Do chuid Cáipéisí a sheoladh ar ais

A luaithe a sheol tú d’iarratas ar ais, ní gá duit aon rud a dhéanamh go dtí go gcloiseann tú uainn. Gheobhaidh tú litir uainn ina sonraítear na chéad chéimeanna is gá duit a ghlacadh.

 • Má mheastar go bhfuil tú neamh-incháilithe le haghaidh cistiú de réir na faisnéise a sholáthraítear ar d’fhoirm thosaigh iarratais, gheobhaidh tú litir dhiúltaithe.
 • Má mheastar go bhfuil tú incháilithe le haghaidh cistiú, gheobhaidh tú litir ina gcuimsítear seicliosta a thabharfaidh cuntas ar an gcáipéisíocht a bheidh ort a sheoladh chugainn go mbeimid in ann leanúint ar aghaidh le d’iarratas.

Go ndéanfar measúnú ceart ar d’iarratas, b’fhéidir go n-iarrfar ort cáipéisíocht a sholáthar chun tacú le d’iarratas ar dheontas.

Féach na Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas le do thoil, a chuireann treoir ar fáil maidir leis an gcáipéisíocht a d’fhéadfaí iarraidh uait agus saghas na cáipéisíochta a nglacfaidh SUSI leis chun sonraí d’iarratais a dheimhniú.

Braithfidh na cáipéisí a iarrtar ort a sholáthar ar shonraí d’iarratais. A luaithe a sheolann tú do cháipéisí isteach, déanfar athbhreithniú ar d’iarratas in ord fála. Ag an gcéim seo, mura leor an cháipéisíocht a soláthraíodh nó má thagann faisnéis nua chun solais, b’fhéidir go n-iarrfar ort roinnt cáipéisíocht bhreise a sheoladh ar ais.

 

Cáipéisíocht a Sholáthar (riachtanais ghinearálta)

 • Ba cheart d’uimhir iarratais (W) a chur san áireamh leis an gcáipéisíocht go léir.
 • Ba cheart an cháipéisíocht go léir a iarrtar a chur sa phost le chéile, nuair is féidir
 • Ba cheart cáipéisí a sheoladh chugainn a luaithe agus is féidir Tugtar spriocdháta duit ar an litir iarratais, má bhíonn moill ort chun cáipéis a aimsiú, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le deasc chabhrach SUSI
 • Ba cheart cáipéisí a sheoladh chugainn a luaithe agus is féidir Tugtar spriocdháta duit ar an litir iarratais, má bhíonn moill ort chun cáipéis a aimsiú, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le deasc chabhrach SUSI agus iad a chur ar an eolas air seo.
 • Cinntigh, le do thoil, go bhfuil an fhoirm dhearbhaithe, (má tá sí faoi iamh le litir sheicliosta na gcáipéisí a iarrtar a sheoltar chugat) sínithe ag gach páirtí ábhartha agus go seoltar ar ais í. Ní ghlacfar le foirmeacha neamhiomlána dearbhaithe agus d’fhéadfadh seo moill a chur ar phróiseas d’iarratais.
 • Ní theastaíonn ach fótachóipeanna de cháipéisí bunúla uainn.
 • Ní ghlacfar le cáipéisí ach i mBéarla nó i nGaeilge.

Saincheisteanna a bhaineann le Soláthar Coiteann Cáipéisíochta

B’fhéidir go dtiocfaidh saincheisteanna aníos maidir le cáipéisíocht áirithe a sholáthar mar gheall nach mbeidh siad ar fáil go dtí tráth níos déanaí i bpróiseas iarratais do choláiste.

Seo an leanas an cháipéisíocht is minice a bhíonn ina gcúis le saincheisteanna;

 • Foirm Fógra Athrú Cúrsa ar line. Beidh tú in ann d’fhoirm um Fógra Athrú Cúrsa a chomhlánú go dtí go gcuirtear d’áit i gcoláiste ar tairiscint agus go nglactar leis, ach tá sé tábhachtach, áfach, go gcomhlánaíonn tú foirm ar líne an FAC ar bhealach tráthúil, a luaithe a ghlac tú le d’áit sa choláiste, mar gheall nach féidir d’iarratas ar dheontas a thabhairt chun críche gan seo.
 • Ní gá d’iarratasóirí CAO a roghnaigh chun sonraí a gcúrsa a roinnt le SUSI GCD a sheoladh ar ais. Soláthróidh an CAO sonraí do chúrsa do SUSI.
 • Fianaise i leith Cleithiúnaithe Leanaí/Daoine Ábhartha i gcúrsa faofa breisoideachais agus/nó ardoideachais. Ní bheidh tú in ann an fhianaise seo a sholáthar go dtí go gcláraíonn agus go n-athchláraíonn na cleithiúnaithe linbh/na daoine ábhartha don bhliain nua acadúil. Ní mór go luaitear i litreacha coláiste go bhfuil an cleithiúnaí linbh nó an duine ábhartha cláraithe don bhliain acadúil amach romhainn (2022/2023). Ní ghlactar le litreacha ina luaitear go bhfuil siad cláraithe go sealadach nó go bhfuiltear ag súil leis go bhfillfidh siad.
 • Fianaise i leith Cónaitheacht Neamhspleách B’fhéidir go n-iarrfar ort cáipéisí a sheoladh ar ais mar fhianaise i leith cónaitheacht neamhspleách. Ní mór go mbíonn an cháipéisíocht riachtanach;
 • Fianaise i leith Cónaitheacht Neamhspleách B’fhéidir go n-iarrfar ort cáipéisí a sheoladh ar ais mar fhianaise i leith cónaitheacht neamhspleách. Ní mór go mbíonn an cháipéisíocht riachtanach;
  • ón mbliain sular iontráladh/athiontráladh cúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais agus ní mór nach mbíonn sí dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair na bliana sin, agus
  • ón mbliain ina iontráiltear/ina n-athiontráiltear cúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais.

Sampla 1: An chéad phointe iontrála/athiontrála isteach i mbreisoideachas/ardoideachas in 2022/2023: Ní ghlactar le cáipéisí atá dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair 2021 agus le cáipéisí atá dátaithe ón mbliain reatha 2022.

Sampla 2: An chéad phointe iontrála/athiontrála isteach i mbreisoideachas/ardoideachas in 2021/2022: Ní ghlactar le cáipéisí atá dátaithe níos déanaí ná Deireadh Fómhair 2020 agus le cáipéisí atá dátaithe ón mbliain féin inar iontráil tú do chúrsa. (i.e. sa sampla seo, an bhliain 2021)

Ba cheart duit a chinntiú go seolann tú na cáipéisí cearta do na blianta cearta i do chás féin ionas nach mbíonn orainn iarraidh ort breis cáipéisí a sheoladh chugainn mar gheall go gcuirfidh seo moill ar phróiseáil d’iarratais.

Ba cheart duit an cháipéisíocht go léir eile a iarradh a sheoladh ar ais le do sheicliosta. Is féidir leat an cháipéis/na cáipéisí a luaitear thuas a sheoladh ar ais, má iarrtar orthu, nuair is féidir leat amhlaidh a dhéanamh. Má bhíonn moill ort chun cáipéis a aimsiú, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le deasc chabhrach SUSI agus iad a chur ar an eolas air seo.