Athrú ar Chúinsí

Chun faisnéis a fháil ar athruithe ar chúinsí a bhaineann le hÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19, téigh chuig Athrú ar Imthosca: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach Scortha nó Ráta laghdaithe

I dtaobh na bliana acadúla 2022/2023, déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn ollioncam ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021.

Má tháinig athrú ar do chúinsí féin ná ar chúinsí duine mhuinteartha leat ón 1 Eanáir 2022 i leith, áfach, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie le hiarraidh go ndéanfaí d’iarratas a mheasúnú/athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí. Bíodh ‘Athrú ar Chúinsí’ agat i líne an ábhair.

Baineann Athrú ar Chúinsí leis an dá chatagóir seo a leanas:

 • Athrú ar chúinsí a bhaineann le hIoncam; agus
 • Athrú ar chúinsí nach mbaineann le hIoncam.

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí a bhaineann le hIoncam:

 • Caillteanas fostaíochta;
 • Laghdú buan ar thuarastal;
 • Dul ar scor; agus
 • Scor Trádála (más féinfhostaithe);.

Chun iarratas a dhéanamh ar athrú ar chúinsí a bhaineann le hioncam, ní foláir go leanfaidh an titim san ioncam ar aghaidh ar feadh ré an chúrsa nó go ceann i bhfad. Déanfar ioncam na bpáirtithe uile san iarratas, lena n-áirítear an duine / na daoine a d’fhulaing an t-athrú diúltach, a mheas / athmheasúnú ar an mbliain reatha (2022) agus féadfar go n-iarrfar orthu fianaise a sholáthar ar ioncam na bliana reatha (2022). Má tharlaíonn an t-athrú i rith na bliana acadúla, tiocfaidh aon dámhachtain nó coigeartú deontais i bhfeidhm ón mí a tharla an t-athrú.

Is éard atá i gceist le hAthrú ar Chúinsí nach mbaineann le hIoncam:

 • Tá siblín nó tuismitheoir ag freastal anois ar bhreisoideachas nó ardoideachas ar bhonn lánaimseartha;
 • Méadú ar líon na bpáistí cleithiúnacha sa teaghlach;
 • Athrú ar do stádas náisiúntachta ná inimirce;
 • Athrú ar do ghnátháit bhuan chónaithe (baineann sin le rátaí cóngarachta/neamh-chóngarachta an deontais cothaithe amháin); agus
 • Athrú cúrsa ná institiúide.

Nuair a dhéanann tú iarratas agus/nó nuair a thugann tú athrú ar chúinsí nach mbaineann le hioncam le fios, faoi mar atá sonraithe thuas, iarrfar ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar do SUSI chun ligean dúinn measúnú a dhéanamh ar d’iarratas chun an t-athrú dearbhaithe ar chúinsí a fhiosrú.