníonn go bhfuil an mac léinn eile (Duine Ábhartha) cláraithe agus go mbeidh siad ag freastal go lánaimseartha ar an gcoláiste nó institiúid sa bhliain acadúil 2021/2022. Tabhair faoi deara nach dtugtar an litir seo do mhic léinn go gcláraíonn siad dá gcúrsa. Ba chóir go ndéanfaí an litir a scanadh agus a chur i gceangal leis an iarratas ar athbhreithniú.

Tabhair faoi deara:

Más rud é go bhfuil deontas cothaithe iomlán 100% (nó ráta speisialta den deontas cothaithe) faighte agat cheana, ní gá duit athbhreithniú a iarraidh; tá an t-uasráta faighte agat cheana. Déan scrúdú ar do litir bhronnta sula gcuirfidh tú iarratas ar athbhreithniú isteach.

Céard a tharlóidh ansin?

Déanfaidh SUSI athbhreithniú ar d’iarratas agus ar do dhoiciméadacht. Má tá tú incháilithe le haghaidh ráta deontais níos airde, seolfaimid litir nua bhronnta chugat ar an bpost.