Bronnadh Ráta Speisialta

Tá ráta speisialta den deontas ar fáil do mhic léinn incháilithe. Seo a leanas na coinníollacha nach mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú do ráta seo an deontais;

  • Ní mór duit cáiliú do ghnáthráta an deontais
  • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh €24,500
  • An 31 Nollaig den bhliain roimhe sin le d’iarratas, caithfidh íocaíocht fhadtéarmach incháilithe na Roinne Cosanta Sóisialta mar a fhorordaítear faoin scéim nó a coibhéis ó Bhallstát AE a bheith san áireamh san ioncam teaghlaigh in-áireamh. (Scéim Deontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha, sceideal 2)

Liostaítear an íocaíocht incháilithe don Ráta Speisialta thíos. Tugtar neamhaird ar na híocaíochtaí a leanas a ngabhann réiltín *, nó réiltín dúbailte ** leo nuair a ríomhtar d’ioncam inríofa (i.e. ní chuirtear san áireamh iad nuair a bhíonn ioncam inríofa á ríomh):

* tugtar neamhaird air i ngach cás

** tugtar neamhaird air sa chás nach n-íoctar é ach leis an iarratasóir amháin

Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh

Íocaíochtaí Cúnaimh Sóisialta

1. Pinsean na nDall*
2. Liúntas do Chúramóirí*
3. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora**
4. Liúntas Cuardaitheora Post Eatramhach**
5. Liúntas Banchéile Thréigthe
6. Liúntas Míchumais**
7. Cúnaimh Feirme
8. Liúntas Cuardaitheora Post (sa chás go bhfuil sé á fháil ar feadh 391 lá nó níos mó)*
9. Pinsean Stát (Neamh-Ranníocach)
10. Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-Ranníocach)*
11. Liúntas Réamh-scoir
12. Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
13. Liúntas Leasa Fhorlíontaigh (sa chás go bhfuil sé á fháil ar feadh 15 lá féilire i ndiaidh a chéile)

Íocaíochtaí Árachais Shóisialta

14. Íocaíocht sochair do dhaoine 65 bliana d’aois
15. Sochar Cúramóra
16. Sochar Banchéile Thréigthe
17. Pinsean Easláine
18. Forlíonadh Éagumais
19. Sochar Báis Díobhálacha Ceirde (pinsean dílleachta)
20. Sochar Díobhálacha Ceirde — Sochar Báis (Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir)
21. Pinsean Stáit (Ranníocach)
22. Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
23. Sochar Cuardaitheora Poist* (nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le híocaíochtaí incháilithe eile ag cur suas le 391 lá de réir an nóta thíos “Cruachta Íocaíochtaí Cosanta Sóisialta Fadtéarmacha Incháilithe”)
24. Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
25. Pinsean Stáit (Eatramhach)

Cláir Ainmnithe

26. Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (Roghanna Dara Leibhéal agus Tríú Leibhéal)
27. Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe)
28. Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
29. An Scéim Fostaíochta Pobail
30. An Scéim Sóisialta Tuaithe
31. Tionscnamh Tús
32. Scéim Tairsí
33. Cúrsaí Breisoideachas agus Oiliúna (BOO), lena n-áirítear Printíseachtaí
34. Scéim dreasachta post páirt-aimseartha
35. Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)

Eile

36. Liúntais Chúram Altrama agus Iarchúraim nó Liúntas Cothabhála Uchtála
i gcás ina n-íoctar é i leith an iarratasóra
37. Liúntas um Mhaireachtáil Neamhspleách do Dhaoine Óga i gCúram Cónaitheach
38. Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht/Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
39. Ag fáil íocaíochtaí faoin tionscnamh FIT (Modh Mear chuig TF) atá comhionann le híocaíocht leasa shóisialaigh
40. Sochar Acmhainne Páirtigh i gcás ina bhfuil teidlíocht bhunúsach ag an bhfaighteoir ar Phinsean Neamhbhailí
41. Rannpháirtithe ar chúrsa oiliúna arna cheadú ag Roinn Rialtais, Gníomhaireacht Stáit nó Comhpháirtíocht Ceantair agus a raibh íocaíocht incháilithe á fáil acu sula ndeachaigh siad ar aghaidh chuig an gclár;
42. Fostaithe ar Chláir Seirbhísí Pobail (fiontair eacnamaíochta sóisialta roimhe seo) a fhaigheann deontais;

 

Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh a Chruachadh

  • Is féidir tréimhsí ina raibh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist agus íocaíochtaí inchálithe eile á bhfáil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá nó an riachtanas 12 mhí, faoi seach, a chomhlíonadh.
  • Féadtar Sochar Breoiteachta nó Máithreachais na Roinne Coimirce Sóisialaí, cé nach íocaíochtaí incháilithe iad, iontu féin, a úsáid chun tréimhsí ina raibh Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá a chomhlíonadh a theastaíonn ón Ráta Speisialta a fhad agus a bhí Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina raibh sochar breoiteachta nó sochar máithreachais á fháil.
  • Chomh maith leis in, is féidir tréimhsí ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, a chur san áireamh le tréimhsí ina raibh íocaíochtaí incháilithe eile á bhfáil a fhad agus a bhí íocaíocht incháilithe á fáil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge.
  • Féadtar Méadú do Chleithiúnaí Linbh (MCL) a asbhaint ó íocaíocht leasa shóisialaigh chun ioncam inríofa a thabhairt faoi bhun na tairsí (€24,500) don ráta speisialta, ach ní féidir é a asbhaint ó na híocaíochtaí a dtugtar neamhaird orthu mar gheall gur fágadh an t-ioncam seo as an áireamh cheana féin nuair a bhí an t-ioncam inríofa á ríomh.