CCanna faoi Covid-19

Tá an ráig de Covid-19 ag forbairt go tapa agus i rith thréimhse na héiginnteachta, tá tús áite á thabhairt ag SUSI do sheirbhís a sholáthar agus do shláinte, folláine agus sábháilteacht ár mball foirne a chosaint.

Má tá ceist agat faoi Covid-19 agus deontais mic léinn, féach ar ár gCCanna thíos nó déan teagmháil lenár nDeasc Tacaíochta.

 

C: Chaill páirtí atá ainmnithe ar m’iarratas SUSI a p(h)ost agus is mian leis/léi iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19. An mbeidh tionchar aige seo ar mo dheontas?

F: Ní bheidh aon tionchar ag Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 19/20. Is íocaíocht éigeandála é Íocaíocht Covid-19 a tugadh isteach ar dtús le haghaidh 6 seachtaine, ach tá síneadh curtha leis sin go dtí 12 sheachtain anois

Leanfaidh mic léinn lena ndeontais chothaithe a fháil mar is iondúil agus ní athrófar tréimhse ná luach an deontais.

Déanfar iarratais ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 20/21 a mheas bunaithe ar ioncam tuillte in 2019.

Má thagann athrú ar imthosca mic léinn nó páirtí atá ainmnithe ar a (h)iarratas, nach athrú sealadach é, agus más dócha go leanfar leis an athrú sin go ceann tamaill, is féidir leis/léi iarratas a dhéanamh go ndéanfar a (h)iarratas a mheas faoin bhforáil maidir le hathruithe ar imthosca. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

 

C: Is ábhar altra/dochtúra mé agus beidh mé ag tacú le FSS i rith ráig Covid-19. Má fhaighim íocaíocht as an obair seo a dhéanamh, an mbeidh tionchar aige ar an deontas atá á fháil agam faoi láthair/ar an deontas a bheidh á fháil agam amach anseo?

F: Leanfaidh mic léinn lena ndeontais chothaithe a fháil mar is iondúil don bhliain acadúil 19/20. Ní athrófar tréimhse ná luach an deontais.

Déanfar iarratais ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 20/21 a mheas bunaithe ar ioncam tuillte in 2019.

 

C: Tá a p(h)ost caillte ag páirtí atá ainmnithe ar m’iarratas SUSI. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar athrú ar imthosca don bhliain acadúil 19/20?

F: Má tá athrú tagtha ar d’imthosca féin nó ar imthosca ball teaghlaigh a bhaineann le hioncam, nach athrú sealadach é agus más dócha go leanfar leis go ceann tamaill, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go ndéanfar d’iarratas a mheas/a athmheas bunaithe ar an athrú ar imthosca. Má thugann tú comhairle faoi athrú ar chúinsí ioncaim, déanfar ioncam na bpáirtithe uile san iarratas, lena n-áirítear an duine / na daoine a bhfuil an t-athrú orthu, a mheas / a athmheasúnú. Is féidir leat níos mó a léamh faoi athrú ar imthosca. Is féidir leat níos mó maidir le hathrú ar imthosca a léamh anseo.

 

C: Bhí mé ar ERASMUS ach tháinig mé abhaile luath mar gheall ar Covid-19. An ndéanfar mo ráta deontais a leasú anois chuig an ráta cóngarach?

F: Leanfaidh mic léinn lena ndeontais chothaithe a fháil mar is iondúil don bhliain acadúil 19/20. Ní athrófar tréimhse ná luach an deontais.

 

C: Bhí mé chun maoiniú a fháil le haghaidh turas allamuigh i rith na bliana acadúla 19/20 ach tá an turas curtha ar ceal mar gheall ar ráig Covid-19. Tá roinnt de na costais íoctha agam. An bhfaighidh mé maoiniú?

F: Ní chlúdaíonn an deontas mic léinn ach aisíoc na gcostas don turas allamuigh a thabhaítear trí dhul ar an Turas Allamuigh.

Caithfear leas a bhaint as árachas taistil an mhic léinn agus/nó cumhdach árachais na hinstitiúide chun aisíocaíocht a dhéanamh leis an mac léinn sa chás gur cuireadh turais allamuigh ar ceal mar thoradh ar ráig Covid-19. Ba cheart do mhic léinn teagmháil a dhéanamh go díreach lena gcuideachta árachais taistil nó lena n-institiúid i ndáil leis seo.

 

C: Má leanann mo chúrsa ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide sa bhliain acadúil 19/20 mar gheall ar Covid-19, an mbeidh íocaíochtaí SUSI ar fáil don tréimhse bhreise?

F: Leanann ar aghaidh ag íoc na ndeontas mic léinn don bhliain acadúil 19/20. Ní athrófar tréimhse ná luach an deontais.

 

C: Tá Íocaíocht Teaghlaigh Oibre, Íocaíocht Cúramóra nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil agam agus tá mo phost caillte agam, post a chabhraigh liom freastal ar an gcoláiste. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Covid-19 agus m’íocaíocht eile a choinneáil agus mo dheontas SUSI a fháil fós?

Más rud é go raibh tú ag obair agus má bhí aon íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat cosúil le hÍocaíocht Cúramóra, Íocaíocht Teaghlaigh Oibre nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (nó má bhíonn íocaíocht mar sin á fáil ag do thuismitheoir) is féidir leat, ar an gcoinníoll gur chaill tú do phost mar thoradh ar COVID-19, íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 a éileamh freisin. Is féidir leat leanúint le d’íocaíocht leasa reatha a fháil. Tiocfaidh Íocaíocht Dífhostaíochta COVID-19 in áit d’ioncam fostaíochta. Ní bheidh aon tionchar ag Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 19/20.

 

C: Mura féidir liom an bhliain seo a chríochnú mar nach féidir liom a bheith ag staidéar sa bhaile, an gcaillfidh mé mo dheontas?  

 

F: Molaimid do mhic léinn labhairt lena nOifigeach Rochtana nó Comhordaitheoir PLC má tá deacrachtaí acu leanúint leis an staidéar sa bhaile, sula ndéanann siad aon chinneadh maidir le héirí as an staidéar.

 

Má éiríonn mac léinn as a c(h)úrsa staidéir, beidh feidhm leis na gnáthrialacha agus ní leanfar le híocaíocht deontais mhic léinn a chur ar fáil don mhac léinn. Ní mór do mhic léinn a chur in iúl do SUSI mura bhfuil siad ag freastal ar chúrsa níos mó.

 

 

C: Déantar deontais mhic léinn a mheas bunaithe ar ioncam na bliana roimhe. An ndéanfar aon eisceachtaí le haghaidh 20/21 maidir le critéir cháilitheachta?

 

F: Leanfaidh mic léinn lena ndeontais chothaithe a fháil mar is iondúil don bhliain acadúil 19/20. Ní athrófar tréimhse ná luach an deontais.

Déanfar iarratais ar dheontais mhic léinn don bhliain acadúil 20/21 a mheas bunaithe ar ioncam tuillte in 2019. Má thagann athrú ar imthosca mic léinn nó páirtí atá ainmnithe ar a (h)iarratas a bhaineann le hioncam ináirithe nó critéir eile, is féidir leis/léi iarratas a dhéanamh go ndéanfar a (h)iarratas a mheas faoin bhforáil maidir le hathruithe ar imthosca. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.