An bhfuil ceist agat maidir le Covid-19 agus deontas mic léinn? Féach ar ár CCanna faoi Covid-19.

Ceisteanna Coitianta Covid-19 – Nuashonrú Deireadh Fómhair 2020

Is rud atá ag síorathrú é ráig Covid-19 agus ag an am seo, is é tosaíocht SUSI seirbhís leanúnach a sholáthar duit agus sláinte, folláine agus sábháilteacht ár bhfoirne a chinntiú.

Má tá ceist agat faoi Covid-19 agus maoiniú deontais mac léinn, féach ar ár gCeisteanna Coitianta nó téigh i dteagmháil lenár nDeasc Tacaíochta.

C1: Tá a phost caillte ag páirtí i m’iarratas SUSI agus teastaíonn uathu iarratas a dhéanamh ar Iocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach Covid-19. An mbeidh tionchar aige seo ar mo dheontas?

F: Is íocaíocht leasa shóisialaigh í an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach Covid-19 a tugadh isteach i 2020 d’fhostaithe agus do dhaoine féinfhostaithe a chaill a gcuid fostaíochta mar gheall ar éigeandáil sláinte poiblí Covid-19.

Déantar iarratais ar dheontais mac léinn don bhliain acadúil 20/21 a mheasúnú  bunaithe ar ioncam a tuilleadh i 2019. Ach má tharlaíonn athrú ar chúinsí nach athrú sealadach é do mhac léinn nó páirtí ina iarratas agus más cosúil go leanfaidh sé ar aghaidh go ceann i bhfad, is féidir leo iarratas a dhéanamh go ndéanfar a n-iarratas a mheasúnú faoin bhforáil maidir le hathrú ar chúinsí trína mbeidh 2020 mar an tréimhse thagartha ioncaim don iarratas. I gcásanna den sórt sin, áirítear an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach Covid-19 mar ioncam ináirithe chun críocha measúnaithe.

 

C2: Is altra/dochtúir mac léinn mé ag tacú leis an FSS le linn ráig Covid-19. Má fhaighim íocaíocht as an obair seo, an ndéanfaidh sé difríocht do mo dheontas reatha / amach anseo?

F: Gheobhaidh mic léinn a ndeontais chothabhála mar is gnáth don bhliain acadúil 20/21. Ní thiocfaidh aon athrú ar fhad nó luach an deontais.

Riarann SUSI maoiniú mac léinn de réir na Scéime Deontais Mac Léinn. Fógrófar cúrsaí a bhaineann le blianta acadúla amach anseo de réir na Scéime Deontais Mac Léinn ábhartha don bhliain sin.

 

C3: Tá a bpost caillte ag páirtí i m’iarratas SUSI. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar athrú ar chúinsí don bhliain acadúil 20/21?

F: Má d’fhulaing tú féin nó ball den teaghlach athrú ar chúinsí bainteach le hioncam nach bhfuil sealadach ó thaobh nádúir agus gur cosúil go leanfaidh sé ar aghaidh go ceann i bhfad, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh maidir le d’iarratas a mheasúnú/athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí trína mbeidh 2020 mar an tréimhse thagartha ioncaim don iarratas. Má chuireann tú athrú ar chúinsí bainteach le hioncam in iúl do SUSI, déanfar ioncam an teaghlaigh go léir agus ní hamháin an duine a fhulaingíonn an t-athú, a mheasúnú/athmheasúnú. Is féidir leat níos mó a léamh faoi athrú ar chúinsí anseo.

 

C4: An bhfaighidh mé maoiniú turais allamuigh má chuirtear turas pleanáilte ar ceal mar gheall ar ráig Covid-19, agus má tá roinnt costas tabhaithe agam cheana féin?

F: Ní chumhdaíonn an deontas mac léinn ach aisíocaíocht chostais turais allamuigh a thabhaíonn freastal ar an Turas Allamuigh.

Is faoi árachas taistil an mhic léinn agus/nó clúdach árachais na hinstitiúide an mac léinn a aisíoc nuair a cuireadh turais allamuigh ar ceal mar thoradh ar ráig Covid-19. Ba cheart do mhic léinn dul i gcomhairle go díreach lena gcomhlacht nó a n-institiúid árachais taistil ina leith seo.

 

C5: Má dhéantar mo chúrsa a shíneadh sa bhliain acaúil 20/21 mar gheall ar Covid-19, an leathnófar m’íocaíochtaí SUSI chun an tréimhse bhreise a chlúdach?

F: Leanfaidh íocaíochtaí deontais mac léinn don bhliain acadúil 20/21 mar is gnáth. Ní thiocfaidh aon athrú ar fhad agus luach an deontais. Is féidir leat an Sceideal Íocaíochtaí a fheiceáil anseo.

 

C6: Murar féidir liom an bhliain seo a chríochnú toisc go bhfuil sé deacair staidéar a dhéanamh mar gheall ar chúrsaí baile, an gcaillfidh mé mo dheontas? 

 

F: Molaimid do mhic léinn labhairt lena nOifigeach Rochtana nó lena gComhordaitheoir PLC má tá siad ag streachailt dul i ngleic le staidéar sa bhaile, sula ndéantar aon chinntí maidir le scor a gcuid staidéir.

 

Má fhágann mac léinn a chúrsa, beidh gnáthrialacha i bhfeidhm agus ní leanfaidh an mac léinn d’íocaíocht deontais mac léinn a fháil. Caithfidh mic léinn SUSI a chur ar an eolas nach bhfuil siad ag freastal ar a gcúrsa a thuilleadh.

 

C7: Cuirtear deontais SUSI ar fáil bunaithe ar ioncam na bliana roimhe sin. An ndéanfar aon eisceachtaí do 20/21 maidir le critéir incháilitheachta?

 

F: Déantar iarratais ar dheontas mac léinn don bhliain acadúil 20/21 a mheasúnú bunaithe ar ioncam a tuilleadh i 2019. Má tharlaíonn athrú buan ar chúinsí do mhac léinn nó do pháirtí ina n-iarratas a bhaineann le hioncam ináirithe nó critéir eile, is féidir leo iarratas a dhéanamh chun a n-iarratas a mheasúnú faoin bhforáil ar athrú ar chúinsí trína mbeidh 2020 mar an tréimhse thagartha ioncaim don iarratas 2020. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar athrú ar chúinsí.