Aicme an Iarratasóra

Is ríthábhachtach fios a bheith agat cén aicme iarratasóra atá ionat nuair atá tú ag iarraidh cinneadh á dhéanamh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe le haghaidh deontais, ar cheart nó nár cheart duit iarratas a dhéanamh, conas iarratas a dhéanamh, agus cén duine a gcuirfear a ioncam san áireamh nuair a bheidh d’iarratas ar mhaoiniú á mheas.

Tá dhá chatagóir ag baint le hAicme Iarratasóra an mhic léinn;

 • Neamhspleách
 • Cleithiúnach

Más Mac Léinn Neamhspleách tú:

Ní mór duit a bheith 23 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Eanáir sa bhliain a dtosaíonn/a n-atosaíonn tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair.

Caithfidh tú a bheith ag maireachtáil go neamhspleách ó do thuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla ó Dheireadh Fómhair na bliana sular thosaigh/atosaigh tú den chéad uair sa bhreisoideachas nó san ardoideachas, agus beidh ort fianaise a sholáthar ina thaobh sin.

Is gá go mbainfeadh na cáipéisí a theastaíonn lena chruthú go bhfuil tú ag maireachtáil go neamhspleách leis na blianta seo a leanas;

 • an bhliain roimh chúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais a thosú/a atosú agus gan é sin a bheith níos déanaí ná Deireadh Fómhair na bliana sin, agus
 • an bhliain ar thosaigh/atosaigh tú i gcúrsa faofa breisoideachais/ardoideachais.

Sampla 1: An chéad phointe tosaithe/atosaithe sa bhreisoideachas/san ardoideachas in 2022/2023: Doiciméid ó 2021, arna ndátú tráth nach déanaí ná Deireadh Fómhair 2021, agus doiciméid arna ndátú ón mbliain reatha 2022 roimh dháta tosaigh an chúrsa.

Sampla 2: An chéad phointe tosaithe/atosaithe sa bhreisoideachas/san ardoideachas in 2021/2022: Cáipéisí ó 2020, arna ndátú tráth nach déanaí ná Deireadh Fómhair 2020, agus cáipéisí arna ndátú ón mbliain iarbhír a thosaigh tú ar do chúrsa roimh dháta tosaigh an chúrsa (i.e. an bhliain 2021 sa sampla seo)

Mar Mhac Léinn Neamhspleách, déanfar measúnú ort faoi d’iocam féin, agus ioncam do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomháitritheora.

Glacfar le haon cheann de na cáipéisí seo a leanas mar fhianaise i dtaobh maireachtála neamhspleáiche;

 • Litir a dheimhníonn go bhfuil an seoladh cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB);
 • Comhaontú léasa ón Údarás Áitiúil nó litir a dheimhníonn do chíos faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) nó faoi aon scéim/socrú tithíochta Rialtais. Ní ghlacfar le comhhaontú léasa i leith tithíochta príobháideaí;
 • Litir ar pháipéar ceannteidil ó Gníomhaireacht Cíosa a dheimhníonn do thionóntacht;
 • Litir a dheimhníonn go bhfuarthas an cíos, agus an tréimhse a bhaineann leis an Liúntas Cíosa, an Forlíonadh Ús Morgáiste nó an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP);
 • Bille fóntais i d’ainm féin, mar shampla, teileafón líne thalún, leathanbhanda seasta, gás, leictrachas, teilifís chábla/satailíte, córas teasa, bruscar, ráiteas morgáiste agus/nó litreacha cánach mhaoine. Ní ghlacann SUSI le billí fón póca. Má tá billí fóntais teaghlaigh i d’ainm do chéile, cuir do dheimhniú pósta ar fáil le do thoil in éineacht leis an mbille fóntais. Má tá tú in aontíos, glacfaimid le billí fóntais atá in ainm do pháirtí don tréimhse ábhartha in éineacht le comhfhreagras, m.sh. ráiteas bainc/Ráiteas Dliteanas eisithe don iarratasóir ag an seoladh céanna agus a chlúdaíonn an tréimhse chéanna; agus/nó
 • Doiciméid oifigeacha seolta chugat ag an seaoladh seo agus a bhaineann le d’áit chónaithe. Mar shampla, litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí a dheimhníonn Liúntas Cíosa ag an seoladh seo. Tabhair do d’aire: ní ghlacaimid le ráitis bhainc amháin chun na críche seo.

Ní leor doiciméid a bhaineann le seoladh nach bhfuil ann ach seoladh comhfhreagrais. Ní mór nasc a léiriú idir na doiciméid agus an seoladh mar d’áit chónaithe.

