Ráiteas Cosanta Sonraí SUSI

Cé sinn féin?

Riarann Aonad Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath SUSI (an CDETB) an Scéim Deontais Mhac Léinn mar an t-údarás bronnta deontais mhac léinn atá ainmnithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna faoin Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011. Is é an CDETB an Rialaitheoir Sonraí le haghaidh iarratas ar dheontais mhac léinn faoin Scéim Deontais Mhac Léinn.

An fhaisnéis a sholáthraíonn tú: cad dó a n-úsáidimid an fhaisnéis agus cé leis a roinnimid í

Próiseálaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú féin nó páirtithe eile leis an iarratas seo (tuismitheoirí, caomhnóirí, páirtnéirí, céilí mic léinn iarratasóra, mar shampla) chun measúnú a dhéanamh ar d’incháilitheacht nó do theidlíocht do thacaíocht airgeadais mhac léinn i mbliain acadúil ar leith.

Mar chuid de thabhairt faoin measúnú sin, féadfaimid cuid de na sonraí nó iad go léir a sholáthraíonn tú féin nó páirtithe eile leis an iarratas seo a roinnt leis na comhlachtaí agus gníomhaireachtaí Rialtais a leagtar amach i Sceideal 2 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011, ina measc na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus institiúidí breisoideachais agus ardoideachais. I measc na gcuspóirí atá leis an bhfaisnéis sin a roinnt, tá an méid a leanas:

 • aitheantas mac léinn agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a fhíorú,
 • faisnéis bhreise a fháil chun cinneadh a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an t-iarratasóir incháilithe do dheontas mac léinn,
 • cabhrú leis an iarratas a phróiseáil agus le híocaíocht an deontais a phróiseáil,
 • aon achomharc leis an mBord Achomhairc Dheontais Mhac Léinn a phróiseáil agus a bhreithniú,
 • a dheimhniú gur chláraigh an mac léinn ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa agus go leanann sé/sí ar aghaidh ag freastal air
 • calaois a chosc agus a bhrath, ina measc faisnéis a sholáthar chun tacú le fiosruithe nó ionchúisimh choiriúla.

Teastaíonn ón bpróiseas iarratais go soláthraíonn tú féin agus páirtithe eile leis an iarratas faisnéis teagmhála. Úsáidfimid an fhaisnéis seo do na cuspóirí a leanas:

 • teagmháil a dhéanamh leat nó le páirtithe eile leis an iarratas faoin iarratas,
 • an t-iarratas a riar,
 • aon íocaíochtaí deontais a riar a dheimhnímid go bhféadfá bheith i dteideal iad a fháil tríd an iarratas seo a dhéanamh

 

Chun tacú le próiseáil éifeachtúil an iarratais, b’fhéidir go mba gá dúinn an fhaisnéis teagmhála seo a roinnt, chomh maith, le heagraíochtaí eile, ar nós na Roinne Oideachais agus Scileanna nó le comhlachtaí eile bronnta deontas mac léinn chun bailíochtú a dhéanamh agus a chinntiú gur féidir le SUSI rochtain a fháil ar na sonraí a theastaíonn chun iarratais ar dheontas a phróiseáil. Tá an liosta eagraíochtaí a roinnimid faisnéis leo ar fáil sa chéad mhír eile. I measc na gcuspóirí atá le faisnéis a roinnt, tá an méid a leanas:

 • incháilitheacht do dheontas a shoiléiriú,
 • léirmhíniú cruinn na scéime ábhartha deontais a chinntiú,
 • faisnéis a roinnt a theastaíonn le hoibriú scéim deontais a chinntiú,
 • a chinntiú go soláthraítear an tacaíocht chuí airgeadais duit.

 

Foinsí Seachtracha Sonraí a Úsáid

Chun cabhrú le measúnú agus próiseáil a dhéanamh ar iarratais ar dheontais, féadfaidh SUSI sonraí a fháil, chomh maith, ó chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile Rialtais, faoi mar a leagtar amach i Sceideal 2 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011. Féadtar sonraí a fháil i mbaisc-aistrithe nó ar bhonn cás ar chás. Féadaimid na sonraí seo a úsáid chun cruinneas na faisnéise a sholáthraíonn iarratasóirí a dheimhniú nó chun foinsí leagáide páipéarbhunaithe sonraí a ionadú chun feabhas a chur ar thráthúlacht agus éifeachtúlacht próiseála iarratais. I measc na bhfoinsí seachtracha seo, tá:

Insert Table ID25 Irish

Coinneáil Sonraí

Coimeádfaimid na sonraí a sholáthraítear ar Bhunachar Sonraí Mac Léinn ar mhaithe le riar, iniúchadh agus athbhreithniú leanúnach. Coimeádfaimid sonraí stairiúla nach dteastaíonn a thuilleadh do na cuspóirí seo ar feadh tréimhse sheasta sula ndéanfar iad a dhiúscairt de réir ár mbeartais choinneála sonraí.

