CCanna faoi Covid-19

Ceisteanna Coitianta Covid-19 – Nuashonrú, Márta 2021

Tá an ráig de Covid-19 ag forbairt go tapa agus i rith na tréimhse seo, tá tús áite á thabhairt ag SUSI do sheirbhís leanúnach a sholáthar agus do shláinte, folláine agus sábháilteacht á ball foirne a chosaint.

Má tá ceist agat faoi Covid-19 agus maoiniú deontais mhic léinn, féach ar ár gCCanna thíos nó déan teagmháil lenár nDeasc Tacaíochta.

C1: Chaill páirtí atá ainmnithe ar m’iarratas SUSI a p(h)ost agus is mian leis/léi iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19. An mbeidh tionchar aige seo ar mo dheontas?

F: Déanfar iarratais ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 21/22 a mheas bunaithe ar ioncam tuillte in 2020. Glactar le hÍocaíochtaí Dífhostaíochta na Paindéime a fhaightear in 2020 mar ioncam inríofa faoi Scéim Deontais Mhic Léinn 2021.

 

C2: Is ábhar altra/dochtúra mé atá ag tacú le FSS i rith ráig Covid-19. Má fhaighim íocaíocht as an obair seo a dhéanamh, cén tionchar a bheidh aige ar an deontas atá á fháil agam faoi láthair / ar an deontas a bheidh á fháil agam amach anseo?

F: Mar atá sonraithe i Scéim Deontais Mhic Léinn 2021, tabharfar neamhaird d’ioncam ó Dheontas Socrúcháin Paindéime na Mac Léinn Altranais agus Cnáimhseachais nuair a bheidh ioncam inríofa á ríomh. Tá liosta iomlán den ioncam a dtabharfar neamhaird dó le fáil ag https://susi.ie/income/

 

Is féidir tuilleamh saoire suas le €4,500 a asbhaint ó ioncam iarratasóra freisin. Is éard atá i gceist le Tuilleamh Saoire ioncam tuillte lasmuigh d’am téarma in 2020.  B’fhéidir go mbeadh ort fianaise maidir leis an ioncam seo a sholáthar, cosúil le duillíní pá nó foirm maidir le Tuilleamh Saoire sínithe ag d’fhostóir.

 

C3: Tá a p(h)ost caillte ag páirtí atá ainmnithe ar m’iarratas SUSI. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar athrú ar imthosca don bhliain acadúil 21/22? 

F: Má tá athrú tagtha ar d’imthosca féin nó ar imthosca ball teaghlaigh a bhaineann le hioncam, nach athrú sealadach é agus más dócha go leanfar leis go ceann tamaill, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go ndéanfar d’iarratas a mheas/a athmheas bunaithe ar an athrú ar imthosca, agus is é 2021 an tréimhse tagartha ioncaim a bheidh sonraithe ar an iarratas. Má chuireann tú in iúl do SUSI go bhfuil athrú tagtha ar imthosca a bhaineann le hioncam, déanfar an t-ioncam teaghlaigh ar fad, ní hamháin ioncam an duine a bhfuil a (h)imthosca athraithe, a mheas/a athmheas. Is féidir leat níos mó maidir le hathrú ar imthosca a léamh anseo.

 

C4: Mura féidir liom an bhliain seo a chríochnú mar nach féidir liom a bheith ag staidéar sa bhaile, an gcaillfidh mé mo dheontas?

F: Molaimid do mhic léinn labhairt lena nOifigeach Rochtana nó Comhordaitheoir PLC má tá deacrachtaí acu leanúint leis an staidéar sa bhaile, sula ndéanann siad aon chinneadh maidir le héirí as an staidéar.

Má éiríonn mac léinn as a c(h)úrsa staidéir, beidh feidhm leis na gnáthrialacha agus ní leanfar le híocaíocht deontais mhic léinn a chur ar fáil don mhac léinn. Ní mór do mhic léinn a chur in iúl do SUSI mura bhfuil siad ag freastal ar chúrsa níos mó.

 

C5: Déantar deontais SUSI a sholáthar bunaithe ar ioncam na bliana roimhe. An ndéanfar aon eisceachtaí le haghaidh 21/22 maidir le critéir cháilitheachta? C6: Fuair mé gráid ríofa don Ardteistiméireacht in 2020 agus chuir mé tús leis an gcéad bhliain de mo chúrsa i bhfómhar na bliana 2020. Ina dhiaidh sin, rinne mé scrúduithe na hArdteistiméireachta i mí na Samhna 2020 agus tá tairiscint CAO níos airde faighte agam le haghaidh 21/22. An bhfuil cead agam iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú?

F: Déanfar iarratais ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 21/22 a mheas bunaithe ar ioncam tuillte in 2020. Má thagann athrú ar imthosca mic léinn nó páirtí atá ainmnithe ar a (h)iarratas a bhaineann le hioncam inríofa nó critéir eile, is féidir leis/léi iarratas a dhéanamh go ndéanfar a (h)iarratas a mheas faoin bhforáil maidir le hathruithe ar imthosca, agus is é 2021 an tréimhse tagartha ioncaim a bheidh sonraithe ar an iarratas.  Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoi imthosca athraithe.

 

C6: Fuair mé gráid ríofa don Ardteistiméireacht in 2020 agus chuir mé tús leis an gcéad bhliain de mo chúrsa i bhfómhar na bliana 2020. Ina dhiaidh sin, rinne mé scrúduithe na hArdteistiméireachta i mí na Samhna 2020 agus tá tairiscint CAO níos airde faighte agam le haghaidh 21/22. An bhfuil cead agam iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú?

Tá, sna cásanna seo a leanas:

·         chuir tú tús leis an gcéad bhliain de chúrsa i rith na bliana acadúla 2020/21 agus

·         rinne tú scrúduithe na hArdteistiméireachta i mí na Samhna 2020 agus

·         ina dhiaidh sin, fuair tú tairiscint CAO níos airde don bhliain acadúil 2021/22,

ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoi imthosca eisceachtúla i Rannóg C den fhoirm iarratais.