Mura féidir leat na doiciméid thuas a sholáthar chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú, if féidir leat, más mian leat, d’iarratas a chealú agus iarratas a chur isteach mar mhac léinn spleách. Is féidir d’iarratas a chealú ar líne trí an táb ‘M’Achainí’ i do chuntas SUSI. Tabhair do d’aire, ní mór duit cealú agus athiarratas a dhéanamh laistigh de 30 lá ón lá a bhfuair tú an litir seicliosta ar dtús.

Mura féidir leat na doiciméid thuas a sholáthar chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú agus má théann tú ar aghaidh le d’iarratas mar mhac léinn neamhspleách, diúltófar do d’iarratas. Is féidir athchomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh agus déanfaidh Oifigeach Achomhairc SUSI athbhreithniú ar do chás. D’fhéadfadh sé tarlú go lorgóidh siad tuilleadh eolais, mar shampla, cruthúnas maidir le seoladh do thuismitheoirí agus cruthúnas ar do sheoladh chun bheith sásta nach bhfuil an dá pháirtí in aontíos le chéile. Níl aon chinnteacht ann, áfach, go gcuirfear an cinneadh ar ceal mar thoradh ar an achomharc.

 

Mar Mhac Léinn Cleithiúnach, d’fhéadfá a bheith in aon cheann den dá chatagóir seo a leanas;

 • Cleithiúnach Aibí
  • Níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain ar thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair
 • Cleithiúnach
  • Níos óige ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain ar thosaigh/atosaigh tú sa bhreisoideachas nó san ardoideachas den chéad uair

Má bhí tú níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2021, agus tú fós i do chónaí le do thuismitheoirí (nó níl tú in ann aon chuid den fhianaise dhoiciméadach arna liostú thuas a sholáthar chun maireachtáil neamhspleách a chruthú), déanfar thú a aicmiú mar Mhac Léinn Cleithiúnach Aibí. Ní mór duit faisnéis do thuismitheoir(í)/chaomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar d’fhaisnéis féin, agus d’iarratas á chomhlánú agat, agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra/chaomhnóirí dhlíthiúil/dlíthiúla nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ort chun críche maoiniú deontais.

Má bhí tú faoi bhun 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2022, déanfar thú a aicmiú go huathoibríoch mar Mhac Léinn Cleithiúnach. Ciallaíonn sin nach mór duit faisnéis i dtaca le do thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla a sholáthar anuas ar d’fhaisnéis féin, agus d’iarratas á chomhlánú agat, agus úsáidfear d’ioncam féin (más infheidhme) agus ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra/chaomhnóirí dhlíthiúil/dlíthiúla nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ort chun críche maoiniú deontais.

Nóta 1; I gcásanna áirithe, b’fhéidir nach gcuirfí ioncam do thuismitheoirí/do chaomhnóra dhlíthiúil/caomhnóirí dlíthiúla san áireamh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cásanna sin, cliceáil anseo.

Nóta 2; Sainmhínítear rang iarratasóra ag a gcéad phointe iontrála ar chúrsa teastais iar-fágála ceadaithe nó ar chúrsa ardoideachais ceadaithe nó ag a bpointe athiontrála ar chúrsa ceadaithe den sórt sin agus leanfaidh sé ag cur isteach ar feadh ré a gcuid staidéir.

Ach,

Athaicmiú

D’fhéadfadh go ndéanfaí d’aicme iarratasóra a athaicmiú ó iarratasóir cleithiúnach go hiarratasóir neamhspleách sna cásanna seo a leanas;

 • Ar aistriú ón mBreisoideachas (cúrsa PLC) chuig an Ardoideachas (cúrsa fochéime)
 • Ar atosú staidéir i ndiaidh shos trí bliana ón staidéar. (rud a chiallaíonn nár fhreastail tú ar chúrsa a bhfuil mórdhámhachtain mar thoradh air ag leibhéil 1-10 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) ar feadh 3 bliana san iomlán)

Sa dá chás thuas, áfach, ní mór duit fós na critéir a chomhlíonadh de bheith níos sine ná 23 bliana d’aois ar an 1 Eanáir sa bhliain a dtosaíonn/a n-atosaíonn tú ar chúrsa faofa breisoideachais nó ardoideachais den chéad uair agus ní mór duit a bheith in ann an fhianaise dhoiciméadach a liostaítear thuas chun cónaitheacht neamhspleách a dheimhniú a chur ar fáil chun go ndéanfaí thú a aicmiú mar mhac léinn neamhspleách.