Comhaid bheaga téacs iad ‘fianáin’ ar féidir iad a scríobh ar ríomhaire úsáideoir láithreán gréasáin ar chuspóirí éagsúla. Tabhair cuairt ar AllAboutCookies.org chun teacht ar bhreis faisnéise orthu agus conas iad a rialú. Teastaíonn toiliú sa chás nach bhfuil na fianáin atá á scríobh ríthábhachtach do ‘Sheirbhís Aois na Faisnéise’ atá á húsáid.

Baineann an córas GrantsOnline.ie úsáid as Fianáin nuair a fuair úsáideoirí rochtain ar na leathanaigh shlána iarratais (https://grantsonline.ie). Teastaíonn toiliú sa chás nach bhfuil na fianáin atá á scríobh ríthábhachtach do ‘Sheirbhís Aois na Faisnéise’ atá á húsáid. Rialaíonn siad slándáil seisiúin úsáideora, tacaíonn siad le socruithe inrochtaineachta d’úsáideoirí ar a bhfuil lagú amhairc, agus tacaíonn siad le haistriúchán an chomhéadain úsáideora le haghaidh iarratasóirí a sheolann iarratais i nGaeilge. Ní scríobhtar aon fhianáin nuair a thugann cuairteoirí cuairt ar an leathanach tuirlingthe (www.grantsonline.ie)

Toiliú agus Fiosrúcháin a Láimhseáil

Is gá sonraí áirithe pearsanta a phróiseáil a sholáthraíonn an t-iarratasóir agus daoine aonair eile atá ceangailte leo nó a bhaineann leo chun measúnú ceart a dhéanamh ar theidlíocht do chistiú tacaíochta mac léinn. Is ionann tabhairt faoin bpróiseas lena mbaineann iarratas a dhéanamh ar dheontas mac léinn agus sonraí pearsanta a sholáthar do SUSI don chuspóir sin agus toiliú a thabhairt do phróiseáil na sonraí sin.

Le próiseáil éifeachtúil, chruinn agus chothrom iarratas a chinntiú, féadaimid a chur san áireamh aon fhaisnéis a soláthraíodh a sholáthair daoine gaolta muinteartha le haghaidh tacaíocht mac léinn. Má sholáthraíonn iarratasóir faisnéis a bhfuil páirtí eile leis an iarratas nó duine muinteartha ina iarratasóir ar dheontas mac léinn, nó má tá deontas mac léinn á fháil ag an té sin, cuirfidh SUSI an ceangal i dtaifead trí uimhreacha PSP na n-iarratasóirí a chur i gcuntas d’fhonn cabhrú le héifeachtúlacht agus comhsheasmhacht i bpróiseáil iarratas ar dheontas.

Féadfaidh tú féin nó páirtithe eile le d’iarratas teagmháil a dhéanamh le hionad tacaíochta SUSI chun fiosrúcháin a dhéanamh faoi stádas iarratais. Chun na fiosrúcháin sin a éascú, is gá toiliú a thabhairt do SUSI go roinnfear faisnéis faoi stádas d’iarratais le páirtithe eile leis an iarratas. Cuirfidh foirne an ionaid teagmhála ceisteanna fíoraithe lena chinntiú nach roinnimid faisnéis ach le páirtí leis an iarratas.

Ní sholáthróimid aon sonraí pearsanta faoi pháirtí le hiarratas, do pháirtithe eile leis an iarratas. Cuirfimid teorainn ar an bhfaisnéis a roinnimid a bhaineann le stádas an iarratais agus le soiléiriú faoi aon cháipéisíocht tacaíochta nó gníomhartha a theastaíonn chun an t-iarratas a chur chun cinn. Faoi chúinsí nach bhfuil nochtadh na faisnéise sin le páirtí eile leis an iarratas ar chúiseanna pearsanta inmhianaithe, ba cheart don iarratas SUSI a chur ar an eolas air seo ionas gur féidir linn na rialuithe cuí a chur i bhfeidhm ar bhonn cás ar chás.

Faoi chúinsí ina n-iarrann tríú páirtí (duine nach páirtí é/í leis an iarratas) ar fhaisnéis, ní roinnfear sonraí pearsanta gan toiliú scríofa an ábhair faisnéis a fháil.

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.